26.08.2014

Saara Jäntti

Jotta olisi: Paikka maailmassa.
Etnografinen tutkimus suomalaisten mielenterveyskuntoutujien
kotiaiheisesta draamaprojektista.

(Mielen) sairautta on kuvattu kodittomuuden tilana. Laitoshoito psykiatrian hoitomuotona nostaa kiinnittymisen ja kuulumisen mielenterveyskuntoutujien sairauskokemuksen keskiöön. Hulluuskertomuksissa toistuu ajatus kertomuksesta kompromissina kielen, kerrottavuuden, uskottavuuden ja kokemuksen välillä. Teatteri tilan ja ruumiin taiteena antaa mahdollisuuksia ei-kielellisten ulottuvuuksien välittämiseen ja tarkasteluun. Koti kerronnan kehyksenä mahdollistaa sairauskokemuksen ruumiillisten, materiaalisten, sosiaalisten ja emotionaalisten suhteiden tarkastelun. Projektissa seurataan 18–30-vuotiaiden suomalaisten tuetustia asuvien mielenterveyskuntoutujien koti-aiheisen draamaprosessin valmistumista esityksen suunnittelusta sen esittämiseen kansainvälisellä kodittomien teatterifestivaalilla. Projektissa nuoret tutkivat teatteriproduktion avulla kotia ja rakentavat sen ympärille taiteellisen esityksen yhdessä teatterialan yhteisötaiteilijan ja tutkijan kanssa.

Tutkimuksessa tarkastellaan merkityksiä, joita nuoret kodille antavat ja prosessia, jossa nämä merkitykset syntyvät. Tutkimus toteutetaan taiteellisena etnografisena toimintatutkimuksena, joka mahdollistaa perehtymisen tutkimusyhteisöön ja luovan työn prosesseihin niiden tapahtumakontekstissa. Ryhmäprojekti mahdollistaa tarttumisen niihin prosesseihin, joissa oletukset maailmasta, yleisöstä ja kokemuksen kommunikoitavuudesta syntyvät. Yhdistämällä fenomenologista lähestymistapaa kotia, hulluutta ja psykiatrista hoitoa käsittelevien diskursiivisten reunaehtojen tarkasteluun tuodaan esille myös kodin ja sairauden kokemusten ruumiillisia, materiaalisia ja moniaistisia puolia. Projektin toteuttamisen yhteiskuntarakenteellisina reunaehtoina ovat suomalainen mielenterveyskuntoutusjärjestelmä ja se kuntoutus- ja asumisprojekti, jonka osana nuoret toimivat. Taiteellisen toteutuksen kehyksenä on kansainvälinen kodittomien teatterifestivaali, jolle esitys valmistetaan. Projekti toimii pilottina eri taideterapiamuotojen avulla toteutettaville koti-projekteille, joissa taiteen avulla tutkimisen metodia kehitetään. Draamapilotin pohjalta luodaan myös forum-teatterin yleisöä osallistavaa toimintatapaa hyödyntävä esitys, jota voidaan kierrättää eri yhteisöissä.

Avainsanat: koti, mielenterveyskuntoutujat, draama, ruumiillisuus, kiinnittyminen.

 

FT Saara Jäntti (englanti, kirjallisuudentutkimus, sukupuolentutkimus, kulttuurintutkimus)

avasi väitöskirjatutkimuksessaan (2012) kodin merkityksiä englanninkielisissä naisten omaelämäkerrallisissa hulluuskertomuksissa. Hän käsitteli kuulumisen, kiinnittymisen ja marginalisaation kysymyksiä mielen järkkymisen ja psykiatrisen hoidon konteksteissa eri vuosikymmenillä. Jäntti toimii tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella. Hänen hankettaan "Jotta olisi: Paikka maailmassa. Etnografinen tutkimus suomalaisten mielenterveyskuntoutujien kotiaiheisesta draamaprojektista" rahoittaa Suomen Akatemia.

 

Jäntin aiheeseen liittyvät keskeisimmät julkaisut: