23.02.2017

Kurssit, luennot ja niihin liittyvät tentit

Kursseille ilmoittautuminen

Laitoksella järjestettävään kontaktiopetukseen (kurssit ja luennot) ilmoittaudutaan Korpissa. Kurssien ilmoittautumisaika alkaa elokuun alussa ja päättyy kurssin ensimmäisenä kokoontumispäivänä. Opettaja huolehtii, että seuraavan lukuvuoden kurssit ovat nähtävillä Korpissa toukokuun loppuun mennessä.

Mikäli et osallistu kurssin ensimmäiselle kokoontumiskerralle etkä ilmoita esteestä etukäteen, saatat menettää paikkasi kurssilla. Muista siis aina ilmoittaa kurssin opettajalle, jos et pääse paikalle. Kurssin keskeyttämisestä on ilmoitettava opettajalle sähköpostilla, ja ilmoittautuminen ao. kurssille tulee perua Korpista.

Kesälukukauden aikana tehtävistä opinnoista tulee sopia kurssien vastuuhenkilöiden kanssa toukokuun loppuun mennessä.

Kurssimateriaalit

Kurssimateriaalit jaetaan verkkoalustan kautta (esim. Optima) tai kurssien kokoontumisten yhteydessä. Opettajan velvollisuus on huolehtia, että oppimateriaali on toimitettu verkkoalustalle riittävän ajoissa. Opiskelija huolehtii itse materiaalien saamisesta. Opettajalla ei ole velvollisuutta toimittaa kurssimateriaaleja poissaolleille opiskelijoille jälkikäteen. Opiskelijan tulee valmistautua kurssin seuraavalle kokoontumiskerralle perehtymällä materiaaleihin/tehtäviin opettajan antamien ohjeiden mukaan ja huolehtia, että hänellä on tarvittava oppimateriaali mukanaan.

Läsnäolo kursseilla

Perusperiaatteena on läsnäolo kontaktiopetuksessa. Kunkin kurssin alussa selvitetään tarkemmin läsnäoloon liittyvät periaatteet. Poissaoloon oikeuttaviksi syiksi katsotaan esimerkiksi sairaus, äitiysloma, vanhempainloma, opintoihin liittyvä harjoittelu, vaihto-opiskelu tai joku muu elämäntilanteeseen vaikuttava syy. Työssäkäynti, lomamatkat, muut kurssit tai sivuaineopinnot eivät ole poissaoloon oikeuttavia syitä. Poissaolojen korvaamisesta sovitaan kunkin opiskelijan kohdalla erikseen. Peruslähtökohtana on, ettei opettajalla ole velvollisuutta järjestää perusteettomia poissaoloja korvaavia tehtäviä. Perusteettomat poissaolot saattavat vaikuttaa alentavasti kurssiarvosanaan, ja saattavat jopa vaarantaa kurssisuorituksen.

Kurssitehtävät

Kursseihin liittyvät harjoitustehtävät, luentopäiväkirjat ja esseet on palautettava määräaikaan mennessä kurssilla annetun ohjeistuksen mukaisessa muodossa. Opettaja voi myöntää lisäaikaa tehtävien suorittamiseen, mikäli viivästymiseen on ollut perusteltu syy (esim. sairaus). Opettaja voi tarvittaessa pyytää kirjallista lisäselvitystä lykkäyksen syystä.

Kurssiin vaadittavat suoritukset tulee tehdä viimeistään kurssin voimassaoloaikana, joka on pääsääntöisesti kaksi kuukautta viimeisen opetustapahtuman päättymisestä. Tänä aikana voit vielä täydentää kurssisuoritustaan. Suorituksen viivästyminen ilman pätevää syytä voi alentaa kurssiarvosanaa.

Kevätlukukauden kurssien opintosuorituksia ei kirjata kesäopinnoiksi. Laitos voi järjestää erityisen 'rästitenttipäivän' kerran lukukaudessa erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Seminaareissa alustuksen, esitelmän, opponoinnin tai muun seminaarin suorittamisen kannalta keskeisen osasuorituksen laiminlyöminen voi johtaa seminaarin keskeytymiseen. Seminaarin toimivuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää pitää kiinni sovitusta työjärjestyksestä.

Kirjallisten töiden lähdemateriaalin käytössä noudatetaan Jyväskylän yliopiston antamia eettisiä ohjeita.

Luentotentti

Kurssin suoritusmuotona saattaa olla myös luentotentti, jossa testataan kurssilla tai luentosarjalla opittua tietoa. Luentotentit perustuvat kurssilla jaettuun/ilmoitettuun materiaaliin ja muistiinpanoihin. Tentin ajankohta ilmoitetaan kurssin yhdeydessä eikä siihen yleensä tarvitse erikseen ilmoittautua.
 

Myöhässä oleva tenttitulos

 
 1. Kun tuloksia ei ole kuulunut n. kolmen viikon tai kesällä kuukauden sisällä tenttipäivästä, lähetä sähköpostia ylioppilaskunnan koposihteerille (koposihteeri(a)jyy.fi). Viesti voi kuulua vaikka näin:
  Hei,
  Olin tenttimässä xx oppiaineen kohtaa xx (koodi xx) tiedekunnan yleisessä tenttipäivässä / luentotentissä xx.xx.xxxx. Tentaattori oli N. N., eivätkä tulokset ole vieläkään tulleet.
  Oma Nimi
  omanimi@jyu.fi
  Koposihteeri lähettää tentaattorille muistutuksen.
 2. Kun aikaa on kulunut kolme viikkoa lisää, on viimeistään ajankohtaista ottaa uudestaan yhteyttä koposihteeriin samanlaisella viestillä ja/tai lähettää tentaattorille ystävällinen sähköposti, joka voi kuulua vaikka näin:

  Hei,
  Olin tenttimässä kirjallisuuden oppiaineen kohtaa xx (koodi xx) tiedekunnan yleisessä tenttipäivässä / luentotentissä xx.xx.xxxx. Tulokset eivät ole vieläkään tulleet, vaikka aikaa on kulunut jo x viikkoa. Tutkintosäännön mukainen tarkastusaika on kaksi viikkoa, joten toivoisin saavani tulokset mahdollisimman pian.
  Oma Nimi
  omanimi@jyu.fi
 3. Myös oma ainejärjestösi on syytä pitää oppiaineen myöhästelytilanteen tasalla, joten lähetä ylläkuvatut valitusviestit kopiona (cc-rivi) tahi piilokopiona (bcc-rivi) myös oman ainejärjestön kopo-vastaavalle. Yhteystiedot löytyvät oman ainejärjestön sivuilta: http://jyy.fi/jarjestolle/ainejarjestot-ja-harrastusryhmat/ainejarjestot/ Kopovastaavalta ja ainejärjestöltä pitäisi löytyä apu myös muihin opiskeluun liittyviin ongelmiin. Jos et halua valittaa opettajalle, valita ainejärjestölle ja ainejärjestö valittaa puolestasi.
 4. Muistakaa myös muut tutkintotosäännön takaamat opiskelijoiden oikeudet:
  • Opiskelijalla on oikeus saada tietää kurssin korvaavuudet, tavoitteet, työmäärä ja suoritustavat ennen kurssin alkua.
  • Jos tentaattori ei ehdi tarkastaa tenttiä ja julkistaa tuloksia vaaditussa ajassa, viivästyksestä on tiedotettava opiskelijoille.
  • Suorituksen tulee näkyä opintorekisterissä viimeistään viikon kuluttua tulosten saamisesta.
  • Opettajan on pyynnöstä perusteltava arvosana opiskelijalle.