19.06.2014

Tuuli Lähdesmäki

Politiikat, affektit ja toimijuus eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuottamisessa.

Kulttuuriperinnön idealla on ollut keskeinen rooli kansallisvaltioiden ja kansakuntien muodostamisessa. Käsitteenä se kytkeytyy kollektiivisten arvojen, muistojen ja kulttuuristen identiteettien rakentamisen teemoihin. Paikallisten, alueellisten ja kansallisten muistojen ja kulttuuristen erityispiirteiden lisäksi kulttuuriperinnön käsitettä on lähestytty transnationaalien ja universalististen näkökulmien kautta. Esimerkiksi UNESCO:n maailmanperintökohteiden nimeäminen perustuu ajatukseen paikallisten, alueellisten ja kansallisten merkitysten ylittämisestä ja kulttuurista, joka jäsentyy koko ihmiskunnan jakamaksi perinnöksi. Viime vuosikymmenen aikana EU on ollut yhä kiinnostuneempi eurooppalaisen kulttuurisen identiteetin tuottamisesta ja kulttuurisesta integraatiosta. Transnationaalin ja universaalin kulttuuriperinnön idea on kytketty kulttuuriohjelmissa jaetun eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin työkaluksi. Miten EU pyrkii kiinnittämään eurooppalaiset Eurooppaan ja Euroopan unioniin jaetun eurooppalaisen kulttuuriperinnön idean avulla? Miten pyrkimykseen vastataan eri Euroopan maissa eli miten kulttuuriperintöä kerrotaan eurooppalaiseksi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla? Osaprojekti pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin tutkimalla EU:n uusinta kulttuuriperintöohjelmaa eli kulttuuriperintötunnusta (European Heritage Label) ja sen toteuttamista ohjelmaan osallistuvissa Euroopan maissa.

Avainsanat: affekti, alueellinen, Euroopan unioni, Eurooppa, identiteetti, kansallinen, kulttuuriperintö, paikallinen, politiikka, toimijuus.

 

FT, dos. Tuuli Lähdesmäki (taidehistoria, kulttuurintutkimus, sosiologia, diskurssitutkimus)

tutki taidehistorian väitöskirjassaan (Jyväskylän yliopisto, 2007) henkilömonumenttien merkitysten diskursiivista muodostumista alueellisten identiteettien, suomalaisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumisen näkökulmasta. Lähdesmäki on tutkinut Suomen Akatemian rahoittamassa tutkijatohtorin projektissaan ”Identiteettipolitiikkaa kolmessa Euroopan kulttuuripääkaupungissa: Pécs, Tallinna ja Turku” identiteettien tuottamista EU:n kulttuuriohjelmien poliittisessa retoriikassa ja ohjelmien toteuttamisessa alueellisella ja paikallisella tasolla. Projektin keskeisimmät tulokset on julkaistu sosiologian väitöskirjana (Itä-Suomen yliopisto, 2014). Lähdesmäki työskentelee parhaillaan yliopistotutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa ”Populismi liikkeenä ja retoriikkana” ja syksystä 2014 alkaen akatemiatutkijana projektissaan ”European cultural heritage in the making: politics, affects, and agency (EUCHE)”.

Lähdesmäen keskeisimmät hakemuksen aihepiiriin liittyvät julkaisut:

Lisätietoa Tuulista