07.12.2016

Taikun toimintakertomus 2007

Jyväskylän yliopisto                                         

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

Tutkimus

Toimintavuonna 2007 Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos on jatkanut määrätietoista tutkimusstrategista kehittämistyötä ja edistänyt verkostoitumista tutkimuksen painopistealueilla. Tutkimuksellisten vahvuusalueita on kolme:

 

Taiteen tulkinta, ilmaisu ja kokeminen

Kulttuuriperintö, nykykulttuuri ja teknologia

Lasten- ja nuortenkulttuuri

 

Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Laitoksessa toimi kolme Suomen Akatemian rahoittamaa monitieteistä tutkimushanketta: professori Tuomo Lahdelman johtama Kultti, yhteisö ja identiteetti (2005-2007), professori Annika Waenerbergin johtama AATE - Taiteen kokeminen. Kognitiotiede ja taiteen historia (2006-2009) ja professori Pauline von Bonsdorffin johtama Tilaa lapsille. Taiteelliset käytännöt ja lasten elämismaailma, Rum för barn. Konstnärliga praktiker och barns livsvärld (2007-2010). Jyväskylän yliopistosäätiö on rahoittanut Suomalaisen kaunokirjallisuuden tutkimusohjelmaan kuuluvaa tutkimushanketta Kaunokirjallisuuden syntyminen prosessina (2006-2008) vastuullisena johtajanaan professori Tuomo Lahdelma. Nuorisotutkimusverkoston kolmivuotisella rahoituksella projektissa Nuoret vaikuttajina verkkojulkisuudessa laitoksessa on työskennellyt erikoistutkija Sirkku Kotilainen (2005-2008). Liikenne- ja viestintäministeriön rahoittama Lastenohjelmatarjonta-tutkimushanke (2006-2007) sekä Kerhokeskus – koulutyön tuki ry:n rahoittama Mediakasvatus päiväkodeissa- hanke on toteutettu laitoksessa vastuullisena johtajanaan erikoistutkija Sirkku Kotilainen.

 

Laitos osallistui Sisä-Suomen yliopistoallianssin aiehakuun useilla monitieteisillä hakemuksilla.

Osana allianssiyhteistyötä laitoksessa on työstetty monitieteisiä tutkimushankesuunnitelmia ja niihin liittyen on kehitetty julkaisupolitiikkaa.

 

Laitoksessa toimii kaksi tutkimusyksikköä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus ja Kirkkotaiteen ja -arkkitehtuurin tutkimusinstituutti. 

 

Vuonna 2007 laitos järjesti Jyväskylässä seitsemän kansainvälistä tieteellistä seminaaria tai konferenssia ja neljä seminaaria kotimaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Koulutus

Laitos saavutti vuonna 2007 erinomaisesti asetetut koulutustavoitteensa sekä maisterin että tohtorin tutkinnoissa. Osoituksena kirjoittamisen maisterikoulutuksen vakiintuneesta oppiaineasemasta ovat ensimmäiset oppiaineen pro gradu –tutkielmat ja alan ensimmäinen tohtorinväitös.

 

a) Jatkokoulutus

Jatko-opintoja voi suorittaa digitaalisessa kulttuurissa, hungarologiassa, kirjallisuudessa, kirjoittamisessa, museologiassa, nykykulttuurin tutkimuksessa, taidehistoriassa ja taidekasvatuksessa.

 

Taikun, tiedekunnan ja rehtorin tukea myönnettiin jatko-opiskelijoiden stipendeihin ja tutkimusvirkoihin. Vuonna 2007 jatko-opiskelijat saivat runsaasti säätiöiden apurahoja.

 

Vuonna 2007 laitoksesta valmistui kahdeksan tohtoria (hungarologia 2, kirjallisuus 1, nykykulttuuri 2, taidehistoria 3).

 

Nykykulttuurin tutkimuskeskus koordinoi monitieteistä tiistaiseminaaria. Keskus on järjestänyt yhdessä valtakunnallisen Kulttuurin tutkimuksen verkoston kanssa kulttuurintutkimuksen kesäkoulun The Ethics of Reading. Keskus on antanut jatkokoulutettaville erilaisiin tieteellisen kirjoittamisen tapoihin perehdyttävää koulutusta.

