26.03.2014

Koulutuspaketti vieraiden kielten opettajille

Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarjoaa erilaisia koulutusmoduuleja kieltenopettajille. Koulutuksen tavoitteena on tarjota ajankohtaista tutkimustietoon pohjautuvaa ja käytännönläheistä koulutusta siten, että se tukee opetuksen kehittämistä pitkäjänteisesti. Kouluttajat ovat kielenoppimisen ja -opetuksen, kielitaidon arvioinnin, monimediaisen pedagogiikan sekä kielikoulutuspolitiikan asiantuntijoita niin kouluttajina kuin tutkijoina Soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta.

Koulutus koostuu enintään neljästä lähipäivästä (yhteensä 30 tuntia). Koulutus voidaan toteuttaa myös 1–3 päivän pakettina, ja moduuleista voi valita sopivimmat koulutettavien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan joko puolen päivän (3,5 tuntia) tai koko päivän (7 tuntia) koulutuksena.

 

1. Moduuli: Kielitaidon arviointi pedagogisena työkaluna

2. Moduuli: Autenttisuus kieltenopetuksessa

3. Moduuli: Monikielisyyden tukeminen ja vieraskielinen opetus

4. Moduuli: monimediainen pedagogiikka ja henkilökohtaiset oppimisympäristöt

 

1. Moduuli: Kielitaidon arviointi pedagogisena työkaluna

Moduulissa perehdytään kielitaidon arviointiin osana opetusta. Opettajan kannalta keskeisimmät arvioinnin tarkoitukset ovat arvosanojen antaminen ja oppimista suoraan tukeva formatiivinen arviointi, jotka voidaan toteuttaa monin eri tavoin kokeista aina jatkuvaan ja itsearviointiin asti. Moduulin tarkoitus on kannustaa opettajia pohtimaan arviointi- ja palautekäytänteitään niin, että ne mahdollisimman hyvin tukisivat oppimista. Moduulissa myös harjoitellaan arviointia ja tarjotaan konkreettisia välineitä ylläpitää ja kehittää arviointiosaamista. Moduulissa esitellään tutkimustuloksia arviointi- ja palautekäytänteistä Suomen kouluissa, käsitellään kriteeriviitteistä arviointia (mm. Eurooppalaisen viitekehyksen ja opetussuunnitelmien taitotasojen avulla) sekä havainnollistetaan taitotasoja erikielisillä puhumisen ja kirjoittamisen maamerkeillä.

 

2. Moduuli: Autenttisuus kieltenopetuksessa

Moduulin tavoitteena on auttaa oppijaa löytämään kielelle oma käyttöarvo autenttisten kielenkäyttökokemusten perusteella. Moduulissa tutustutaan autenttisuuden eri käsitteisiin kieltenopetuksessa pohtimalla esim. kuinka autenttisuus ilmenee arvioinnissa, oppimateriaaleissa, tehtävissä ja yleisenä lähestymistapana oppimiseen. Moduulissa esitellään erilaisia tehtäviä ja ideoidaan yhdessä osallistujien kanssa uutta oppimateriaalia, jota voitaisiin tunnilla hyödyntää eri-ikäisten oppilaiden kanssa.  Perehdymme myös siihen, kuinka oppilaan omia kokemuksia ja lapsen/nuoren maailmaa voidaan hyödyntää kielten opetuksessa

 

3. Moduuli: Monikielisyyden tukeminen ja vieraskielinen opetus

Moduulissa perehdytään monikielisyyden tukemiseen ja vieraskieliseen opetukseen. Yhtäältä käydään käsiksi monikielisyyden käsitteeseen: miten monikielisyys ymmärretään, millainen suhde sillä on tai tulisi olla kielenopetukseen? Millainen monikielisyys on tavoiteltavaa, millainen ongelmallista? Vieraskielinen opetus on yksi väylä monikielisyyden tukemiseen, mutta siihen liitetään usein perusteettomiakin epäluuloja. Moduulissa esitellään vieraskielistä opetusta koskevan tutkimuksen tuloksia ja pohditaan tutkimusaineisoista peräisin olevien esimerkkien valossa, mitä tarjottavaa vieraskielisellä opetuksella voisi olla kielenopetukselle. Monikielisyyden edistämistä pohditaan myös kysymällä, millainen on opettajan rooli kielikoulutuspoliittisena vaikuttajana. Moduulin tavoitteena on haastaa osallistujien käsityksiä monikielisyydestä ja kielitaidon olemuksesta ja tarjota välineitä oppilaiden monikielisten käytänteiden tukemiseen.

 

4. Moduuli: monimediainen pedagogiikka ja henkilökohtaiset oppimisympäristöt

Moduulissa esitellään monimediaisia ja henkilökohtaisia oppimisympäristöjä ja sosiaalista mediaa opetuksen ja oppimisen välineinä. Aineiston valossa näitä välineitä

tarkastellaan uudenlaisen pedagogisen näkemyksen ja kielellisen tietoisuuden lähtökohtina. Moduulissa käytetään tutkimustietoa myös vapaa-ajan mediakäytöstä ja pohditaan sen opetukselle tarjoamia haasteita ja mahdollisuuksia. Tavoitteena on uudenlaisiin vuorovaikutuskäytänteisiin ja pedagogiseen ajatteluun tutustuminen. Kokopäiväisessä moduulissa osallistujia tuetaan valmistelemaan oma pedagoginen suunnitelma.