12.06.2014

Tuija Saresma

Kuuluminen, kiinnittyminen ja ulossulkeminen ”maahanmuuttokriittisillä”
ja antifeministisillä internet-foorumeilla.

Vihapuhe ja ”loukkaantumisen kulttuuri” leimaavat internetissä kuumana käyvää kansalaiskeskustelua. Maahanmuutto, homojen oikeudet, feminismi, pakkoruotsi, työttömyys ja uskonto herättävät keskustelufoorumeilla kiivasta väittelyä, jossa keskeistä tuntuu olevan identiteettipolitiikka. Kiistelevät ryhmät eivät määritä itseään sen kautta, mihin he kiinnittyvät tai mikä on heille tärkeää ja rakasta, vaan sen kautta, mikä herättää heissä ahdistusta, paheksuntaa ja kaunaa. Osatutkimuksessa tarkastellaan ”maahanmuuttokriittisinä” tunnettuja internetin keskustelufoorumeita ja blogeja sekä printtimedian päivänpolttavia keskusteluja kysyen, miten johonkin kuuluminen määrittyy aktiivisena kiinnittymisenä ja pyrkimyksenä sulkea Toisiksi koetut ulos. Mihin halutaan kuulua – esimerkiksi kansakuntaan, uskontoon, kulttuuripiiriin, (mies)sukupuoleen, yhteiskuntaluokkaan, maalle/kaupunkiin? Entä miten kuulumista ja toisaalta ulossulkemista retorisesti performoidaan? Metodologisena viitekehyksenä käytetään feministisessä teoriassa kehiteltyä intersektionaalisuuden käsitettä, jolla tarkoitetaan sukupuolen ja muiden eron kategorioiden, kuten etnisyyden, seksuaalisuuden ja yhteiskuntaluokan hierarkkista järjestymistä ja moninaisten identiteettien ja alistuksen kokemusten yhteisvaikutusta sekä vallan monimutkaisia yhteenliittymiä. Tekstiaineiston analyysimetodeina käytetään kriittistä diskurssianalyysia ja retorista analyysia. Teoreettisesti tutkimus nousee affektikeskusteluista sekä populismin teoriasta. Tarkoitus on kiinnittää huomiota rasististen, seksististen ja homofobisten ideologioiden yhteistoimintaan lisätä ymmärrystä sosiaalisen kiinnittymisen ja irrottautumisen prosesseista, mikä voi lisätä sosiaalista hyvinvointia ja yhteiskunnallista turvallisuutta.

Avainsanat: antifeminismi, affektiivinen retoriikka, homofobia, kiinnittyminen, maahanmuutto, performatiivisuus, ulossulkeminen, vihapuhe, toiseus.

FT, dos. Tuija Saresma hankkeen vastuullinen johtaja (kulttuurintutkimus, omaelämäkertatutkimus, sukupuolentutkimus)

tutkii eron ja vallan kategorioiden intersektionaalisuutta ja vihapuheen performatiivisuutta. Hän työskentelee yliopistotutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Populismi liikkeenä ja retoriikkana. Hän on Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman hankkeen Arjen, kodin ja kansakunnan idealisointi blogosfäärissä vastuullinen johtaja.

 

Saresman hankkeen aiheeseen liittyvät keskeisimmät julkaisut:

Lisätietoa Tuijasta