25.01.2017

Nykykulttuurin tutkimuskeskus

Nykykulttuurin tutkimuskeskus edustaa ja edistää monitieteistä kulttuurintutkimusta. Tutkimus keskittyy tämän päivän kulttuuriin. Laajan kulttuurikäsityksen mukaisesti tarkastellaan niin sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden suhdetta ja elämäntapakysymyksiä kuin taiteisiin ja mediaan liittyviä merkityksiä.

Tutkimus

Empiirisissä tutkimuksissa paneudutaan kulttuurituotteiden tuotantoon, jakeluun, vastaanottoon ja käyttöön liittyviin seikkoihin. Kulttuuriteoriassa ja aikalaisdiagnooseissa otetaan huomioon sosiokulttuurinen modernisaatio uusine muotoineen, jotka ovat muuttaneet myös kulttuurin asemaa ja luonnetta. Myöhäismodernissa maailmassa kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen kietoutuvat uudella tavalla toisiinsa. Identiteetit ja merkitykset eivät ole entisellä varmuudella tunnistettavia; niiden muuttuvaisuus ja rakenneltavuus asettaa myös tutkimukselle uudet haasteet. Kun tutkitaan, mitä kulttuurissa tapahtuu, joudutaan tutkimaan myös kulttuurin käsitteen muutoksia.

Tutkimus on näistä näkökulmista kohdistunut kirjallisuuteen, audiovisuaaliseen kulttuuriin – myös lasten ja nuorten mediakulttuuriin – ja kuvataiteisiin. Reseptiotutkimuksella ja median käyttötutkimuksella on ollut tärkeä asema, samoin (oma)elämäkertatutkimuksella, mediakasvatuksella ja digitaalisen kulttuurin tutkimuksella. Menetelmällisesti ovat korostuneet narratiivinen tutkimus, sosiologinen kulttuurintutkimus ja diskurssianalyysi.

Seminaari

Nykykulttuurin tutkimuskeskus järjestää tutkijaseminaaria erityisesti jatko-opiskelijoille, mutta myös muille nykykulttuurin alueella tutkimusta tekeville. Myös muiden oppiaineiden jatko-opiskelijat ja muut pitemmälle ehtineet voivat sovitusti saada ohjausta tutkimuskeskuksen tutkijoilta. Katso lisää oppiaineen sivulta.

Kulttuurintutkimuksen seura

Tutkimuskeskuksesta on organisoitu myös valtakunnallisen Kulttuurintutkimuksen seuran toimintaa. Seura on korkeakouluissa ja muissa tutkimuslaitoksissa kulttuurintutkimusta tekevien tutkijoiden yhdysside ja jatkokoulutuksen foorumi, johon kuuluu noin 300 jäsentä. Tutkimuskeskus järjestää yhdessä seuran kanssa kesäkoulun, johon kutsutaan alan parhaita ulkomaisia ja kotimaisia opettajia. Nykykulttuurin tutkimuskeskus on ollut myös vahvasti mukana seuran julkaiseman Kulttuurintutkimus-lehden toimittamisessa.

Nykykulttuuri-julkaisusarja

Tärkeä osa Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen toimintaa on sen julkaisusarja. Sarjassa julkaistaan tutkimuskeskuksen omien tutkimusten lisäksi muualta tarjottuja nykykulttuuria ja kulttuuriteoriaa käsitteleviä tutkimuksia. Toimitustyö on samalla usein ollut tieteellisen kirjoittamisen jatkokoulutusta.

NYKYKULTTUURI JULKAISEE