12.12.2016

Vertaisarviointiprosessin kuvaus

Nykykulttuuri-julkaisusarjaan tarjottavat käsikirjoitukset lähetetään julkaisusarjan toimitukselle. Toimitus kirjaa käsikirjoituksen vastaanotetuksi ja lähettää tästä kirjoittajalle vahvistuksen. Tässä vaiheessa toimitus arvioi alustavasti, sopiiko käsikirjoitus aiheeltaan ja luonteeltaan sarjan julkaisuprofiiliin. Jos päätös on myönteinen, asia etenee toimituskunnalle. Vähintään kaksi toimituskunnan jäsentä lukee käsikirjoituksen ja tekee siitä lausunnot, joissa he antavat palautetta käsikirjoituksesta ja arvioivat, käynnistetäänkö vertaisarviointiprosessi.

Jos lukijat edellyttävät, että käsikirjoitukseen tehdään muutoksia ennen vertaisarviointia, käsikirjoitus ja lausunnot lähetetään kirjoittajille korjauksia varten. Jos he ehdottavat käsikirjoituksen lähettämistä vertaisarviointiin, toimitus valitsee – yleensä toimitusneuvoston kanssa keskusteltuaan – kaksi soveltuvaa refereetä eli vertaisarvioijaa, joilta pyydetään lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Refereet ovat toimituskunnan ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on tieteellinen pätevyys arvioida käsikirjoitusta. He ovat puolueettomassa ja riippumattomassa suhteessa arvioitavaksi tarjottuun käsikirjoitukseen ja he ovat väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita. Arvioijat toimivat anonyymisti.  Mikäli kyseessä on väitöskirjan käsikirjoitus, esitarkastuslausunnot käyvät refereelausunnoista.  Tässä tapauksessa toimituskunnan lukijoiden vastuulle jää arvioida käsikirjoituksen sopivuus sarjaan sekä laajemmalle lukevalle yleisölle.

Kun vertaisarviot saapuvat, toimitus päättää julkaisemisesta niiden pohjalta. Mikäli vertaisarvioijat ehdottavat työn hyväksymistä oleellisin muutoksin korjatun työn lukevat vielä ne toimitusneuvoston jäsenet, jotka lukivat ensimmäisen version, ja tarkastavat, että vertaisarvioiden ehdotukset on otettu tyydyttävästi huomioon. Tämän jälkeen toimitus tekee päätöksensä ja lähettää kirjoittajille sekä työn että arvioijien lausunnot. Tapauksesta riippuen käsikirjoituksen työstäminen julkaisukelpoiseen muotoon voi vaatia useita kommentti- ja muokkauskierroksia.

Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisusarja sitoutuu noudattamaan vertaisarviointimenettelyä ja edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.