Ohjaajat ja ohjausalat

Solkin ohjaajapooli

Laitoksen ohjaajat muodostavat yhdessä opintovastaavan ja jatko-opiskelijoiden edustajan kanssa ohjaajapoolin. Ohjaajapooli tukee oppiaineen pääedustajaa ja pedagogista johtajaa jatko-opintoihin liittyvissä asioissa. Ohjaajapoolin keskeiset tehtävät ovat Solkin jatko-opintojen strategisten linjausten tekeminen sekä opiskelijavalintaan liittyvät esitykset.

Jatko-opintojen kehittämisryhmä

Jatko-opintojen kehittämisryhmä koordinoi jatko-opintojen toteutusta yhdessä pedagogisen johtajan kanssa.

OHJAAJAPOOLI:

Solkin henkilökunta

 

Ohjausalat

Mia Halonen vuorovaikutus, performanssit, (kieli-)ideologiat, sosiofonetiikka ja perseptiotutkimus, populaarikulttuuri
Ari Huhta kielitaidon arviointi (arviointitavat, vaikutukset, käyttö opetuksessa, käyttö tutkimusvälineenä), kielitaito, kielen osaaminen ilmiönä, arvioinnin ja kielenoppimisen yhdistäminen
Marita Härmälä kielitaidon arviointi (arviointitavat, vaikutukset, käyttö opetuksessa, käyttö tutkimusvälineenä), oppimistulosten arviointi, ammatillinen kielitaito, näyttötutkinnot
Petteri Laihonen kieli-ideologiat, kielivähemmistöt, vähemmistökoulut, monikielisyys, kvalitatiivinen tutkimus, vuorovaikutuksen tutkimus, haastattelut, kenttätyöt, kieli/koulumaisema
Lea Nieminen kielitaidon kehittyminen (ensikielen omaksuminen, kielenkehityksen häiriöt, lukemaan oppiminen)
Tarja Nikula-Jäntti vieraskielinen opetus, luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimus, pragmatiikka ja diskurssintutkimus, kielikäsitykset
Sari Pöyhönen Kielikoulutuspolitiikka, kielipolitiikka, maahanmuuttopolitiikka, kotouttamispolitiikka; kieli ja identiteetti, vähemmistöt; työ- ja ammattiyhteisöihin integroituminen; kuulumisen narratiivit; lingvistinen etnografia; taidelähtöiset menetelmät soveltavassa kielentutkimuksessa (ei uusia jatko-opiskelijoita)
Ulla Richardson teknologiavälitteinen kielen oppiminen/opettaminen; lukemaan oppiminen; dysleksia; puheen prosessointi, fonetiikka ja fonologia; interventiot ja lukutaidon arviointi
Taina Saarinen kielikoulutuspolitiikka, poliittiset diskurssit, vertaileva koulutuspolitiikka, kielikoulutus korkeakoulutuksessa, koulutuksen kansainvälistyminen
Taina Tammelin-Laine suomi toisena kielenä, kielitaidon arviointi, aikuisten S2-opetus ja -oppiminen, luku- ja kirjoitustaidon opetus maahanmuuttaja-aikuisille, maahanmuuttaja-aikuisten luku- ja kirjoitustaidon oppiminen toisella kielellä, maahanmuuttajien parissa työskentelevien opettajien täydennyskoulutus
Heidi Vaarala maahanmuuttajat ja (kieli)koulutus, suomi toisena kielenä, kirjallisuus toisen kielen oppimisen kontekstissa, digitaaliset tekstitaidot, kielikoulutuspolitiikka
Sabine Ylönen kielitaidon kehittyminen (saksa vieraana kielenä, aineistolähtöinen oppiminen, monimediainen kielipedagogiikka), kielikoulutuspolitiikka (monikielisyys, motivaatio), diskurssien ja tekstien tutkimus, ammatti- ja erityisalojen viestintä

Muut
jäsenet

 
Riikka Alanen
OKL
kielitaidon kehittyminen (englanti vieraana kielenä, oppiminen sosiokulttuurisena toimintana, kielellinen tietoisuus ja kielikäsitykset)
Juha Jalkanen
Kielikeskus
pedagoginen kehittäminen monimediaisissa ympäristöissä, opetuksen ja oppimisen yhteissuunnittelu, koulutuksen muutos, teknologia kieltenopetuksessa, digitaaliset tekstitaidot
Jarmo Jantunen
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
sanastontutkimus, fraseologia; kielenoppiminen ja oppijansanakirjat; oppijankieli ja käännöskieli; korpustutkimus
Dmitri Leontjev
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
kielitaidon arviointi (käyttö opetuksessa, käyttö tutkimusvälineenä, vaikutukset), arvioinnin ja kielenoppimisen yhdistäminen, arvioinnin ja opettamisen synteesi, palaute
Kristiina Skinnari
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
vieraskielinen opetus (CLIL), kielenoppijaidentiteetit, opettajien ammatillinen identiteetti ja toimijuus, ekologinen kielenoppimiskäsitys, kouluetnografia
Tamás Pé­ter Szabó
OKL
kielimaisemat, koulukielimaisemat, monikielisyys, kielenopetus, kieli-ideologiat, keskusteluanalyysi
Peppi Taalas
Kielikeskus
monimediainen pedagogiikka, opetusteknologia kielenopetuksessa, verkko-opetus, koulutuksen muutos, opetuskulttuurien kehittäminen, opettajan ammatillinen kehittäminen
Mirja Tarnanen
OKL
kielikoulutus (pedagogiset käytänteet), kielitaidon arviointi, kielitaidon kehittyminen (suomi toisena kielenä ja äidinkielenä), kielikoulutuspolitiikka
Riikka Ullakonoja
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
fonetiikka, ääntäminen, prosodia, sujuvuus, kielenoppiminen, kielitaidon arviointi, venäjän kieli (vieraana ja kotikielenä), eksperimentaalinen tutkimus, motivaatio, suullinen kielitaito

Jatko-opiskelijoiden edustajana ohjaajapoolissa toimii Sonya Sahradyan.