 

Nykykulttuurin tutkimuksen syksyllä 2006 käynnistynyt jatkokoulutusohjelma on edennyt aikataulun mukaisesti. Laitos on mukana kirjallisuuden valtakunnallisessa tutkijakoulussa, jota koordinoi Helsingin yliopisto, taidehistorian valtakunnallisessa tutkijakoulussa, jota koordinoi Helsingin yliopisto ja vuonna 2007 käynnistyneessä Musiikin ja näyttämötaiteen tutkijakoulussa (Kansanmusiikin ja populaarimusiikin tohtorikoulutusohjelma), jota koordinoi Sibelius-Akatemia.

 

b)Peruskoulutus

Vuonna 2007 oli havaittavissa selkeä painopisteen muutos opiskelemaan hakeutumisessa. Kahdeksaan maisterikoulutuksen oppiaineeseen valittiin ennätysmäärä opiskelijoita.

Opetussuunnitelmatyötä jatkettiin etenkin kandidaattitutkinnon osalta. Laitoksen verkkosivustoja on kehitetty laatutyön periaatteita noudattaen. Työelämäkontakteja on solmittu aktiivisesti. Uutena kehittämisalueena on humanistisen osaamisen kytkeminen teknologia- ja palveluliiketoimintaan.

 

Opetuksen kehittämisryhmä on työskennellyt pedagogisen johtajan johdolla ja järjestänyt mm. Opetuksen kehittämispäivän pidettiin 20.2.2007.  Opiskelijat keräsivät palautetta laitoksen kaikkien oppiaineiden opetuksesta.

 

Laitoksessa on vuonna 2007 toiminut englanninkielinen maisteriohjelma Master’s  Programme in Digital Culture. Digitaalisen kulttuurin maisteriohjelmassa opiskelija voi valita pääaineekseen minkä tahansa Taikun oppiaineista. Taiku on sopinut yhteistyöstä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kulttuuripolitiikan maisteriohjelman kanssa ja ohjelmassa voi suorittaa FM-tutkinnon pääaineena kirjallisuus, taidehistoria tai taidekasvatus. Syksyllä 2007 toteutettiin arkistonhallinnan maisteriohjelman ensimmäinen opiskelijavalinta. Tammikuussa 2008 käynnistyvää ohjelmaa koordinoi Historian ja etnologian laitos. Taidehistoria ja kirjallisuus ovat osallistuneet Turun yliopiston koordinoimaan taiteiden tutkimuksen valtakunnallisen virtuaaliopetushankkeeseen. Taiku on valtakunnallisen semiotiikan verkostoyliopiston yhteyslaitos.

 

Laitoksen sisäisen toimivuuden kehittäminen

Laitosneuvosto on kokoontunut kuukausittain. Suunnittelu- ja kehittämistehtäviä on delegoitu laitosneuvoston asettamille työryhmille.

 

Virkarakennetyötä ja asiantuntijatehtäviin rekrytointia on kehitetty opetuksen ja tutkimuksen painopistealueiden sekä kansainvälistyminen huomioon ottaen.

 

Neljässä toimipisteessä toimivan Taikun henkilökunnan yhteisiä vapaamuotoisia tapaamisia ja yhteisöllisyyttä edistävää virkistystoimintaa järjestettiin säännöllisesti. Kesällä 2007 todettiin Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen toimitiloissa Parviaisen talossa homevauriosta johtuvia sisäilmaongelmia ja yksikkö muutti väistötiloihin Ylistönmäelle.

 

Opiskelijoiden panos yhteisten juhlien ideoijana on ollut merkittävä. Laitoksen tilaisuuksia  on järjestetty yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa.

 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Laitos on hoitanut yhteiskuntasuhteitaan yhteistyössä kulttuuri- ja taidealan sidosryhmien kanssa ja palvellut asiantuntijaorganisaationa erityisesti kulttuuriperintöä sekä siihen liittyvää hallintoa koskevissa asioissa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Henkilökunta hoitaa monialaisesti tieteellisten seurojen ja yhdistysten johto- ja luottamustehtäviä ja osallistuu asiantuntijana erilaisiin koulutus- ja tiedotustehtäviin.

 

Taiku on neuvotellut museologian perusopintojen toteuttamisesta yhteistyössä Alkio-opiston kanssa.

