29.11.2017

Nikula-Jäntti Tarja, professori, laitoksen johtaja, FT

Sähköposti:
tarja.nikula@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358405565877
Huone:
Ag C519.4

"Sisältöpohjaiseen kielenopetukseen (ns. CLIL-opetus) kohdistuva tutkimus haastaa kieli- ja oppimiskäsityksiä sekä jäsentää kielen ja sisällön monisyistä yhteyttä. Tutkimustieto hyödyttää kielitietoiseen opetukseen tähtääviä oppilaitoksia, kielellisesti heterogeenisiä ryhmiä opettavia ja (kieli)koulutukseen liittyvää päätöksentekoa."
Viimeisimpiä julkaisuja/Most recent publications  

Kirjan kansi.jpg 

Tarja Nikula, Emma Dafouz, Pat Moore & Ute Smit (eds.)  (2016).Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education. Bristol: Multilingual Matters.

http://www.multilingual-matters.com/display.asp?isb=9781783096138
   
Nikula, T. (2017) ‘What’s the Moment Thingy?’–On the Emergence of Subject-Specific Knowledge in CLIL Classroom Interaction. In J. Langman & H. Hansen-Thomas (eds.) Discourse Analytic Perspectives on STEM Education (pp. 11-29). Basel: Springer International Publishing.

Nikula, T. (2016) CLIL – A European Approach to bilingual education. In Nelleke Van Deusen-Scholl &  Stephen May (Eds.) Second and Foreign Language Education, Encyclopedia of Language and Education. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-02323-6_10-1

Nikula, T. & Moore, P. (2016). Exploring translanguaging in CLIL. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. http://dx.doi.org/10.1080/13670050.2016.1254151

Nikula, T. (2015). Hands-on tasks in CLIL science classrooms as sites for subject-specific language use and learning. System, 54, 14-27.  doi:10.1016/j.system.2015.04.003 Open access

Kalliokoski, J., Mård-Miettinen, K., & Nikula, T. (toim.). (2015). Kieli koulutuksen resurssina: vieraalla ja toisella kielellä oppimisen ja opetuksen näkökulmia. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 8. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/issue/view/3634/ Open access

Lisää julkaisuja/More publications
Hankkeet/projects  

 Käynnissä/Ongoing:

Oppiainekohtainen kielitaito CLIL-opetuksessa/Subject-specific language proficiency in and through CLIL

Tutkimusryhmän jäsen/team member:

Trans-CLIL: Integrating and assessing content and language in the transition from primary to secondary bilingual education (led by Prof. Ana Llinares, Universidad Autónoma de Madrid)

Päättyneet hankkeet/previous project:

ConCLIL- Kielen ja sisällön integrointi: kohti käsitteellistä kehystä/Language and content integration: towards a conceptual framework (akatemiaprojekti, Suomen Akatemia/The Academy of Finland 2011-2014)

Diskurssi-pragmaattisia näkökulmia luokkahuonevuorovaiktukseen/Discourse pragmatic perspectives on classroom interaction (akatemiatutkijan projekti, Suomen Akatemia/The Academy of Finland  2005-2008)