Opintojen sisältö

Soveltavan kielitieteen jatkokoulutuksen opinnot noudattavat humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opintojen opetussuunnitelmaa. Kaikki 1.8.2017 jälkeen jatko-opintonsa aloittavat tekevät opintonsa em. humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opintojen opetussuunnitelman mukaisesti.

Ne Solkin tohtorikoulutettavat, jotka tekevät jatko-opintonsa aiemman humanistisen tiedekunnan jatko-opetussuunnitelman mukaisesti, käyttävät Solkin omaa jatko-opetussuunnitelmaa (HUOM: lue eri jatko-opetussuunnitelmista ja siirtymäsäännöksistä tiedekunnan sivuilta).  Siihen sisältyvät mm. Solkin ohjaajapoolin laatimat ohjeet korvaavuuksista ja suorituksista jatko-opintoihin (laadittu 17.12.2014).  Solkin täsmennyksillä täydennetty, aiemman humanistisen tiedekunnan jatko-opetussuunnitelma on seuraavanlainen:  

Humanistisen tiedekunnan tohtorin tutkinnon osaamistavoitteet

Pohjana yliopistolaki nro 715/2004, tutkintoasetus nro 794/2004 sekä Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (OPM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24).

Tohtorin tutkinnon suoritettuaan koulutettava

 • on perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa, sen kehitykseen, peruskysymyksiin ja tutkimusmenetelmiin
 • kykenee luovasti ja itsenäisesti tuottamaan uutta tietoa, ymmärtää tieteellisen tiedon
  moniulotteisen luonteen ja hallitsee oman alansa kokonaisuutena
 • hallitsee tieteellisen viestinnän sekä kansallisissa että kansainvälisissä yhteyksissä
 • osaa kehittää ja itsenäisesti johtaa yhteistyötä ja hankkeita monikielisissä ja -kulttuurisissa
  ympäristöissä
 • tunnistaa ja osaa hyödyntää oman asiantuntijuutensa ja sen avaamat työllistymismahdollisuudet
 • osaa edistää tutkimustyön yhteiskunnallista vaikuttavuutta
 • osaa itsenäisesti toteuttaa tutkimushankkeita ja hyödyntää tutkimuksen rahoitusmahdollisuuksia
 • on eettisesti vastuullinen ja toimii hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti 

 

Tutkintorakenne

Filosofian lisensiaatin (FL) tutkintoon vaaditaan opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä lisensiaatintutkimus. Filosofian tohtorin (FT) tutkintoon vaaditaan opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä väitöskirja. Väitöskirja voi olla monimuotoinen tiedekunnan ohjeiden mukaisesti.

FL-tutkinnon laskennallinen laajuus on 120 opintopistettä (kaksi vuotta) ja FT-tutkinnon yhteensä 240 opintopistettä (neljä vuotta). Lisensiaatin tutkinto on vapaaehtoinen. Jos sitä ei oteta, on tohtorin tutkinnon laskennallinen työmäärä silti sama 240 opintopistettä.

Tohtorikoulutettava tekee jatko-opintosuunnitelmansa yhdessä pääohjaajan ja tarvittaessa muiden ohjaajien kanssa. Opinnot sisältävät seuraavat osat:

 1. Lisensiaatintutkimus ja/tai väitöskirja
 2. Tutkimuksen taidot (20 op)
 3. Työelämävalmiudet ja -taidot (10 op)

 

Kuvaukset

 

1. Lisensiaatintutkimus/Väitöskirja

Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan osaamistavoitteet sisältyvät osittain tutkinnon yleisiin osaamistavoitteisiin, mutta yksityiskohtaisesti ne ovat johdettavissa arviointikriteereistä.

 

2. Tutkimuksen taidot (20 op)

 

HTKJ101 JOHDATUS JATKO-OPINTOIHIN (2 op): pakollinen

Tavoite: tohtorikoulutettava

 • tuntee tutkintorakenteen, ohjausprosessin ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
 • ymmärtää väitöskirjan tekemiseen liittyvät vaiheet ja käytännöt
 • tuntee tutkimuksen rahoitusmahdollisuudet
 • osaa etsiä opintoihinsa liittyvää tietoa
 • on tutustunut erilaisiin asiantuntijuuden avaamiin työllistymismahdollisuuksiin

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen tiedekunnan järjestämään opetukseen ja keskustelu henkilökohtaisesta jatko-opintosuunnitelmasta.
Ajoitus: jatko-opintojen alussa
Järjestäjä: tiedekunta, laitos ja kirjasto
Arviointi: hyväksytty/hylätty
Korvaavat suoritukset: HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin (2 op) -opintojakson suorittaminen ja korvaavat suoritukset

 

