Uutuudet

NK122 Populism on the Loose. Eds. Urpo Kovala & Emilia Palonen & Maria Ruotsalainen & Tuija Saresma.

122. Populism on the Loose. Eds. Urpo Kovala & Emilia Palonen & Maria Ruotsalainen & Tuija Saresma. (276 s.)

While much of present-day populism studies have focussed on identifying features shared by populist movements or on populism as a social logic, this volume looks at the variability and intersectionality of populism. First, populist phenomena vary according to cultural context. Second, populism gets entangled with gender, class and religion among other things. And third, the very concept of populism tends to get loose to the extent of justifying the term ‘floating signifier’, familiar from Ernesto Laclau’s approach to populism.

The title of this volume, ‘populism on the loose’, refers to two different tendencies at the same time: to the fact that populism has become ubiquitous and to how it is being defined in many different ways. We seek to outline the multifaceted phenomenon through several approaches from cultural, gender, and communication studies as well as political science. While the book as a whole explores populism in countries ranging from Venezuela to Italy, Romania, and Turkey, many of these papers reflect on Finland especially in relation to the Finns Party and its emergence in the 2000s and 2010s, and makes a significant contribution in this less studied phenomenon.

Populismitutkimus on pääosin keskittynyt etsimään populismia määrittäviä yhteisiä piirteitä tai hahmottamaan populismia sosiaalisena logiikkana. Tässä kirjassa tarkastellaan populismin sisäisiä eroja. Populismi vaihtelee ensinnäkin kulttuurikontekstin mukana. Populistiset liikkeet ovat jopa yhteiskunnallisesti samankaltaisissa maissa, kuten Pohjoismaissa, yleensä varsin erilaisia. Toiseksi populismiin vaikuttavat merkittävästi sellaiset muuttujat kuin sukupuoli, luokka ja uskonto. Ja kolmanneksi populismin käsite sinänsä ”irti” tavalla, johon sopii Ernesto Laclaun populismiteoriasta tuttu termi ”kelluva merkitsijä”.

Tämän kirjan otsikko, ”Populism on the loose”, viittaa yhtä aikaa kahteen eri kehityskulkuun – siihen, että populismi on levinnyt ja valtavirtaistunut nopeasti ja siihen, että sitä määritellään hyvin monilla eri tavoilla. Kirja pyrkii luonnehtimaan populismin monimuotoista ilmiötä eri suunnista, esimerkiksi kulttuurikontekstin, sukupuolen, viestinnän ja politiikantutkimuksen näkökulmista. Kirjassa käsitellään populismia mm. Venezuelassa, Italiassa, Romaniassa ja Turkissa, mutta osa artikkeleista keskittyy Suomeen ja Perussuomalaisen puolueen nousuun tällä vuosisadalla. Eroavaisuuksia ja kontekstuaalisuutta korostava kirja on merkittävä kontribuutio nopeasti kehittyvän populismin tutkimuksen kentällä.

 Kirja on saatavana digitaalisena julkaisuna ja luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa JYX:issä.

 

 

NK121 Maamme romaani. Esseitä kirjallisuuden vuosikymmenistä.

121. Maamme romaani. Esseitä kirjallisuuden vuosikymmenistä. Toim. Jussi Ojajärvi & Nina Työlahti. (354 s.)

Maamme romaani tarkastelee Suomen itsenäisyyden ajan romaania. Sitä käydään läpi vuosikymmenittäin, muutama teos kerrallaan.

Klassikoiden ohella huomiota saavat myös vähemmän tunnetut romaanit. Suomalainen orjatyttö kohtaa Eevan luokan. Nuorena nukkuneen seurana on Uni. Simpauttaja saa rinnalleen Surupukuisen naisen ja Ihmisen joka järkkyi. Mukana on myös Kissani Jugoslavia, perässään Kvanttivaras!

Selväksi käy, että maamme romaani saati sen esittämä suomalaisuus eivät ole yksituumaisia asioita. Lajista, kuten meistä, on moneksi.

Kirjoittajat ovat kirjallisuudentutkijoita. Esseekokoelma on tarkoitettu niin virikkeeksi ja viihdykkeeksi kuin yleistajuiseksi oppimateriaaliksi. Se on saatavilla sekä painettuna kirjana että maksuttomana pdf-tiedostona.

Hinta 25 € + posti- ja toimituskulut. Tilauksen voi tehdä julkaisusarjan tilauslomakkeella.

Kirja on saatavana myös digitaalisena julkaisuna ja luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa JYX:issä.

 

 

NK120 Elämykset kulttuurina ja kulttuuri elämyksinä.

120. Elämykset kulttuurina ja kulttuuri elämyksinä. Toim. Sanna Karkulehto & Tuuli Lähdesmäki & Juhana Venäläinen. (390 s.)

