19.08.2014

Kurssien suorittaminen


 

Läsnäolo kursseilla

Perusperiaatteena on läsnäolo kontaktiopetuksessa. Kunkin kurssin alussa selvitetään tarkemmin läsnäoloon liittyvät periaatteet. Poissaoloon oikeuttaviksi syiksi katsotaan esimerkiksi sairaus, äitiysloma, vanhempainloma, opintoihin liittyvä harjoittelu, vaihto-opiskelu tai joku muu elämäntilanteeseen vaikuttava syy. Työssäkäynti, lomamatkat, muut kurssit tai sivuaineopinnot eivät ole poissaoloon oikeuttavia syitä. Poissaolojen korvaamisesta sovitaan kunkin opiskelijan kohdalla erikseen. Peruslähtökohtana on, ettei opettajalla ole velvollisuutta järjestää perusteettomia poissaoloja korvaavia tehtäviä. Perusteettomat poissaolot saattavat vaikuttaa alentavasti kurssiarvosanaan, ja saattavat jopa vaarantaa kurssisuorituksen.

Kurssitehtävät

Kursseihin liittyvät harjoitustehtävät, luentopäiväkirjat ja esseet on palautettava määräaikaan mennessä kurssilla annetun ohjeistuksen mukaisessa muodossa. Opettaja voi myöntää opiskelijalle lisäaikaa tehtävien suorittamiseen, mikäli viivästymiseen on ollut perusteltu syy (esim. sairaus). Opettaja voi tarvittaessa pyytää kirjallista lisäselvitystä lykkäyksen syystä.

Kurssiin vaadittavat suoritukset tulee tehdä viimeistään kurssin voimassaoloaikana, joka on pääsääntöisesti kaksi kuukautta viimeisen opetustapahtuman päättymisestä. Tänä aikana opiskelija voi vielä täydentää kurssisuoritustaan. Suorituksen viivästyminen ilman pätevää syytä voi alentaa kurssiarvosanaa.

Kevätlukukauden kurssien opintosuorituksia ei kirjata kesäopinnoiksi. Laitos voi järjestää erityisen 'rästitenttipäivän' kerran lukukaudessa erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Seminaareissa alustuksen, esitelmän, opponoinnin tai muun seminaarin suorittamisen kannalta keskeisen osasuorituksen laiminlyöminen voi johtaa seminaarin keskeytymiseen. Seminaarin toimivuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää pitää kiinni sovitusta työjärjestyksestä.

Kirjallisten töiden lähdemateriaalin käytössä noudatetaan Jyväskylän yliopiston antamia eettisiä ohjeita.

Tentit

Musiikin laitoksella on käytössä kahdenlaisia tenttejä: kursseihin liittyviä tenttejä ja erillisiä kirjatenttejä. Luentotentit perustuvat luennolla ilmoitettuun materiaaliin. Niiden ajankohta ilmoitetaan kurssin yhteydessä eikä niihin yleensä tarvitse erikseen ilmoittautua. Kirjatentit suoritetaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tentaattorin kanssa sovitun kirjallisuuden pohjalta. Tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan Korpissa. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.

Humanistisen tiedekunnan yleiset tenttipäivät

Uutena tenttikäytäntönä humanistisessa tiedekunnassa kokeillaan ns. e-tenttiä, jossa opiskelija voi tehdä tenttisuorituksen tietokoneella erityisessä tenttitilassa valitsemanaan ajankohtana myös yleisten tenttipäivien välillä. Tenttitila sijaitsee yliopiston pääkirjastossa ja on auki pääkirjaston aukioloaikoina maanantaista lauantaihin.

Musiikin laitoksella eTenttinä voi suorittaa toistaiseksi musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen maturiteetteja ja Johdatus musiikintutkimukseen -kurssin kirjatenttejä. Lue lisää eTentistä.

Tenttitulokset ovat saatavilla kahden viikon kuluessa tenttipäivästä. Luentotenttien tulokset julkistetaan pääsääntöisesti laitoksen ilmoitustaululla. Jos tentaattori ei esimerkiksi virkamatkan tai sairauden vuoksi pysty arvioimaan tenttisuoritusta määräajassa, voidaan tenttituloksen julkistamista siirtää laitoksen johtajan luvalla. Tällöin tentaattorin on ilmoitettava etukäteen opiskelijalle tuloksen viivästymisestä. Kesän tiedekuntatentteihin on ilmoittauduttava toukokuun loppuun mennessä. Kesäaikana (1.6.-31.8.) pidettyjen tenttien tulokset julkistetaan kuukauden kuluessa tenttipäivästä. Opiskelijan tulee seurata opinto-suoritusotteensa merkintöjä ja varmistaa, että hänen opintosuorituksensa on rekisteröity.

Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty tenttisuoritus tai korottaa arvosanaa yhden kerran. Uusintatentti järjestetään aikaisintaan viikon ja enintään kahden kuukauden kuluessa ensimmäisestä tenttikerrasta. Jos opiskelija jättää saapumatta tenttiin ilman perusteltua syytä kaksi kertaa tai jos tenttisuoritus hylätään myös uusintatentissä, tulee hänen keskustella uudesta suoritusmahdollisuudesta tentaattorin kanssa.

Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan yliopiston tutkintosäännössä säädettyjä periaatteita.

Muut opintomuodot

Ohjeita esseiden, oppimispäiväkirjojen, lukupiirien, tenttivastausten ja muiden erilaisten opintomuotojen osalta tarkemmin kohdassa Opintojen suoritusmuodot.