04.09.2017

1. Rakenne

 

Alkutiivistelmä eli abstrakti (riippuen työstä)

Nimisivu (kansilehti)

Sisällysluettelo (lyhyissä töissä ei tarpeen)

Johdatteluosa (Johdanto)

Varsinainen käsittelyosa

Lopetusosa

Lähteet

Liitteet (riippuen työn laajuudesta)

 

Johdannon tehtävänä on nimensä mukaisesti johdattaa lukijan aihepiiriin sekä herättää lukijan mielenkiinto. Samalla tulee perusteltua lukijalle miksi juuri tämä kysymys on tärkeä ja ansaitsee hänen huomionsa. Johdannossa esitellään kirjoituksen tavoite sekä aiheen valintaan, ajankohtaisuuteen ja taustaan liittyviä perusteita, joista lukijan on hyvä tietää. Samalla kerrotaan myös työn lähtökohdista, rajauksista, teoreettisista ja käytännöllisistä kytkennöistä sekä toteuttamistavasta. Lukija odottaa johdannossa vastauksia siihen, mitä tutkitaan, miksi näitä ongelmia tutkitaan, ja miten tutkimus liittyy laajempaan kokonaisuuteen. Otsikoksi ei aina tarvitse merkitä johdanto-sanaa, sillä usein jokin sisältöä kuvaava otsikko ilmaisee asian paremmin.

Varsinaisessa käsittelyosassa kirjoittaja tarkastelee valitsemaansa aihetta eri näkökulmista: esittelee kysymyksen teoriapohjaa ja käytettäviä käsitteitä, luo katsauksen aiheesta tehtyyn tutkimukseen, vertailee tutkimuksia keskenään, yhdistää mahdollisesti erilaisia ajatuksia, ja pyrkii etsimään syitä ja seurauksia. Tarkastelutapa kytkeytyy kunkin aiheen luonteeseen, ja siksi siitä ei voi antaa yleispäteviä ohjeita. Yleisopastukseksi kelpaa kuitenkin se, että asiat esitellään johdonmukaisessa järjestyksessä ja että kirjoitelman punainen lanka säilyy johdannosta loppupäätelmiin.

Loppupäätelmissä asiat kootaan käsittelyn jäljiltä yhteen ja pyritään kiteyttämään tarkastelun keskeisimmät ajatukset. Lisäksi voidaan vetää johtopäätöksiä ja esittää suosituksia ja/tai kehittämisehdotuksia, sekä nostaa esille mielenkiintoisia ja haastavia kysymyksiä, jotka ansaitsevat jatkotarkastelua. Tässä jaksossa voidaan myös kriittisesti arvioida koko aineistoa, pohtia työn rajoituksia, mahdollisia heikkouksia ja käytännön merkitystä. Lähdeluetteloon kirjataan kaikki ja vain ne lähteet, joihin tekstissä on viitattu. Luetteloon ei siis merkitä kirjallisuutta, jota on käytetty apuna aihepiiriin perehtymisessä mutta johon ei ole tekstissä viitattu. Lähdeluettelon laatimisessa on muistettava, että lukija voi halutessaan jäljittää käytetyn lähdejulkaisun.