15.06.2018

Rikkinäistä suomea -hankkeelle rahoitusta Suomen Akatemialta | Broken Finnish project got funding from the Academy of Finland

Mia Halonen ja työryhmä saivat Akatemian rahoituksen hankkeelleen Rikkinäistä suomea: Aksenttien arviointi yhteiskunnallisena portinvartijana.

Hankkeessa “Rikkinäistä suomea” tutkitaan ns. vieraan aksentin vaikutusta suullisen kielitaidon arviointiin Yleisten kielitutkintojen suomen kielen testissä: miten arvioijat kokevat testattavien puheen vieraan aksentin ja miten se vaikuttaa yleiseen arvioon puhujan kielitaidosta. Koska kielitaitotodistus tarvitaan muun muassa Suomen kansalaisuuden hakemiseen, testi on merkittävä yhteiskunnallinen portinvartija. Fokuksessa on neljä Suomen suurimpien maahanmuuttajaryhmien kieltä: arabia, viro, venäjä ja thai. Aineistossa on myös suomenruotsalaisia puhujia. Kaikkiin näihin ryhmiin kohdistuu Suomessa kielteisiä stereotypioita. Jotta saataisiin selville, millainen on aksentin suhde arviointiin, hankkeessa tutkitaan, kuinka arvioijien kokema aksentti ja todellinen, akustisesti mitattu aksentti vastaavat toisiaan, ja kuinka ne vaikuttavat arviointiin. Monitieteinen tutkimusryhmä koostuu sosiolingvisteistä, (sosio)foneetikoista, kielitaidon arvioinnin tutkijoista ja tilastotieteilijöistä.

***

Mia Halonen and her group got funding for their project ‘Broken Finnish’: Accent perceptions in societal gatekeeping (Broken Finnish).

‘Broken Finnish’ focuses on accent perceptions in the National Certificates of Language Proficiency test in Finland. It explores how the test takers’ pronunciation is perceived as ‘foreign accent’ by the raters and how these perceptions affect the general proficiency rating. As the test is a requirement for proving language proficiency for Finnish citizenship, it is a crucial societal gatekeeper. The focus is on the rating of the speech of four migrant groups, Arabic, Estonian, Russian, and Thai, and an older Finnish minority group, Finland Swedish. The migrant groups belong to the biggest migrant groups, and all the groups face negative stereotyping in Finland. The project studies whether the stereotypes affect speech proficiency rating by examining the acoustic quality of the ‘accents’ in relation to the raters’ verbalised perceptions and ratings of them. The research team consist of sociolinguists, (socio)phoneticians, language test researchers and statisticians.

Projektin tutkijaryhmä / Researchers of the project

  • Mia Halonen (University of Jyväskylä =JyU, PI)
  • Sari Ahola (JyU)
  • Tuija Hirvelä (JyU)
  • Ari Huhta (JyU)
  • Reeta Neittaanmäki (JyU)
  • Sari Ohranen (JyU)
  • Riikka Ullakonoja (JyU)