Ohjaajat ja ohjausalat

Solkin ohjaajapooli

Laitoksen ohjaajat muodostavat yhdessä opintovastaavan ja jatko-opiskelijoiden edustajan kanssa ohjaajapoolin. Ohjaajapooli tukee oppiaineen pääedustajaa ja koulutuksesta vastaavaa varajohtajaa jatko-opintoihin liittyvissä asioissa. Ohjaajapoolin keskeiset tehtävät ovat Solkin jatko-opintojen strategisten linjausten tekeminen sekä opiskelijavalintaan liittyvät esitykset.

OHJAAJAPOOLI:

Solkin henkilökunta

 

Ohjausalat

Mia Halonen vuorovaikutus, performanssit, (kieli-)ideologiat, sosiofonetiikka ja perseptiotutkimus, populaarikulttuuri
Ari Huhta kielitaidon arviointi (arviointitavat, vaikutukset, käyttö opetuksessa, käyttö tutkimusvälineenä), kielitaito, kielen osaaminen ilmiönä, arvioinnin ja kielenoppimisen yhdistäminen
Marita Härmälä kielitaidon arviointi (arviointitavat, vaikutukset, käyttö opetuksessa, käyttö tutkimusvälineenä), oppimistulosten arviointi, ammatillinen kielitaito, näyttötutkinnot
Petteri Laihonen kieli-ideologiat, kielivähemmistöt, vähemmistökoulut, monikielisyys, kvalitatiivinen tutkimus, vuorovaikutuksen tutkimus, haastattelut, kenttätyöt, kieli/koulumaisema
Lea Nieminen kielitaidon kehittyminen (ensikielen omaksuminen, kielenkehityksen häiriöt, lukemaan oppiminen)
Tarja Nikula-Jäntti vieraskielinen opetus, luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimus, pragmatiikka ja diskurssintutkimus, kielikäsitykset
Sari Pöyhönen Kielikoulutuspolitiikka, kielipolitiikka, maahanmuuttopolitiikka, kotouttamispolitiikka; kieli ja identiteetti, vähemmistöt; työ- ja ammattiyhteisöihin integroituminen; kuulumisen narratiivit; lingvistinen etnografia; taidelähtöiset menetelmät soveltavassa kielentutkimuksessa (ei uusia jatko-opiskelijoita)
Ulla Richardson teknologiavälitteinen kielen oppiminen/opettaminen; lukemaan oppiminen; dysleksia; puheen prosessointi, fonetiikka ja fonologia; interventiot ja lukutaidon arviointi
Taina Saarinen kielikoulutuspolitiikka, poliittiset diskurssit, vertaileva koulutuspolitiikka, kielikoulutus korkeakoulutuksessa, koulutuksen kansainvälistyminen
Taina Tammelin-Laine suomi toisena kielenä, kielitaidon arviointi, aikuisten S2-opetus ja -oppiminen, luku- ja kirjoitustaidon opetus maahanmuuttaja-aikuisille, maahanmuuttaja-aikuisten luku- ja kirjoitustaidon oppiminen toisella kielellä, maahanmuuttajien parissa työskentelevien opettajien täydennyskoulutus
Heidi Vaarala maahanmuuttajat ja (kieli)koulutus, suomi toisena kielenä, kirjallisuus toisen kielen oppimisen kontekstissa, digitaaliset tekstitaidot, kielikoulutuspolitiikka
Antti Vallius taide ja visuaalinen kulttuuri, ympäristön kuvallinen esittäminen, maisema, kuvastot, visuaalinen analyysi, taidelähtöiset menetelmät
Sabine Ylönen kielitaidon kehittyminen (saksa vieraana kielenä, aineistolähtöinen oppiminen, monimediainen kielipedagogiikka), kielikoulutuspolitiikka (monikielisyys, motivaatio), diskurssien ja tekstien tutkimus, ammatti- ja erityisalojen viestintä

Muut
jäsenet

 
Juha Jalkanen
Kielikeskus
pedagoginen kehittäminen monimediaisissa ympäristöissä, opetuksen ja oppimisen yhteissuunnittelu, koulutuksen muutos, teknologia kieltenopetuksessa, digitaaliset tekstitaidot
Peppi Taalas
Kielikeskus
monimediainen pedagogiikka, opetusteknologia kielenopetuksessa, verkko-opetus, koulutuksen muutos, opetuskulttuurien kehittäminen, opettajan ammatillinen kehittäminen

Solkin henkilökuntaan kuuluvien ohjaajien lisäksi ohjaajina voivat toimia myös muilla laitoksilla työskentelevät tohtoroituneet henkilöt. 

Jatko-opiskelijoiden edustajana ohjaajapoolissa toimii Sonya Sahradyan.