18.03.2015

Musiikkikasvatuksen syventävät vapaavalintaiset instrumenttiopinnot lv 2015 - 16

Musiikin laitos tarjoaa musiikkikasvatuksen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa erilaisia instrumenttiopintojen kursseja, joista suurin osa on pakollisia. Nämä opinnot käyvät ilmi opetussuunnitelmasta ja opiskelijat osallistuvat kursseille opetussuunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Musiikkikasvatuksen syventävien opintojen opetussuunnitelmaan voi sisältyä myös erikoistumisopintoihin kuuluvia valinnaisia instrumenttiopintoja, joita opiskelijat voivat suorittaa osana maisterin tutkintoaan. Laitos pyrkii järjestämään opetuksen niin, että mahdollisimman monella opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus osallistua myös näille kursseille muiden erikoistumisopintoihin kuuluvien kurssien lisäksi.

Musiikkikasvatuksen syventävät vapaavalintaiset instrumenttiopinnot (opintoihin otettavien määrä ja kurssien tarjonta vaihtelee vuosittain käytettävissä olevien resurssien mukaan):

 • MKIS018 Vapaa säestys II, 5 op
 • MKIS019 Klassiset säestystaidot, 5 op
 • MKIS020 Klassinen pianomusiikki, 5 op
 • MKIS044 Laulu III, 5 op
 • MKIS046 Kuoro II, 5 op
 • MKIS047 Yhtyesoitto III, 5 op
 • MKIS042 Mandoliiniorkesteri MaMo, 5 op+5 op*
 • MKAS049 Maailman musiikin erikoistumisopinnot, 5 op+5 op*

*) Osan kurssista voi sisällyttää kandidaatin tutkintoon. Mikäli tilaa on, kurssille voidaan ottaa myös muita musiikin laitoksen opiskelijoita, jotka sijoittavat opinnot muihin opintoihin.

Opintojen sijoittaminen tutkintoon (opintopisteiden määrä voimassa olevassa opetussuunnitelmassa):

 • opiskelija voi suorittaa valinnaisia instrumenttiopintoja maisterin tutkintoon maksimissaan 10 op
 • mikäli musiikkikasvatuksen opiskelijalla ei ole toista opetettavaa ainetta, yllämainitusta voidaan poiketa.
 • MKIS042 (MaMo) ja MKAS049 (WMO)-kurssien ensimmäisen vuoden opintosuorituksen voi sijoittaa kandidaattivaiheen valinnaisiin opintoihin ja mahdollisen toisen suorituksen maisterivaiheen erikoistumisopintoihin. Ryhmiin otetaan ensi sijassa sellaisia opiskelijoita, jotka eivät ole kurssia suorittaneet.

Valintamenettely:

 • valinnan kriteereinä ovat tehtyjen pääaineopintojen määrä, edeltävät instrumenttiopinnot sekä opintojen vaihe ja eteneminen
 • etusijalla ovat ne opiskelijat, joilla ei ole riittävästi (10 op) syventäviin opintoihin tarvittavia erikoistumisopintoja. Mikäli opiskelija on suorittanut paljon kyseisen instrumentin opintoja, mm. aiemmissa opinnoissa, vaikuttaa se oikeuden saamiseen tapauskohtaisesti
 • oppiaineen pääedustaja, pedagoginen johtaja ja ao. aineiden opettaja tekevät esityksen valittavista opiskelijoista laitoksen johtajalle
 • valinta on opiskelijaa sitova; periaatteesta voidaan kuitenkin poiketa jos opiskelija saa oikeuden opiskella vastaavia opintoja toisessa oppilaitoksessa. Opinto-oikeutta ei voi siirtää seuraavalle vuodelle.

Hakumenettely:

 • seuraavan lukuvuoden vapaavalintaisiin instrumenttiopintoihin haetaan edellisenä keväänä
 • opintoihin otettavien määrä ja kurssien tarjonta vaihtelee vuosittain käytettävissä olevien resurssien mukaan
 • mikäli hakijoita ei ole ensimmäisellä kerralla riittävästi, järjestetään täydennyshaku keväällä
 • opintoihin voi hakea pääsääntöisesti kolmannesta opiskeluvuodesta lähtien.