07.11.2016

Portfolio

Portfolio on kehityskansio, opiskelu- ym. tehtävien kokoelma, joka edustaa monipuolisesti tekijänsä osaamista, oppimista ja itsensä kehittämistä.

Perusportfolio

Perusportfolioon kerätään kaikki ko. opintojaksoon liittyvä olennainen materiaali, joka kertoo omasta toiminnasta ja kehityksestä. Perusportfolio on muodoltaan säätelemätön ja yksityinen materiaalivaranto tai arkisto, jota kerätään myöhempää tarvetta varten lähinnä itselle dokumentiksi omasta osaamisesta ja kehityksestä. Työportfoliota ei sellaisenaan ole tarkoitus esitellä kenellekään.

Näyteportfolio

Näyteportfolio kootaan perusportfolion raakamateriaalin pohjalta.
Näyteportfolio voi sisältää AV-materiaalia, tuntisuunnitelmia ym. opetusmateriaalia. Se voi olla myös oppimispäiväkirjaa tukeva opintosuoritustapa. Oppimispäiväkirja toimii runkona, mutta portfolio voi sisältää em. aineiston ohella omaa arviointia sisältävän erillisen kokoavan jakson (esimerkiksi epilogina/päätäntönä).

Portfoliotyöskentely

Portfoliotyöskentelyssä keskeisintä ei ole portfolion ulkoinen muoto vaan tuottamis-, valikointi- ja arviointiprosessi. Portfolion merkitys on siten reflektiivisessä, oppimista syventävässä prosessissa. Opiskelija saa sanallisen arvioinnin portfoliostaan. Portfolio ei ole siis irrallinen suoritustapa.  Portfolio sisältää työn tuloksellisuuden ja laadun arvioimisen perusteita. Se sisältää opiskelijan pohdintaa oman työnsä laadusta ja edistymisestä. Portfolioon kuuluu myös jatkotyöskentelyn tavoitesuunnan täsmentäminen ja uusien välitavoitteiden asettaminen. Näyteportfolion on oltava totuudenmukainen dokumentti opintojakson todellisista tapahtumista ja opiskelijan omasta etenemisestä, ei pelkästään parhaat helmet sisältävä julkiseksi tarkoitettu asiakirja. Rakenteeltaan portfolio voi koostua esimerkiksi kertovasta osasta (joka sisältää portfolion johdanto-osan, varsinaisen oppimispäiväkirjamaisenjakson sekä epilogin missä arvioidaan saatuja kokemuksia ja tuloksia) sekä liitedokumentti-osiosta (opetusmateriaalin, av-materiaalin, tuntisuunnitelmat, etc.).