Ohjaajat ja ohjausalat

Solkin ohjaajapooli

Laitoksen ohjaajat muodostavat yhdessä opintovastaavan ja jatko-opiskelijoiden edustajan kanssa ohjaajapoolin. Ohjaajapooli tukee oppiaineen pääedustajaa ja pedagogista johtajaa jatko-opintoihin liittyvissä asioissa. Ohjaajapoolin keskeiset tehtävät ovat Solkin jatko-opintojen strategisten linjausten tekeminen sekä opiskelijavalintaan liittyvät esitykset.

Jatko-opintojen kehittämisryhmä

Jatko-opintojen kehittämisryhmä koordinoi jatko-opintojen toteutusta yhdessä pedagogisen johtajan kanssa.

OHJAAJAPOOLI:

Solkin henkilökunta

 

Ohjausalat

Mia Halonen

vuorovaikutus, performanssit, (kieli-)ideologiat, sosiofonetiikka ja perseptiotutkimus, populaarikulttuuri

Ari Huhta kielitaidon arviointi (arviointitavat, vaikutukset, käyttö opetuksessa, käyttö tutkimusvälineenä), kielitaito, kielen osaaminen ilmiönä, arvioinnin ja kielenoppimisen yhdistäminen
Marita Härmälä kielitaidon arviointi (arviointitavat, vaikutukset, käyttö opetuksessa, käyttö tutkimusvälineenä), oppimistulosten arviointi, ammatillinen kielitaito, näyttötutkinnot

Petteri Laihonen

kieli-ideologiat, kielivähemmistöt, vähemmistökoulut, monikielisyys, kvalitatiivinen tutkimus, vuorovaikutuksen tutkimus, haastattelut, kenttätyöt, kieli/koulumaisema

Dmitri Leontjev

kielitaidon arviointi (käyttö opetuksessa, käyttö tutkimusvälineenä, vaikutukset), arvioinnin ja kielenoppimisen yhdistäminen, arvioinnin ja opettamisen synteesi, palaute

Lea Nieminen

kielitaidon kehittyminen (ensikielen omaksuminen, kielenkehityksen häiriöt, lukemaan oppiminen)

Tarja Nikula-Jäntti

vieraskielinen opetus, luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimus, pragmatiikka ja diskurssintutkimus, kielikäsitykset
Sari Pöyhönen kielikoulutuspolitiikka, kieli ja identiteetti, maahanmuuttajat ja (kieli)koulutus, koulutus- ja opetuskulttuurit, narratiivinen analyysi, etnografia

Ulla Richardson

 
Taina Saarinen kielikoulutuspolitiikka, poliittiset diskurssit, vertaileva koulutuspolitiikka, kielikoulutus korkeakoulutuksessa, koulutuksen kansainvälistyminen
Skinnari Kristiina vieraskielinen opetus (CLIL), kielenoppijaidentiteetit, opettajien ammatillinen identiteetti ja toimijuus, ekologinen kielenoppimiskäsitys, kouluetnografia
Taina Tammelin-Laine suomi toisena kielenä, kielitaidon arviointi, aikuisten S2-opetus ja -oppiminen, luku- ja kirjoitustaidon opetus maahanmuuttaja-aikuisille, maahanmuuttaja-aikuisten luku- ja kirjoitustaidon oppiminen toisella kielellä, maahanmuuttajien parissa työskentelevien opettajien täydennyskoulutus
Heidi Vaarala maahanmuuttajat ja (kieli)koulutus, suomi toisena kielenä, kirjallisuus toisen kielen oppimisen kontekstissa, digitaaliset tekstitaidot, kielikoulutuspolitiikka
Sabine Ylönen kielitaidon kehittyminen (saksa vieraana kielenä, aineistolähtöinen oppiminen, monimediainen kielipedagogiikka), kielikoulutuspolitiikka (monikielisyys, motivaatio), diskurssien ja tekstien tutkimus, ammatti- ja erityisalojen viestintä

Muut
jäsenet

 
Riikka Alanen
OKL
kielitaidon kehittyminen (englanti vieraana kielenä, oppiminen sosiokulttuurisena toimintana, kielellinen tietoisuus ja kielikäsitykset)

Juha Jalkanen
Kielikeskus

pedagoginen kehittäminen monimediaisissa ympäristöissä, opetuksen ja oppimisen yhteissuunnittelu, koulutuksen muutos, teknologia kieltenopetuksessa, digitaaliset tekstitaidot
Jarmo Jantunen Kieli- ja viestintätieteiden laitos sanastontutkimus, fraseologia; kielenoppiminen ja oppijansanakirjat; oppijankieli ja käännöskieli; korpustutkimus
Peppi Taalas
Kielikeskus
monimediainen pedagogiikka, opetusteknologia kielenopetuksessa, verkko-opetus, koulutuksen muutos, opetuskulttuurien kehittäminen, opettajan ammatillinen kehittäminen
Mirja Tarnanen
OKL
kielikoulutus (pedagogiset käytänteet), kielitaidon arviointi, kielitaidon kehittyminen (suomi toisena kielenä ja äidinkielenä), kielikoulutuspolitiikka

Riikka Ullakonoja Kieli- ja viestintätieteiden laitos

fonetiikka, ääntäminen, prosodia, sujuvuus, kielenoppiminen, kielitaidon arviointi, venäjän kieli (vieraana ja kotikielenä), eksperimentaalinen tutkimus, motivaatio, suullinen kielitaito

Jatko-opiskelijoiden edustajana ohjaajapoolissa toimii Sonya Sahradyan.