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutusta hoidetaan Kielten laitoksen, Viestintätieteiden laitoksen, OKL:n ja normaalikoulun kanssa yhteistyössä. Niin ikään kirjallisuus-oppiaineen kautta Taikulla on Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen instituutin jäsenyys.

 

Kuluneen vuoden aikana järjestetyt kongressit ja seminaarit ovat vahvistaneet Taikun merkitystä monitieteisenä koulutus- ja tutkimusyksikkönä.

 

Kulttuurin tutkimuksen verkosto, jonka varapuheenjohtaja ja sihteeri toimivat Nykykulttuurin tutkimuskeskuksessa, edistää monitieteistä ja monialaista kulttuurintutkimusta Suomessa. Verkosto toimii Suomen eri tiede- ja taideyliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa tutkimuslaitoksissa kulttuurintutkimusta tekevien tutkijoiden yhteyssiteenä ja jatkokoulutuksen foorumina. Verkoston toimintaa rahoittavat eri yliopistot, Suomen Akatemia ja Suomen Kulttuurirahasto. Kulttuurin tutkimuksen verkosto julkaisee yhdessä keskuksen kanssa Kulttuurintutkimus-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tutkimuskeskuksella on myös valtakunnallisesti merkittävä julkaisusarja. Yksilö, yhteisö, media –verkostoa koordinoidaan Nykykulttuurin tutkimuskeskuksessa.

 

Laitos tarjoaa yhteistyötoiminnassaan tieteellisen näkökulman taide- ja kulttuurialaan. Yhteistyö lastenkulttuurin alalla toimivan Jyväskylän kaupungin ja lähikuntien Kulttuuriaitta-hankkeen sekä valtakunnallisen Taikalamppu-verkoston kanssa on jatkunut vilkkaana vuonna 2007.

 

Taiku pitää yhteyttä laitoksen alumneihin taiku-alumnit –sähköpostilistan välityksellä, lisäksi suomen kieli ja kirjallisuus järjestävät alumni- ja mentoripäiviä vuosittain.

 

Kansainvälinen toiminta

Kaikki Taikun oppiaineet ovat olleet aktiivisia kansainvälisessä toiminnassa vuoden 2007 aikana. Laitos järjesti seitsemän kansainvälistä seminaaria tai konferenssia. Taikun näkyvyys kansainvälisissä opetus- ja tutkimusyhteistyön verkostoissa ja tieteellisissä avainorganisaatioissa on vahvistunut, mikä näkyy mm. julkaisutoimituskuntien ja kongressiorganisaatioiden jäsenyyksinä sekä lisääntyneinä kansainvälisinä asiantuntijatehtävinä.

 

Ulkomaisten opiskelijoiden määrä laitoksessa on huomattavan korkea sekä perus- että jatko-opintotasolla.

 

Opettaja- ja opiskelijavaihto on ollut vilkasta etenkin Ranskan ja Italian vaihtokohteiden kanssa. Ulkomainen opiskelujakso on otettu huomioon perusopiskelijan opintosuunnitelmassa.

 

Laitos on kuulunut Changing Faces Culture 2000 -hankkeen pohjalta luotuun International Network of Photographic Research (IPRN) -verkostoon, on osallistunut verkoston johtoryhmään ja koordinoinut verkoston toimintaa Suomessa. Laitos osallistuu Nordforskin vuosiksi 2006-2008 rahoittamaan The Bodily Turn. Gesture, Gender and Sensation in the Arts -tutkijaverkostoon ja koordinoi toimintaa Suomen osalta. Baltic Ring III – tutkimusta sisältävä vertaileva kulttuuuritoimintahanke on jatkanut toimintaansa vuonna 2007. Laitos on osallistunut Turun yliopiston Porin yksikön Nordplus-nätverk för kulturstudier och landskapsforskning –verkostotoimintaan.

 

Vuoden 2007 aikana on valmisteltu oppiaineiden kansainvälisten avainorganisaatioiden kongressien järjestämistä Jyväskylässä: kansainvälinen lastenkirjallisuus- ja kulttuurikonferenssi

The Metamorphic Spaces in Children’s Literature and Culture conference (2008), kulttuurintutkimuksen kesäkoulu Nature and Culture – Addressing the Boundary (2008), Nordic conference for art historians (NORDIK) 2009 ja International Society for Education through the Arts (InSEA) 2011.