kuoma

KUOMA - Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutus

Kulttuuriympäristöä on kaikkialla ympärilläsi.  Kaupunki rakennuksineen ja puistoineen on kulttuuriympäristöä. Maaseudun peltoalueet, metsät ja luonnonpuistot kuuluvat kulttuuriympäristöön. Kulttuuriympäristöä ovat Suomenlinna ja Vanha Rauma aivan yhtä lailla kuin Versailles'n palatsi, Pihtiputaan mummon mökki tai digitaalinen peliympäristö. Kulttuuriympäristö voi myös muodostua tarinoista, myyttisistä ympäristökokemuksista tai muistoista. Kulttuuriympäristö syntyy ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta - siis sinäkin luot omalla toiminnallasi kulttuuriympäristöä!

Ihmisten suhde ympäristöönsä muuttuu jatkuvasti, ja kulttuuriympäristössä on erilaisia ajallisia kerroksia. Osa kulttuuriympäristöstä on suojeltua tai määritelty erityisen arvokkaaksi. Laadukas kulttuuriympäristö voi olla tärkeä hyvinvoinnin voimavara ja korvaamaton kansallinen omaisuus. Toisaalta, kuten koulutuksen aikana tulet huomaamaan, kulttuuriympäristöjä arvostetaan ja arvotetaan monin eri tavoin. Kaikki eivät pidä samoja kohteita arvokkaina tai merkittävinä - tai edes säilyttämisen arvoisina. Välillä ihmiset toimillaan tiedostamattaan tai tietoisesti tuhoavat kulttuuriympäristöjä.

KUOMA kouluttaa maistereita, jotka ovat kriittisiä ja laaja-alaisia asiantuntijoita ja tarttuvat kansallisen tai kansainvälisen kulttuuriympäristöalan haasteisiin.

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksessa (KUOMA) saat mahdollisuuden perehtyä neljän opintosuunnan - taidehistorian, taidekasvatuksen, museologian ja nykykulttuurin tutkimuksen - näkemyksiin kulttuuriympäristöstä ja erilaisiin kulttuuriympäristöihin. KUOMA kouluttaa maistereita, jotka ovat kriittisiä ja laaja-alaisia asiantuntijoita ja tarttuvat kansallisen tai kansainvälisen kulttuuriympäristöalan haasteisiin. KUOMAsta valmistuneena maisterina sinulla on valmiudet ymmärtää kulttuuriympäristöalan kehittymistä ja toimia asiantuntija- tai johtotehtävissä sen monialaisessa ja haastavissa toimintaympäristössä.

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksesta valmistuvat työllistyvät johto- ja asiantuntijatehtäviin valtion, maakuntien, kaupunkien ja kuntien hallinnossa sekä yksityisellä sektorilla. Opintosuunnan ja erikoisosaamisensa mukaan maisterit työllistyvät rakennustutkijoina, taide- ja ympäristökasvattajina ja erikoistutkijoina. Yritystoiminnassa maisterit työllistyvät kulttuuriperintöalan digitaalisten sisältöjen ja palveluiden tuottajina ja kehittäjinä sekä kulttuuriympäristöalan tutkimus- ja suunnittelutehtävissä. Tutkinto antaa valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.

Maisterikoulutuksen rakenne

Yleiset osaamistavoitteet: maisterikoulutus rakentuu Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hyväksymien yleisten osaamistavoitteiden mukaisesti. Koulutuksesta valmistunut:

 • hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella,
 • osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä,
 • osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä,
 • hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot,
 • arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä,
 • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen sekä
 • osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan.

Maisterikoulutus sisältää myös kulttuuriympäristöön liittyviä alakohtaisia osaamistavoitteita. Niiden mukaisesti koulutuksesta valmistunut:

 • tuntee kulttuuriympäristöä koskevien aineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävät tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät,
 • hallitsee kulttuuriympäristökentän oikeudelliset ja eettiset perusteet ja osaa tehdä näihin liittyen perusteltuja kulttuuriympäristöselvityksiä omalta erikoisalaltaan,
 • hallitsee monipuolisesti kulttuuriympäristöalan johto- ja asiantuntijatehtäviin tarvittavan teoreettisen ja ammatillisen tietopohjan sekä ongelmanratkaisutaidot,
 • hallitsee kulttuuriympäristöalaan liittyvät prosessit ja toimintaympäristön,
 • omaa valmiudet osallistua aktiivisesti kulttuuriympäristöä koskevaan keskusteluun sekä
 • osaa hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa kulttuuriympäristöön liittyvissä työtehtävissä ja ymmärtää alaa koskevan tutkimuksen merkityksen.

