28.09.2018

Opiskeluun liittyvät periaatteet

Seuraavat opetuksen ja opiskelun periaatteet on hyväksytty musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa.
 • Opiskelu on lähtökohtaisesti päätoimista.
 • Kun opiskelija ilmoittautuu kurssille, hän sitoutuu suorittamaan kurssin sovitulla tavalla (ks. JY:n tutkintosääntö § 17). Kurssin opetusta voidaan järjestää vain voimassa olevassa opetussuunnitelmassa ilmoitetulla tavalla.
Kursseille ilmoittautuminen ja osallistuminen
 • Seuraavan lukuvuoden opetusohjelma valmistuu touko-kesäkuun vaihteessa. Kursseille ilmoittautuminen alkaa elokuussa.
 • Osallistuminen kurssin ensimmäiseen kokoontumiseen on välttämätöntä opiskelupaikan varmistamiseksi kurssilla. Jos opiskelija ei hyväksyttävän syyn vuoksi pääse ensimmäiselle tapaamiskerralle, hänen tulee ilmoittaa siitä etukäteen opettajalle.
 • Poissaolon syyksi voidaan hyväksyä oma tai lapsen sairaus, elämäntilanteeseen liittyvä muu syy (esim. vanhempainloma, kertausharjoitukset), opintoihin liittyvä opetus- tai työharjoittelu, vaihto-opiskelu, yliopiston tai laitoksen hallintoelinten ja työryhmien kokoukset. Poissaolosta ilmoitetaan etukäteen opettajalle. Työssäkäynti, lomamatkat tai muut opinnot eivät ole hyväksyttävä syy poissaololle.
 • Jos poissaolojen määrä ylittää opetussuunnitelmassa ilmoitetun rajan, opettajalla on oikeus hylätä kurssisuoritus. Opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää poissaoloja korvaavia tehtäviä.
 • Opiskelija on vastuussa siitä, että hän saa kurssilla jaetun materiaalin ja valmistautuu kurssin seuraavalle tapaamiskerralle.
 • Opettaja voi alentaa kurssin arvosanaa myöhässä jätettyjen tehtävien vuoksi. Opettaja on velvollinen antamaan lisäaikaa tehtäville vain, jos tehtävien myöhästymiseen on perusteltu syy.
 • Jos opiskelija keskeyttää kurssin, hänen on ilmoitettava siitä kurssin opettajalle.
Tiedotus ja yhteydenpito
 • Kurssin viestintä tapahtuu kurssin omalla s-postilistalla. Yleisistä opetukseen ja opintoihin liittyvistä asioista ilmoitetaan laitoksen verkkosivuilla ja opiskelijoiden sähköpostilistalla. Ainejärjestöjen sähköpostilistat eivät ole virallisia opiskeluun liittyvän tiedotuksen kanavia.
 • Yhteydenpito tapahtuu pääasiallisesti sähköpostin välityksellä ja henkilökohtaisissa tapaamisissa opettajan virallisten vastaanottoaikojen puitteissa tai erikseen sovittuina ajankohtina.
 • Opettajalla on velvollisuus vastata opiskelijan lähettämään sähköpostiin viimeistään kahden viikon kuluessa, kiireellisissä asioissa mahdollisimman pian. Sääntö ei koske heinäkuuta.
Oh­jei­ta opet­ta­jal­le
 • Poissaolo voi vaikuttaa kurssiarvosanaan, mikäli poissaoloa vaikuttaa opiskelijan osaamiseen opintojakson osaamistavoitteiden ja/tai arviointiperusteiden näkökulmasta.
 • Jos hyväksyttävien syiden vuoksi tapahtuvat poissaolot ylittävät sallitun maksimin, opiskelija neuvottelee opettajan kanssa mahdollisuudesta suorittaa kurssi loppuun. Mahdollinen korvaava tehtävä ei saa olla työmäärältään kohtuuton opiskelijalle eikä kuormittaa opettajaa liikaa.
 • Opettaja ilmoittaa mahdollisimman hyvissä ajoin omista poissaoloistaan ja ilmoittaa millä tavoin poissaolo kompensoidaan.
Opettajan muistilista kurssin alkaessa:

Kurssin alkaessa opettaja

 • käy läpi kurssin osaamistavoitteet, suoritustavat, arviointiperusteet, arvosanakohtaiset arviointikriteerit sekä tarvittaessa eri osasuoritusten painoarvon arvioinnissa sekä itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin osuuden arvioinnissa
 • käy läpi kurssin sisällön ja aikataulun
 • erittelee tarvittaessa kurssin työmäärän
 • sopii tenttipäivän ja lopputehtävien palauttamisen päivämäärän
 • ilmoittaa kurssin voimassaoloajan ja mihin päivämäärään asti ohjausta on saatavilla (ks. JY:n tutkintosääntö 38§)
 • kertoo, paljonko läsnäoloa kurssilla edellytetään ja mitä perusteettomista poissaoloista seuraa (onko mahdollista saada korvaavia tehtäviä, miten poissaolo vaikuttaa arvosanaan, mikä määrä poissaoloja johtaa opiskelijan poistamiseen kurssilta tai kurssisuorituksen hylkäämiseen)
 • sopii tiedotuskäytännöistä (esim. kurssin sähköpostilista Korpissa, Moodle, Koppa)
 • kertoo oppimateriaalin jakamisen tavasta ja huolehtii siitä, että oppimateriaali on saatavilla
 • kertoo, missä formaatissa kirjalliset kurssitehtävät jätetään ja tarvittaessa miten tehtävädokumentit nimetään

Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö: https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/johtosaannot/tutkintosaanto.pdf