22.09.2015

Opinto-ohjaus


 

Yleistä opintojen ohjauksesta

Opintojen ohjauksella tarkoitetaan kaikkea opiskeluun liittyvää opastusta, neuvontaa ja tukea kaikissa opiskelun vaiheissa. Ohjauksen avulla opiskelijaa tuetaan opintopolkujen rakentamisessa, urasuunnittelussa, opiskelutaitojen kehittämisessä, opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa sekä akateemisen ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisessä.

Opinto-ohjauksella pyritään varmistamaan opintojen sujuva ja tavoitteellinen eteneminen, jotta opiskelijan olisi mahdollista suorittaa tutkintonsa sille asetetussa tavoiteajassa ja tutkinnon sisältö vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijan henkilökohtaisia urasuunnitelmia. Opinto-ohjauksella on tarkoitus myös tukea opiskelijan jaksamista ja auttaa häntä opintoihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Ohjauksen avulla parannetaan molemminpuolista tiedonkulkua opiskelijan ja laitoksen henkilökunnan välillä.

Laitoksen vastuulla on opinto-ohjauksen järjestäminen ja ohjaustoiminnan kehittäminen. Opiskelijan puolestaan odotetaan toimivan aktiivisesti opintojensa edistämiseksi. Vastuu opinto-ohjaukseen hakeutumisesta ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) tekemisestä on opiskelijalla itsellään.

Opintojen ohjaaminen Jyväskylän yliopistossa
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)


HOPS musiikin laitoksella

Musiikin laitoksella henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan liittyvä ohjaus keskittyy opintojen suunnittelun kannalta kriittisiin vaiheisiin, joita ovat kandidaattiopintojen aloittaminen ja päättäminen sekä maisteriopintojen aloittaminen. Näiden vaiheiden osalta HOPSin tekeminen sisältyy opintoihin kunkin oppiaineen opetussuunnitelmassa ilmoitetulla tavalla.

Jokaisella opiskelijalla on nimetty HOPS-ohjaaja, jonka kanssa hän laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan aikataulutetaan seuraavan lukuvuoden kurssivalinnat ja itsenäisesti suoritettavat opintojaksot (esim. kirjatentit ja esseet). Suunnitelma laaditaan opintotietojärjestelmä Korpin eHOPS-työkalun avulla.

Suunnitelman laadinnan tueksi laitoksella järjestetään ohjaajien ja amanuenssien vetämiä ohjauksen ryhmätapaamisia, joissa annetaan opiskelusuunnitelman sisältöihin ja tekniseen toteuttamiseen liittyvää opastusta ja neuvontaa.

Osallistuttuaan ryhmäohjauksiin opiskelija hakeutuu HOPS-ohjaajan antaman aikataulun puitteissa henkilökohtaiseen ohjaustapaamiseen. Ennen ohjaustapaamiseen tulemista opiskelijan tulee laatia suunnitelmaluonnos Korppiin. Ohjauskeskusteluissa kartoitetaan mm. opiskelijan kiinnostuksen kohteita ja uratavoitteita sekä aiemmin suoritettuja opintoja. Ohjaajan kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Keskustelun jälkeen opiskelija tekee sovitut muutokset eHOPSiinsa ja aktivoi suunnitelman. Vain aktiivisessa tilassa oleva suunnitelma voidaan hyväksyä. Ohjaaja voi vielä esittää kommentteja aktivoidustakin suunnitelmasta ja ehdottaa siihen muutoksia. Ohjaajan hyväksynnän jälkeen HOPS katsotaan tehdyksi.

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta myös pakollisiin opintoihin kuuluvien HOPS-ohjausten välisten lukuvuosien aikana. Tällöin opiskelijan tulee kääntyä edellisen vuoden tai aiemman HOPS-ohjaajansa puoleen. Erityisesti silloin kun suunnitelmaan tulee merkittäviä muutoksia, opiskelijan kannattaa hakeutua henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ohjausajasta on aina sovittava ohjaajan kanssa etukäteen. Vaikka ohjaukseen ei kuulu ryhmätapaamisia, opiskelija voi osallistua esimerkiksi laitoksella järjestettäviin eHOPS-perehdytyksiin. Lukuvuoden alussa pidettävät yleiset infotilaisuudet ovat avoimia kaikille ja opiskelijoita kannustetaan osallistumaan niihin vuosittain.

Tarkemmista ohjausaikatauluista tiedotetaan syyslukukauden alussa pidettävissä tiedotustilaisuuksissa ja sähköpostilistojen välityksellä.

VIDEO HOPS:n tekeminen Korpissa

Ohjevideo kuvankaappausanimaationa, jossa opiskelija tekee HOPSin Filosofian maisteri, pääaineena  romaaninen filologia ja lisää myös sivuaineen opintoja HOPSiin.

 

Opinto-ohjaajat musiikin laitoksella


HOPS-ohjaajat

Musiikkitiede

Perusopinnot: Riitta Rautio
Aineopinnot: Riitta Rautio
Syventävät opinnot: Erkki Huovinen

Musiikkikasvatus

Perus- ja aineopinnot: Erja Kosonen
Syventävät opinnot: Jukka Louhivuori
Huom.! POM-opintojen ohjauksesta vastaa OKL:n lehtori Jaana Virkkala

Musiikkiterapian maisteriohjelma

Syventävät opinnot: Jaakko Erkkilä (vuoden 2014 alusta lähtien) ja Esa Ala-Ruona

Music, Mind and Technology -maisteriohjelma

Syventävät opinnot: Marc Thompson.


Muu opinto-ohjaus

Kaikki opettajat antavat opinto-ohjausta omien kurssiensa osalta ja niiden opintojaksojen osalta, joissa toimivat vastuuhenkilöinä.

Amanuenssi Anne-Riitta Vanhala: yleinen opintoneuvonta, kansainvälisten opiskelijoiden opintoneuvonta, vaihto-opiskelu, työharjoittelu, opintokokonaisuuksien koonti

Amanuenssi Hannele Saari; kandidaatin tutkielmien arkistointi, tiedonhankinta

Oppiaineen pääedustajat: pro gradu –tutkielmien tarkastajien määrääminen, passiivrekisteristatuksen aktivointiin vaadittavan opiskelusuunnitelman hyväksyminen