14.12.2016

Koneen Säätiöltä rahoitusta Solkin tohtorikoulutettaville

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtorikoulutettavat Aija Katriina Ahlberg ja Saara Laakso ovat menestyneet Koneen Säätiön syksyn apurahahaussa. Säätiön apurahat ovat todella kilpailtuja: säätiö vastaanotti syksyn haussa 6 350 hakemusta, joista vain 615:lle (9,7 prosentille) myönnettiin apuraha. Koneen Säätiön hallitus myönsi vuoden 2016 syyskokouksessaan apurahoja yhteensä 41,6 miljoonaa euroa. 

Koneen Säätiöltä apuraha väitöstutkimukseen konson kielen kirjoitusjärjestelmämuutoksesta Lounais-Etiopiassa

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtorikoulutettava Aija Katriina Ahlberg on saanut Koneen Säätiöltä 40 400 euron apurahan väitöskirjatyöhönsä Abugidasta aakkosiin: kirjoitusjärjestelmän vaihdon vaikutukset lukijan fonologiseen tietoisuuteen konson kielessä Lounais-Etiopiassa

Tutkimuksessa seurataan konson kielen siirtymälukutaito-oppilaiden oppimisprosessia kieliryhmän vaihtaessa kirjoitusjärjestelmää. Konson kieltä on tähän asti kirjoitettu kirjainmerkeillä, joissa kukin merkki pohjautuu konsonanttimerkkiin ja vastaa konsonantin ja vokaalin sisältämää tavua (abugida-järjestelmä). Nyt kielessä kuitenkin siirrytään käyttämään alfabeettista kirjoitusjärjestelmää, jossa suomen kielen kirjoituksen tavoin jokaista äännettä vastaa oma kirjaimensa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten konson kielen lukijat mieltävät ja oppivat erot abugidan ja alfabeettisen kirjoituksen välillä ja miten heidän tietoisuutensa kielen äänteistä muuttuu uuden järjestelmän oppimisen myötä.

Tutkimuksen tuloksia käytetään, kun siirtymälukutaidon opetusmenetelmää kehitetään vastaamaan entistä paremmin oppijan tarpeita niin, että erityisesti äännetietoisuuden ja oikeinkirjoitusjärjestelmän välinen vuorovaikutus otetaan huomioon oppimisprosessissa.

Tutkimustuloksilla on yhtymäkohta myös Suomeen, sillä esimerkiksi monet arabiaa tai farsia puhuvat maahanmuuttajat osaavat lukea konsonantteihin pohjaavaa kirjoitusjärjestelmää. Opetellessaan lukemaan alfabeettista järjestelmää käyttävää suomen kieltä he kohtaavat samankaltaisia haasteita kuin konson siirtymälukutaito-oppilaat.

Lisätietoja:

Aija Katriina Ahlberg, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto, aija-katriina­_ahlberg@sil.org

Koneen Säätiö, www.koneensaatio.fi

 

Koneen Säätiöltä rahoitusta maahanmuuttajien puheen ymmärtämisen ongelmia käsittelevään väitöstutkimukseen

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtorikoulutettava Saara Laakso on saanut Koneen Säätiöltä 28 320 euron apurahan väitöskirjatyöhönsä aikuisten maahanmuuttajien puheen ymmärtämisen ongelmista.

Laakso osallistuu väitöskirjatyöllään tämän hetken kiihkeään keskusteluun maahanmuuttajien asemasta Suomessa nostamalla esiin yhden maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta hankaavista tekijöistä: puheen ymmärtämisen vaikeudet. Arjen kirjavissa tilanteissa selviytyminen ja itsenäisenä aikuisena toimiminen edellyttävät puhutun kielen ymmärtämistä.

Laakson väitöstutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia ymmärtämisongelmia aikuisilla suomenoppijoilla on, kun he keskustelevat syntyperäisten suomalaisten kanssa ja miksi nämä viestintätilanteet ovat oppijoiden käsitysten mukaan ongelmallisia. Toisena tavoitteena on selvittää kuuntelutilanteita havainnoimalla ja yleistä tutkimustietoa hyödyntämällä, mistä oppijoiden ymmärtämisongelmat voivat johtua. Pureutumalla ymmärtämisen ongelmiin tutkimus tuottaa tärkeää tietoa siitä, miten ymmärtämisen oppimista voidaan edistää niin arkipäivän tilanteissa kuin kieltenopetuksessakin. Samalla tutkimus tukee maahanmuuttajien kotoutumista, kun paremman opetuksen myötä uuteen kieliympäristöön tarttuminen ja vuorovaikutus maahanmuuttajien ja kantaväestön kesken helpottuvat.

Aineistonkeruussa Laakso on käyttänyt useita menetelmiä: hän on teettänyt ymmärtämisongelmia kartoittavan kyselyn keväällä 2014 ja täydentänyt kyselyä viidellä yksilöhaastattelulla. Kyselyaineiston tuloksista Laakso on raportoinut ensimmäisessä artikkelissaan, josta hän sai Kotikielen Seuran palkinnon. Keväällä 2016 Laakso keräsi 12 arabiankieliseltä oppijalta aineiston, joka koostuu kuuntelutilanteiden videotallenteista sekä reflektoivista haastatteluista, joissa oli tulkki mukana. Laakso analysoi haastatteluaineistoa sisällönanalyysillä ja raportoi tuloksista kolmessa seuraavassa väitöskirjaan tulevassa artikkelissaan.

Lisätietoja:

Saara Laakso, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto, p. 040 805 4530, saara.s.e.laakso@jyu.fi

Koneen Säätiö, www.koneensaatio.fi