Maisterikoulutus (120 opintopistettä, kesto 2 vuotta) sisältää seuraavat opinnot:

 • Maisterikoulutuksen syventävät opinnot 50 op
 • Tutkielma 40 op
 • Opintosuunnan opinnot 20 op
 • Muut opinnot 10 op

Lue lisää opinnoista opetussuunnitelmasta. Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutus johtaa filosofian maisterin tutkintoon (120 op). Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa sovitaan myös pääaineen opinnoista.

Opintosuuntavaihtoehdot ja hakeminen

Maisterikoulutus toteutetaan Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen monitieteisessä ympäristössä. Hakija valitsee hakuvaiheessa yhden opintosuuntavaihtoehdoista, joita ovat museologia, nykykulttuurin tutkimus, taidekasvatus ja taidehistoria.

Opintosuuntavaihtoehtoina ovat museologia, nykykulttuurin tutkimus, taidekasvatus ja taidehistoria.

Maisterikoulutukseen voivat hakea sellaiset henkilöt, jotka ovat tehneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon tai muun vastaavantasoisen tutkinnon tai vastaavantasoiset opinnot kotimaassa tai ulkomailla. Koulutukseen valitaan opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet maisteriohjelman opnitosuuntavaihtoehdosta tai lähialalta aineopintotasoiset opinnot yliopistossa, avoimessa yliopistossa tai korkeakoulussa joko Suomessa tai ulkomailla.

Valinta tapahtuu hakemuksen ja mahdollisen haastattelun perusteella. Hakemuksessa hakijan tulee osoittaa motivaationsa, koulutustaustansa, koulutustavoitteensa ja mahdollinen työkokemuksensa kulttuuriympäristöalalla sekä liittää hakemukseen todistus-, rekisteriote- ja muut tarvittavat liitteet. Valinnassa katsotaan eduksi vähintään puolen vuoden mittainen kulttuuriympäristöalan työkokemus.

Katso tarkemmat tiedot hakuprosessista humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Haku maisterikoulutukseen -sivuilta.

Uramahdollisuudet

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksesta valmistuvat työllistyvät johto- ja asiantuntijatehtäviin valtion, maakuntien, kaupunkien ja kuntien hallinnossa sekä yksityisellä sektorilla.  Opintosuunnan ja erikoisosaamisensa mukaan maisterit työllistyvät rakennustutkijoina, taide- ja ympäristökasvattajina ja erikoistutkijoina. Yritystoiminnassa maisterit työllistyvät kulttuuriperintöalan digitaalisten sisältöjen ja palveluiden tuottajina ja kehittäjinä sekä kulttuuriympäristöalan tutkimus- ja suunnittelutehtävissä.

Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus tutustua sinua kiinnostaviin työtehtäviin suorittamalla harjoittelu, joka tarkoittaa yleensä 3 kuukauden työssäoppimisjaksoa opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä.

KUOMAsta valmistuttuasi sinulla on oman tieteenalasi sisältöjen ja menetelmien tuntemus. Sen lisäksi osaat soveltaa oppimaasi oman alasi työtehtävissä. Valmistuttuasi hallitset keskeisiä työelämässä tarvittavia tieto- ja viestintätekniikan taitoja, ongelmanratkaisutaitoja sekä monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavia projektityön ja viestinnän taitoja. Koulutuksen myötä osaat toimia ja kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa yhteisöissä. Osaat etsiä tietoa, käsitellä ja arvioida sitä kriittisesti sekä tuottaa uutta tietoa. Osaat myös käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä.

Eri opintosuunnista valmistuneiden työllistymisestä voit etsiä lisätietoa esimerkiksi töissä.fi – korkeakouluista valmistuneet työelämässä -sivustolta http://www.toissa.fi/.

 

Haluatko tietää lisää KUOMAsta? Ota yhteyttä!