Hornytzkyj Seppo, Senior Analyst

Hornytzkyj Seppo, Senior Analyst