SKTJ020 TOHTORISEMINAARI (10 op): pakollinen

Tavoite: tohtorikoulutettava

 • pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun sekä kirjallisesti että suullisesti
 • osaa perustella omia ratkaisujaan lisensiaatintutkimuksen/väitöskirjan teossa
 • on tutustunut oman tieteenalansa ajankohtaiseen keskusteluun
 • on eettisesti vastuullinen ja toimii hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
 • on verkostoitunut toisten jatko-opiskelijoiden kanssa

Suoritustapa: Suorituksen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtoriseminaareissa tai vastaavissa tapaamisissa esittelemällä omaa tutkimusta ja kommentoimalla muiden opiskelijoiden töitä. Suoritus viedään rekisteriin opintojen loppuvaiheessa.
Ajoitus: koko jatko-opintojen ajan
Järjestäjä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus
Arviointi: hyväksytty/hylätty

 

HTKJ105 TIETEELLINEN VIESTINTÄ JA ESIINTYMINEN (3 op): pakollinen

Tavoite: tohtorikoulutettava

 • tunnistaa oman osaamisensa ja osaa kertoa siitä kirjallisesti ja/tai suullisesti
 • osaa viestiä osaamisestaan ja sen merkityksestä sekä tiedeyhteisölle että sen ulkopuolisille tahoille
 • ymmärtää viestintäkanavien erot kohdeyleisön, viestinnän tyylin ja tavoitteiden suhteen

Suoritustapa: Erilaisia suoritustapoja (sovitaan ohjaajien kanssa). Esimerkiksi esitelmät kansallisissa tai kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa tai tutkimuspäivillä, artikkelit kotimaisissa tai kansainvälisissä julkaisuissa, luennot tai esitelmät yliopiston tai ulkopuolisen tahon järjestämissä tilaisuuksissa. Suoritustapa ja opintopisteet sovitaan ohjaajan kanssa. Katso ohjaajapoolin laatimat ohjeet korvaavuuksista ja suorituksista.
Järjestäjä: Suunnitelman ja suorituksen hyväksyy ja arvioi pääohjaaja.
Ajoitus: Suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan 2. vuonna.
Arviointi: hyväksytty/hylätty

 

SKTJ101 SOVELTAVAN KIELITIETEEN VALINNAISET OPINNOT (vähintään 5 op)

Muita tutkimuksen taitoja kehittäviä kursseja, jotka tohtorikoulutettava valitsee ohjaajiensa suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti. Järjestäjänä voi olla esimerkiksi oma ainelaitos tai oppiaine, tiedekunta, Ihmistieteiden metodikeskus (IHME), yliopiston kirjasto, kielikeskus tai jokin muu taho.

Mikäli ohjaajien kanssa niin sovitaan ja kirjataan jatko-opintosuunnitelmaan, opintoja voi suorittaa enemmän kuin vaaditut 5 op.

Valinnaiset opinnot voi suorittaa myös muulla, ohjaajan kanssa sovitulla tavalla, esim. sopimalla aiempien suoritusten korvaavuuksista. Katso ohjaajapoolin laatimat ohjeet korvaavuuksista ja suorituksista.

 

3. Työelämävalmiudet ja -taidot (vähintään 10 op)

Tavoite: tohtorikoulutettava

 • tunnistaa oman asiantuntijuutensa
 • kehittää suunnitelmallisesti työelämätaitojaan ura- ja työllistymistavoitteidensa mukaisesti
 • ymmärtää asiantuntijuuden avaamia työllistymismahdollisuuksia ja osaa hyödyntää omaa osaamistaan eri tavoin

Tiedekunnan, Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tai muun tahon järjestämiä kursseja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti, esimerkiksi

 • asiantuntija/tutkijaosaamisen hyödyntämisestä ja soveltamisesta
 • johtamisesta
 • projektin- ja taloudenhallinnasta
 • vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidoista
 • pedagogisista taidoista
 • tiedeviestinnästä (esim. popularisoinnista), yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta

Kyseeseen tulevat myös muut tiedekunnan tarjoamat kurssit tai muut työelämän valmiuksia edistävät suoritukset. Osioon Työelämävalmiudet ja -taidot voi suorittaa myös opintojakson HTKJ321 Työssä oppiminen ja työelämän tuntemus (5 op).

Mikäli ohjaajien kanssa niin sovitaan ja kirjataan jatko-opintosuunnitelmaan, opintoja voi suorittaa enemmän kuin vaaditut 10 op. Ohjaajan hyväksymä suoritus voidaan tarvittaessa myös kirjata koodille SKTJ 301 Työelämävalmiudet ja -taidot.

Katso ohjaajapoolin laatimat ohjeet korvaavuuksista ja suorituksista.