11.10.2018

Taide meissä – toiminta, eleet, tunteet ja kuvittelu

Tutkimussymposium Jyväskylän yliopistossa 8.– 9.11.2018

Taide on monin tavoin osa ihmisten elämää ja arkea. Joku hyräilee Beethovenia ripustaessaan pyykkiä, toisella runosäkeet nousevat mieleen kuin itsestään tietyissä tilanteissa. Taide kuvittelee meissä: tarjoaa seuraa, lohtua ja iloa, säestää elämää, antaa malleja ja muokkaa yhdessä olemisen tapoja. Taiteen läsnäolo elämän eri vaiheissa on monimuotoista ja sisältää kulttuurisia ilmiöitä niin taidemaailman sisä- kuin ulkopuoleltakin. Merkittävät taidekokemukset vaikuttavat pitkäkestoisesti ja haluamme jakaa ne toisten kanssa. Esiintyi taide sitten sanoina, kuvina, sävelinä, rytminä, liikkeenä tai muussa muodossa, sen seurassa muokkaamme itseämme, tutkimme maailmaa ja selvitämme, miten asioihin ja toisiin ihmisiin voi suhtautua.

Taiteen tarkastelu toimintana – perinteistä tekemisen ja vastaanoton jaottelua ylittäen – on taiteentutkimuksessa melko tuore näkökulma, joka saa tukea monilta tieteenaloilta, kuten mielen tutkimuksesta, filosofiasta, vauvatutkimuksesta, viestinnästä ja antropologiasta. Taide toimintana tarkoittaa, että päähuomio siirtyy taideteoksista taiteen parissa tapahtuviin esteettisiin ja usein multimodaalisiin prosesseihin, kuten eleisiin, tunteisiin, kuvitteluun. Tällaisten usein jaettujen ja intersubjektiivisten prosessien kautta ihminen kiinnittyy maailmaan ja on vuorovaikutuksessa sen kanssa. Tämä osoittaa taiteiden ja elämän jatkuvuutta, ja niiden rajan avointa ja läpäisevää luonnetta. Tästä avautuu kiinnostavia näkökulmia niin mielen ja kehon erottamattomuuteen ja vastavuoroisuuteen sekä mielen intersubjektiivisuuteen ja hybridisuuteen, kuin taiteellisen toiminnan kykyyn tukea hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tai kommunikaatiota monikulttuurisissa konteksteissa. Näiden ilmiöiden ymmärtäminen vaatii monitieteistä ja tieteidenvälistä yhteistyötä eri tutkimusalojen välillä. 

Konferenssin pääpuhujiksi ovat lupautuneet:

Helena de Preester (School of Art, University College Ghent); tutkimusalueita ihmisen mieli sekä ruumiillisuus, minuus, teknologia, mielikuvitus ja liike

Tone Roald (Department of psychology, University of Copenhagen); tutkimusalueita esteettinen kokemus, tietoisuus, minuus (ammentaen niin Merleau-Pontylta kuin kehityspsykologiasta)

Karen Simecek (Department of Philosophy, Univerity of Warwick); tutkimusalueita runouden filosofia, estetiikka, moraalinen päättely ja tunteet

Kutsumme taiteiden tutkimuksen eri alojen, filosofian, kognitiotieteen, psykologian, kulttuurin, kasvatustieteen ja viestinnän ym. tutkijoita tarjoamaan esitelmiä symposiumiin.

Abstraktit (200 – 300 sanaa englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi) lähetetään konferenssisihteeri Johan Kalmanlehdolle (johan.kalmanlehto@jyu.fi) 31.8. mennessä. Tieto hyväksymisestä kerrotaan 14.9. mennessä.

Järjestäjät: Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Suomen Taidekasvatuksen tutkimusseura ja Hollo-Instituutti.