Elämyksellisyydestä on viime vuosikymmenten aikana tullut markkinoinnille keino erottautua ja houkutella kuluttajia. Elämyksellisyys kietoutuu talouden logiikkaan. Tätä yhteen kietoutumista on kuvattu sekä tieteessä että taloudessa elämystalouden käsitteellä.

Elämykset kulttuurina ja kulttuuri elämyksinä -teos ottaa kriittiseen tarkasteluunsa elämystalouden osana kulttuuria – ja kulttuurin osana elämysteollisuutta. Kirjan keskeisiä kysymyksiä ovat: Miten kulttuuria tuotteistettiin jo ennen elämystalouden käsitettä? Kuinka sitä tuotteistetaan niin kutsutussa globaalissa kilpailukyky-yhteiskunnassa? Miten elämystalouden logiikan piirissä luodut kulttuuriset sisällöt, tuotteet, konseptit ja palvelut tuottavat nykykulttuuria ja muokkaavat sen merkityksiä?

”Empiiristen esimerkkien avulla teoksessa osoitetaan, miten kulttuuri, taide, elämyksellisyys, talous, imagot, julkisuus ja media kytkeytyvät vuorovaikutteisesti toisiinsa.

Sisällys

Hinta 30 € + posti- ja toimituskulut. Tilauksen voi tehdä julkaisusarjan tilauslomakkeella.

 

 

NK119 Sari Östman: 'Millasen päivityksen tästä sais?'

119. Sari Östman: ”Millasen päivityksen tästä sais?” Elämäjulkaisijuuden kulttuurinen omaksuminen. (308 s.)

Yhä useammat meistä napsivat kuvia lapsistaan, lomistaan ja lemmikeistään sosiaaliseen mediaan. Facebook tai oma blogi on avoinna pitkin päivää, ja huomaamme ajattelevamme keskellä elämän tohinaa: ”Millasen päivityksen tästä sais?” Ajatus ei ole edes kovin tietoinen, kun jo alamme sommitella elämän tapahtumia verkossa jaettaviksi mediateksteiksi.

Elämäjulkaiseminen on yleistynyt Suomessa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Se on kulkenut käsi kädessä internetin laajenemisen ja yhtä helppokäyttöisemmäksi käyvän teknologian kanssa. Samalla olemme omaksuneet elämäjulkaisemisen kulttuurisesti. Sari Östmanin tutkimus tarkastelee tätä kehitystä Mikael Hårdin ja Andrew Jamisonin teknologian kulttuurisen omaksumisen teoriaa hyödyntäen. Tutkimuksessa osoitetaan kuinka elämäjulkaisijuuden henkilökohtainen omaksumisprosessi tapahtuu kolmessa vaiheessa. Alustavaa omaksumista seuraa syvenevä omaksuminen, jolloin toimijat laativat elämäjulkaisijuudelle sääntöjä ja oppivat ylläpitämään intiimiä tunnelmaa kertomatta itsestään kuitenkaan liikaa. Syväomaksumisessa elämäjulkaisijuus sisäistetään. Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin sosialisaatioteorian mukaisesti toimijatyyppi sisäistetään rooliksi, ja rooli edelleen osaidentiteetiksi. Mutta elämäjulkaisijan identiteetti – minuutemme päivitys – kurkistelee maailmaa muidenkin osaidentiteettien vuorolla.

”Millasen päivityksen tästä sais?” on ensimmäinen teos tekijän elämäjulkaisemiseksi nimeämästä ilmiöstä, jolla on niin merkittävä asema arjessamme, että se on alkanut muuttaa identiteettiämme.

Hinta 30 € + posti- ja toimituskulut. Tilauksen voi tehdä julkaisusarjan tilauslomakkeella.

 

 

Prekarisaatio ja affekti. Toim. Eeva Jokinen & Juhana Venäläinen.

118. Prekarisaatio ja affekti. Toim. Eeva Jokinen & Juhana Venäläinen. (230 s.)

Prekarisaatio ja affekti tutkii nykyisyyden tunnesävyjä ja aistimuksia. Osana poikkitieteistä tutkimushanketta se tarkastelee prekaaria kokemusta kahdeksan toisiinsa lomittuvan pienoistutkimuksen kautta. Kirjan tavoitteena on luoda sanastoa ja käsitteitä tilanteille, joissa modernia elämää kannatelleet instituutiot, kuten palkkatyö ja ydinperhe, eivät enää tarjoa elämälle ehdotonta perustaa.

Aikaamme leimaa levottomuus ja tulevaisuuden näkymiä epävarmuus. Työn, hoivan ja koulutuksen rajat ovat hälventyneet. Epäonni on yksilöllistynyt. Millaisia ovat ne uudet käytännöt ja taktiikat, joilla ihmiset tekevät elämäänsä elettäväksi ja joilla usko tulevaan kaapataan takaisin taloudellisen arvon lähteeksi?

Sisällys.

Hinta 30 € + posti- ja toimituskulut. Tilauksen voi tehdä julkaisusarjan tilauslomakkeella.