19.03.2015

Antti Vallius

Yksityisten ja yleisten maisemakuvastojen luomat

ympäristömielikuvat ja paikkaan kuuluminen.

Paikkaan kiinnittyminen ja siihen kuuluminen on monikerroksinen toiminnallinen prosessi, jonka taustalla vaikuttavat sekä vallitsevan kulttuurin luomat että kunkin henkilökohtaiset ympäristömielikuvat. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Jyväskylään rajautuvien mikro- ja makrotason visuaalisten aineistojen avulla ympäristömielikuvia sekä niiden vaikutuksia paikkaan kiinnittymiseen. Paikasta tuotettu makrotason visuaalinen aineisto perustuu kansalliseen maisemakuvastoon sekä ylikansallisia piirteitä omaavaan mainoskuvastoon, kuten esimerkiksi erilaisiin maisemakuvajulkaisuihin sekä kaupunki- ja matkailuesitteisiin. Mikrotason ympäristömielikuvia kartoitetaan kolmen erilaisen ryhmän tuottamien paikallista ympäristöä käsittelevien valokuvien pohjalta. Ryhmät (6 henkilöä/ryhmä, 3 miestä ja 3 naista) koostetaan Monikulttuurikeskus Glorian piirissä toimivista maahanmuuttajista, Jyväskylän taidemuseon Kulttuuriluotsi-toimintaan kuuluvista henkilöistä sekä yhden jyväskyläläisen yläkoulun oppilaista. Tutkimuksessa vertaillaan mikro- ja makrotason kuvaston välisiä suhteita sekä kuvastoihin sisältyviä paikkaan kiinnittymiseen ja kuulumiseen liittyviä merkityksiä. Erityisesti pohditaan sitä, miten makrotason kuvasto vaikuttaa tai on vaikuttamatta muun muassa kulttuuriltaan, etnisyydeltään, sukupuoleltaan ja iältään erilaisten ihmisten henkilökohtaisiin ympäristömielikuviin. Tutkimuksessa tarkastellaan myös makrotason kuvaston roolia paikkaan kiinnittymisen määrittäjänä ja mahdollisten rajojen luojana. Metodologisesti käytetään visuaalisen aineiston sisällön analyysiä ja toiminnallista valokuvausta, josta osaprojektissa kehitetään uusia näkökulmia ja lähestymistapoja avaava metodi moninaistuvien ympäristömielikuvien tutkimukseen.

Avainsanat: Ympäristömielikuvat, kansallinen maisemakuvasto, monikulttuurisuus, kulttuurien välinen dialogi, visuaalinen analyysi, toiminnallinen valokuvaus.


FT Antti Vallius (taidehistoria, visuaalisen kulttuurin tutkimus, maaseutututkimus, humanistinen maisematutkimus)

tutki väitöskirjassaan (2013) maaseutumaiseman kuvallista esittämistä ja sen luomia mielikuvia suomalaisesta maaseutukulttuurista. Vallius on kiinnostunut maisemakuvausten ja aktuaalisten ympäristöjen välisistä suhteista. Tällä hetkellä hän valmistelee suomalaisen maaseutumaisemakuvaston historiaa käsittelevää tietoteosta.

 

Valliuksen hankkeen aiheeseen liittyvät keskeisimmät julkaisut: