02.12.2016

Museologia

kangas.jpg

Museologia oppiaineena

Kulttuuriperintö ja luonnonperintö. Siinä ovat kohteet, joita museologiassa tarkastellaan.

Museologiassa tutustut siihen, miten yksilöt ja yhteisöt hahmottavat niin aineellista kuin aineetonta ympäristöään. Perehdyt myös siihen, miten ihmiset ottavat ympäristönsä haltuun erilaisin keinoin: nimeämällä, määrittelemällä, suojelemalla, säilyttämällä ja muistelemalla. Museologisen tutkimuksen kohteena eivät siis ole museot sinänsä vaan erilaisten muistiorganisaatioiden ja yhteisöjen toiminnan taustalla vaikuttavat kulttuuriset tekijät kulttuuriperintö- ja muistiprosesseineen.

Jyväskylän yliopistossa on Suomen ainoa museologian professuuri.

Museologian oppiaineeseen tehtyihin maisterintutkielmiin ja väitöskirjoihin pääset tutustumaan Jyväskylän yliopiston kirjaston haun kautta.

 

Missä museologiasta valmistunut työskentelee?

Vuodesta 2006 lähtien museologian perusopinnot ovat pätevöittäneet toimimaan museoammatissa. Museoasetuksen (AsK 2005/1192 ja muutos 456/2013) mukaisesti museoiden henkilökunnalta voidaan edellyttää museologian perusopinnot: ”2) museolla on museonjohtaja ja ainakin yksi muu päätoiminen työntekijä, joista toisella on ylempi korkeakoulututkinto ja toisella korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto; lisäksi molemmilta vaaditaan perehtyneisyyttä museon edustamaan toimialaan sekä suoritetut museologian perusopinnot tai vähintään vuosi työkokemusta museoalan asiantuntijatehtävässä.” Museologista asiantuntijuutta syventävät museologian maisteriopinnot on mahdollista suunnitella joustavasti ja siten suunnata ammatillista asiantuntijuutta omaa työllistymistä parantavaan suuntaan.

Ellei sinulla ole vähintään kolmen kuukauden aiempaa työkokemusta museoammatillisissa työtehtävissä, museologian maisterintutkintovaiheeseen kuuluu syventävissä opinnoissa vähintään kuuden viikon harjoittelujakso eli työssäoppimisjakso opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä. Jaksoon sisältyy myös työelämäprojekti, jossa suunnittelet käytäntöön soveltamiskelpoisen museotyötä kehittävän projektin.

 

Museologian oppiaineessa tehtävästä tutkimuksesta

Museologinen tutkimus keskittyy kulttuuri- ja luonnonperinnön prosessien tutkimukseen: käsitteisiin, hallintoon, kokoelmahallintaan (kartunta, dokumentointi, säilytys, konservointi ja restaurointi), viestintään, yleisötyöhön, ympäristökasvatukseen ja niin edelleen. Jyväskylän museologian oppiaine nojaa vahvasti heritologiseen (kulttuuriperintöteoria) tutkimusperinteeseen.