12.12.2016

Ohjeita kirjoittajille

Nykykulttuurin tutkimuskeskus 
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto


Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisusarja

OHJEITA KIRJOITTAJILLE

 

Käsikirjoituksen lähettäminen

Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisusarjaan tarjottava käsikirjoitus lähetetään sarjan toimitukselle Word-tiedostona sekä kahtena printtinä. Jos kyseessä on väitöskirja, työ on laitettava arvioitavaksi viimeistään siinä vaiheessa, kun se lähtee esitarkastajalle. Käsikirjoitus laaditaan seuraavien ohjeiden mukaan.

Väliotsikot

Tekstissä käytetään pääotsikoita (kirjoitetaan isoin kirjaimin) sekä korkeintaan kahden tason alaotsikoita (alaotsikoista ylempi erotetaan alemmasta käyttämällä kursiivia). Otsikoita ei numeroida.

Kuviot ja taulukot

Kirjoittaja(t) toimittaa julkaisuun liittyvät kuviot (mielellään vektoripiirroksina) ja kuvat painovalmiina (JPG-tiedostoina). Tekstiin merkitään selvästi näkyviin niiden paikat. Taulukot tehdään sarkaimia käyttäen ja ne sijoitetaan suoraan omalle paikalleen.

Tekstissä olevat lähdeviitteet

Lähdeviitteet sijoitetaan viittauksen perään sulkeisiin siten, että ensimmäiseksi tulee kirjoittajan sukunimi, sitten kirjoituksen painovuosi ja viittauksen sivunumerot. Esimerkki: (Therbom 1990, 38–40). Jos lähdeviite koskee edeltävää virkettä, se liitetään suoraan sen perään, jolloin piste tulee vasta viitteen jälkeen (kuten esimerkissä). Jos lähde viittaa useampaan kuin yhteen virkkeeseen, se sijoitetaan pisteen jälkeen ja suljetaan pisteellä. Esimerkki: (Therbom 1990.)

Loppuviitteet

Tekstissä ei saa käyttää alaviitteitä. Juoksevin numeroin merkityt loppuviitteet ovat mahdollisia. Ne sijoitetaan varsinaisen tekstiosan jälkeen ennen lähdeluetteloa.

Lähdeluettelo

Lähdeluettelo liitetään tekstin loppuun. Luettelo laaditaan tekijän sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Kirjasta ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi, etunimi (etunimen ensimmäinen kirjain ei siis riitä), julkaisuvuosi suluissa, teoksen nimi (kursiivilla), kustantaja, julkaisupaikka. Saman tekijän julkaisut sijoitetaan aikajärjestykseen.

Kirstinä, Leena (1988) Halkeamia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Aikakauslehtiartikkelista ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi, etunimi, julkaisuvuosi, kirjoituksen nimi (lainausmerkeissä), julkaisun nimi (kursiivilla), vuosikerta, lehden numero, ja artikkelin sivunumerot.
Therborn, Göran (1990) "Ska sociologer förklara någonting? Hur gör de då i så fall?" Sociologisk Forskning 27:3, 35–46.

Kirjoituskokoelmaan sisältyvästä artikkelista ilmoitetaan kirjoittajan ja artikkelin nimet samalla tavalla kuin edellä. Artikkelin sivunumerot merkitään kirjoituskokoelmaa koskevien tietojen perään. Kirjoituskokoelmasta ilmoitetaan sen toimittajan etunimi ja sukunimi, sen jälkeen sulkumerkkien sisällä, että ko. henkilö on toimittanut kirjoituskokoelman ja lopuksi kirjoituskokoelmaan liittyvät tiedot samalla tavoin kuin edellä.

Lyotard, Jean-Francois (1990) "After the sublime: the state of aesthetics". Teoksessa David Carrol (toim.), The states of theory. History, art, and critical discourse, s. 297–304. New York: Columbia University Press.

Monitekijäisissä teoksissa kahden viimeisen tekijän väliin tulee &-merkki. Jos lähdeluettelossa esiintyy useita saman kirjoittajan samana vuonna julkaisemaa kirjoituksia, merkitään vuosiluvun jälkeen aakkosia tarpeen mukaan (1990a), (1990b) jne.

Lähdeluettelossa ei käytetä alleviivauksia. Englanninkielisten artikkeleiden tai kirjojen nimissä ei käytetä isoja alkukirjaimia nimen alkua lukuun ottamatta.

Muut huomioonotettavat yksityiskohdat

Tekstissä ei saa käyttää tavutusta eikä oikean reunan tasausta. Tekstissä ei liioin saa olla ylimääräisiä välilyöntejä; myös pisteen jälkeen tulee siten ainoastaan yksi välilyönti.
Kappaleet erotetaan toisistaan yhdellä tyhjällä rivillä. Sisennyksiä käytetään ainoastaan sitaateissa (koko kappaleen sisennys). Jos varsinaisessa tekstissä halutaan tehdä korostuksia, ne tehdään kursiivia käyttäen, ei lihavointia.
Prosenttiluvut merkitään tekstiin kirjoittamalla luvun perään sana prosentti. Kun prosenttiluvut sijoitetaan sulkuihin, käytetään %-merkkiä.

Muuta

Kirjoittajan tulee laatia englanninkielinen Summary (2-3 sivua) sekä 10–15 rivin takakansiteksti.
Ehdotukset julkaisun kansikuvaksi ovat myös tervetulleita.