23.05.2018

Työharjoittelu

Työharjoittelulla tarkoitetaan opintoihin kuuluvaa lyhyttä työssäolojaksoa, jonka aikana opiskelija tutustuu oman alansa työtehtäviin, soveltaa koulutuksen aikana omaksuttuja tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä sekä luo kontakteja työnantajiin. Työharjoittelun tulee liittyä opiskelijan omaan alaan.

Opiskelija voi liittää suorittamansa työharjoittelun opintojensa osaksi. Työharjoittelun laajuus ja sijoittuminen tutkintoon on kuvattu opetussuunnitelmissa. Opetussuunnitelmasta selviää myös onko harjoittelu pakollinen vai vapaaehtoinen osa opintoja ja miten se tulee suorittaa.

  • Työharjoittelua suunnitellessaan opiskelijan kannattaa keskustella työharjoittelusta vastuuhenkilön kanssa.
  • Työharjoittelupaikkoja voi etsiä eri tietolähteistä ja hakupalveluista. Laitoksen tietoon tulevista paikoista tiedotetaan sähköpostitse opiskelijoiden listalla. Aiemmista työharjoittelupaikoista voi kysyä työharjoittelun vastuuhenkilöiltä.
  • Opiskelija sopii itse harjoittelusta työnantajan kanssa ja täyttää harjoittelun perustiedot työharjoittelusopimukseen. Harjoittelupaikan soveltuvuus täytyy varmistaa laitokselta etukäteen. Harjoittelusopimus tehdään ennen harjoittelun alkua.
  • Työharjoittelun päätteeksi opiskelija laatii työharjoittelustaan raportin ja palauttaa sen työharjoittelun vastuuhenkilölle. Raportti on vapaamuotoinen, mutta halutessasi voit katsoa suuntaviivoja harjoitteluraportti-ohjeesta.

Tuettu työharjoittelu

Laitoksen harjoittelutuet vuodelle 2018 ovat olleet haettavissa alkuvuodesta.

Tukea voidaan myöntää maisteriopinnoissa oleville tai kandiopintojen loppuvaiheessa oleville. Opettajankoulutuksessa (musiikkikasvatus, äidinkieli) opiskeleville tukea ei pääsääntöisesti myönnetä. Lähtökohtaisesti tukea ei myönnetä myöskään hakijoille, joilla on jo tehtynä vähintään 10 op:n laajuinen harjoittelu. 

Jos hakijoita on enemmän kuin harjoittelutukia voidaan myöntää, hakijat asetetaan järjestykseen vapaamuotoisen perustelun, opintojen vaiheen ja opinnoissa edistymisen mukaan. Perusteluissa on syytä mainita miten harjoittelu soveltuu omiin opintoihin ja edistää valmistumisen jälkeistä työllistymistä. 

Harjoittelupaikan ei tarvitse olla tiedossa vielä tukea haettaessa. Jos tuki myönnetään ja harjoittelupaikkaa ei löydy, niin tuki jää käyttämättä.

Pääsääntöisesti harjoittelupaikan tulee olla taide- ja kulttuurialalta, tarvittaessa paikan soveltuvuus on varmistettava laitokselta etukäteen.

Harjoittelun tulee kestää vähintään kaksi kuukautta, mielellään kolme kuukautta.

Työnantaja tekee opiskelijan kanssa työsopimuksen, maksaa harjoittelijan palkan ja laskuttaa harjoittelun päätyttyä laitosta harjoittelusopimuksen mukaisesti.

Harjoittelutuen suuruus on sama kuin työnantajan maksama palkka, kuitenkin enintään 1467 €. Palkan lisäksi työnantaja voi laskuttaa yhden kuukauden palkkaa vastaavat sivukulut omarahoineen ja työnantajamaksuineen. Vuosilomakorvausta ei voi laskuttaa, vaan mahdollinen vuosiloma on pidettävä palvelujakson aikana.

Harjoittelu on ajoitettava siten, että työnantaja ehtii laskuttaa harjoittelukuukauden laitokselta vuoden 2018 aikana. Eli käytännössä harjoittelun on päätyttävä mielellään joulukuun alkuun mennessä.

Työnantajan odotetaan osallistuvan kustannuksiin mielellään kahden kuukauden palkkasummalla, mutta vähintään aina yhtä suurella osuudella kuin laitoskin.

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/lomakkeet (lomake "harjoittelutuki")

Hakuaika päättyy 31.1.2018.

Työharjoitteluohjelmat (harjoittelu ulkomailla)

Työharjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Lisätietoja työharjoittelusta ulkomailla löytyy mm. Työelämäpalvelujen sivuilla: https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut/palvelut-opiskelijoille/harjoitteluulkomailla

Musiikin opiskelijoille on tarjolla muutamia harjoittelupaikkoja kansainvälisissä oopperataloissa ja orkestereissa. Harjoittelun koordinaattorina toimii kielikeskuksen saksankielen lehtori YTT Jürgen Matthies. 

Työharjoittelua koskevat ohjeet ja säädökset