10.11.2016

Populismi liikkeenä ja retoriikkana / Populism as movement and rhetoric

Populismi liikkeenä ja retoriikkana

Yhteiskunnan nopeat muutokset, monikulttuurisuuden haasteet, sosiaalinen epätasa-arvo ja erilaisten uhkakuvien leviäminen median kautta yleiseen tietoisuuteen ovat Suomessa, kuten muuallakin Euroopassa, synnyttäneet populistisia protestiliikkeitä ja vetoamista kulttuuriarvoihin joissa yleensä yhdistyvät antielitismi ja maahanmuuttovastaisuus kansallisesti ja paikallisesti perusteltuihin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksiin. Tämä tutkimushanke keskittyy suomalaiseen populismiin ja sen retoriikkaan. Päähuomio on painettujen ja verkkotekstien analyysissä ja aineistot kerätään Internetin keskustelufoorumeilta, blogeista, sanomalehdistä ja poliittisista ohjelmista. Hanke tarkastelee populismia monilähteisenä ja moniagendaisena ilmiönä. Siinä tutkitaan intersektionaalisesti kansallisuuden, eurooppalaisuuden, etnisyyden, sukupuolen ja ympäristökysymysten artikulaatioita niin että taustalla on ”uusi julkisuus” ja yksityisen ja julkisen rajojen siirtyminen.

Populism as movement and rhetoric

In Finland as elsewhere in Europe, rapid social change, multicultural challenges, social inequality, and the way different kinds of threat are disseminated by the media for public imagination, have given rise to populist protests and appeals to cultural values usually combining anti-elite and anti-immigrant nationalism with nationally and locally bounded demands of social justice. This project is focused on the populist movement and populist rhetoric in Finland. The main emphasis is on the analysis of textual documents on the Internet and in print, including discussion forums, blogs, newspaper articles, and political programs. Populism is studied as a phenomenon with multiple sources and multiple agendas. Issues of nationality, Europeanness, ethnicity, gender, and environmental issues are studied in their Finnish articulations in an intersectional manner by five researchers, against the backdrop of the new public sphere and the intermingling of the private and the public in it.

Konferenssit / Conferences

Conference 24-25 October 2014

Conference 17-19 March 2016

 

Hankkeen kotisivut / Website of the project

 

Sub-project descriptions

Sub-project 1: Urpo Kovala; Populist discourse as cultural dialogue

Sub-project 2: Emilia Palonen; Logic of cultural populism in contemporary politics: the case of Finland

Sub-project 3: Erkki Vainikkala; Populist rhetoric, ideological fantasy, and mimetic desire

Sub-project 4: Tuija SaresmaIntersections of gender, class, race, and sexuality in male activist texts.

Sub-project 5: Tuuli Lähdesmäki; Meanings of Europeanness and Finnishness in Finnish nationalist and pro-European discourses.

Advisory Board