04.10.2017

Lukupiiri

Yleiset ohjeet

 • lukupiiristä ja siihen osallistujista sovitaan tentaattorin kanssa vastaanotolla, puhelimitse tai sähköpostitse (kaikkien osallistujien ei tarvitse olla mukana sopimassa; yksi opiskelija voi toimia muiden edustajana)
 • ihanteellinen lukupiirin osallistujamäärä on 4–6 henkilöä, mutta poikkeamat molempiin suuntiin ovat mahdollisia
 • kaikkien piiriläisten on osallistuttava kaikki istuntoihin; pakottavista syistä johtunut poissaolo on korvattava kirjallisella tai suullisella kontribuutiolla ryhmälle (ja raportin kirjoittajalle; ks. alla)
 • kaikista kohdista luetaan opetussuunnitelmassa lueteltu hyväksyttävään tenttisuoritukseen vaadittava kirjallisuus
 • lukupiirissä on yleensä hyvä hyödyntää myös muuta aikakausi-, teos- ja kirjailijakohtaista lähdemateriaalia
 • lukupiiri kokoontuu sopimassaan tahdissa siten, että kunakin kertana käsitellään 1–2 teosta, jotka kaikki osallistujat ovat lukeneet etukäteen
 • Jokainen lukupiirikokoontuminen alkaa 15-30 minuutin alustuksella. Kirjalliset alustukset on lähetetty lukupiirin jäsenille sähköpostin liitetiedostona hyvissä ajoin tutustumista varten. Alustaja käsittelee työstämäänsä aineistoa vapaasti ja problematisoiden. Alustaja toimii kokoontumisen puheenjohtajana, ja jokainen ryhmän jäsen toimii vuorollaan alustajana.
 • (kirjallisuus)historiallisen kontekstin huomioon ottamisen lisäksi teoksia voidaan lukea esim. teemojen ja ilmaisukeinojen vertailun kautta (tämä sallii teosten epäkronologisenkin yhdistelyn)
 • jokaisesta kokoontumisesta sihteeri kirjoittaa 1,5–2 liuskaa pitkän raportin/pöytäkirjan, joka kokoaa session annin: taustatiedot (aihe, paikallaolijat, aika, tapaamisen kesto) ja varsinainen keskustelu: teemat, esille nousseet ideat ja ongelmat (myös ratkaisematta jääneet) ja ryhmän jäsenten erilaiset näkökannat.
 • Sihteerinä toimii jokainen ryhmän jäsen vuorollaan.
 • kun kaikki kirjallisuus on käsitelty lukupiirissä, kaikki raportit lähetetään tentaattorille liitetiedostona (tai toimitetaan hänelle tulosteena)
 • lukupiiri arvostellaan kollektiivisena suorituksena raporttien pohjalta
 • tentaattori voi antaa omat kommenttinsa lukupiirityöskentelystä palautetilaisuudessa
 • avoimet lukupiirit (korppi).

Tarkennetut lukupiiriohjeet jaksoihin KIRP313 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus ja KIRP323 Yleisen kirjallisuuden tuntemus