20.10.2017

Essee

Tieteellinen essee on asiatyylillä kirjoitettu pohdiskeleva pienoistutkielma. Hyvä essee on luettava, jäsennelty kirjoitus, jossa noudatetaan tieteellisen kirjoittamisen periaatteita. Kirjoittaja osoittaa esseessä oppineisuutensa ja ymmärryksensä yhdistelemällä esseessä käsittelemiään asioita aiempiin tietoihinsa ja taitoihinsa.
 
Essee ei ole referaatti. Toisin kuin referaatissa, esseessä kirjoittaja arvioi, kiistää, kyseenalaistaa ja ottaa kantaa käsittelemäänsä aiheeseen. Kriittisyys ja ongelmakeskeisyys ovat esseen keskeisiä käsitteitä.
 

Esseitä arvioitaessa kiinnitetään huomio siihen, miten lähdetietoa on omaksuttu ja miten sitä on painotettu ja sovellettu. Esseevastauksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että sisältö vastaa tehtävänasettelua ja käsittely etenee loogisesti, että peruskäsitteet ja asiatiedot ovat oikein ja että ilmiöiden rakenteet ja kehityskulku selvitetään.

Esseiden aiheista sovitaan tentaattorin kanssa. Esseet toimitetaan tentaattorille sähköpostitse (pdf- tai word-tiedostona) tai muulla tentaattorin kanssa sovitulla tavalla.

Vaikka essee arvioidaan sisällön eikä pituuden perusteella, niin yleisesti 5 op:n essee on noin 12-15 sivua tiivistä tieteellistä tekstiä.

Esseevastauksen typografia

Esseen tulee olla ennen kaikkea selkeälukuinen. Seuraavassa lyhyesti muutamia vinkkejä esseevastauksen typografiaan:

  • vastauksen alkuun merkitään opiskelijan nimi, opintojakson nimi, esseesuorituksen opintopistemäärä, päiväys ja esseen otsikko
  • esseen sivut numeroidaan
  • luettelo esseevastauksen lähdekirjallisuudesta tulee viimeiselle sivulle
  • vastaukseen jätetään reilut marginaalit molempiin reunoihin (n. 2,5 cm)
  • kirjasintyyppi on selkeälukuinen ja fonttikoko riittävän iso (fontti 12, riviväli 1,5)
  • tekstikappaleet erotetaan toisistaan sisennyksellä
  • väliotsikoiden yläpuolelle jätetään kaksi tyhjää riviä, alapuolelle yksi
  • tekstissä esiintyvien teosten nimet kursivoidaan tai alleviivataan

Esseekirjallisuus

Esseetehtävien kirjallisuus valitaan tenttikirjallisuuslistasta. Kirjallisuus on suureksi osaksi valinnaista. Opiskelija sopii tentaattorin kanssa kunkin tentin valinnaiset kirjat erikseen tentaattorin vastaanotolla, puhelimitse tai sähköpostitse. Opiskelijan on hyvä tutustua kirjoihin ennen keskustelua tentaattorin kanssa. Kirjallisuuslista tentti- ja esseekirjallisuudesta on ohjeellinen ja opiskelija voi sopia tentaattorin kanssa muistakin kirjavaihtoehdoista. Mikäli tentti- tai esseekirjoiksi valitaan kirjallisuutta kirjalistojen ulkopuolelta, opiskelijan on tuotava kyseiset kirjat tentaattorille kysymysten laatimista ja tentin ja esseiden tarkastamista varten.