19.09.2018

Tutkijat (Soveltavan kielentutkimuksen keskus)

thought-2123971_960_720.jpg 

FL Sari Ahola työskentelee Yleisten kielitutkintojen tutkimuskoordinaattorina. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät kielitaidon arvioinnin alaan ja kielitestien kehittämiseen, erityisesti arvioijien toimintaan ja arvioijakoulutukseen, testitehtävien laadintaan sekä osallistujaprofiileihin. Tässä hankkeessa hänen tutkii sitä, kuinka arvioijat kuvaavat eri L1-taustaisten puhujien ääntämistä ja mitkä tekijät suullisessa tuotoksessa vaikuttavat kielitaidosta annettavaan arvioon ja kuinka arvioijat käyttävät arviointia ohjaavia kriteereitä.

FT, dosentti Mia Halonen on yliopistotutkija ja hankkeen vastuullinen johtaja. Hänen asiantuntemuksensa on sosiofonetiikassa ja (kieli-)ideologioiden tutkimuksessa, mitä linjaa hän jatkaa hankkeessa tutkimalla niin makrotason kielipolitiikkaa (esim. aksentinvähentämisohjelmissa ja –diskursseissa) että mikrotasolla hankkeen aineistoa (esim. [käänteistä] stereotypisointia ja ensikielen tunnistamisen vaikutusta arviointiin).

FL Tuija Hirvelä työskentelee projektitutkijana. Tilastotieteilijänä hänen erikoisosaamisensa kohdistuu kielitaidon arvioinnissa käytettäviin tilastollisisiin menetelmiin. Hankkeessa hän keskittyy ensisijaisesti testiin osallistuvien profilointiin, eli siihen, miten eri yksittäiset osallistujat ja eri ensikieliryhmät poikkeavat toisistaan suhteessa heistä kerättyyn taustatietoon ja arviointiaineistoon. 

Professori Ari Huhta on kansainvälinen kielitaidon arvioinnin asiantuntija ja oli myös kehittämässä Yleisiä kielitutkintoja 1990-luvulla. Kielitaidon arvioinnin tutkimuksen alueella hän on tutkinut muiden aiheiden ohella erityisesti puhumisen ja kirjoittamisen arviointia ja kielitaidon diagnostiikkaa. Näihin teemoihin hän keskittyy myös hankkeessa.

FM Reeta Neittaanmäki työskentelee projektitutkijana ja tilastomenetelmien asiantuntijana. Hänen erityisosaamisalueettaan ovat kvantitatiiviset menetelmät kielitaidon arvioinnin alueella, erityisesti irt (item response theory) -pohjaiset menetelmät kuten Raschin malli ja sen laajennukset. Tässä hankkeessa hän tutkii arvioijien toiminnan (esim. ankaruus, johdonmukaisuus, arviointiskaalan käyttö) ja taustojen (esim. arviointi- ja opetuskokemus) vaikutusta kielitaidon arviointiin.

FM Sari Ohranen työskentelee projektitutkijana ja on myös Solkin jatko-opiskelija. Kielitaidon arvioinnin parissa hän on työskennellyt vuodesta 2011. Tässä tutkimushankkeessa hän tutkii erityisesti puhumisen arviointikriteerien käyttöä, arvioijien näkemyksiä kriteereistä sekä näiden yhteyttä puhumisen taidon arviointeihin.

FT, post-doc-tutkija Riikka Ullakonojan tausta on venäjän ja suomen fonetiikan tutkimuksessa. Väitöskirjaansa hän teki ja sen jälkeen työskenteli monitieteisessä kielitaidon arvioinnin hankkeessa DIALUKI (2010-2013, Diagnosing reading and writing in a second or foreign language), minkä jälkeen hän on tutkinut ääntämisen oppimista FOKUS-hankkeessa (Focus on learning pronunciation: Swedish as L1/L2). Tässä hankkeessa hän tutkii mm. akustisten, mitattavien äänteiden suhdetta kuulonvaraisiin havaintoihin ja vastaa yleisesti hankkeen akustisista foneettisista analyyseista.