Jatko-opiskelijat ja opinnäytteet

Alta löydät listauksen Solkin jatko-opiskelijoista ja voit lukea kuvauksia heidän tutkimuksistaan. Voit myös tutustua valmiisiin filosofian lisensiaatin tutkintoihin ja soveltavan kielitieteen väitöskirjoihin. Below, you can find a list of postgraduate students at the CALS and read about their research. You can also take a look at completed licentiate theses and doctoral theses in Applied Linguistics. [Back to post-graduate studies in English]
A    
  Aarnikoivu, Melina A nexus analysis of becoming a scholar
  Ahlberg, Aija Katriina [From abugida to alphabet: The interplay between phonological awareness and writing system in transfer literacy – the case of Konso language in South West Ethiopia]
  Ahola, Sari Miten Yleisten kielitutkintojen kielitaitokäsitys ja testijärjestelmässä kielitaidon arvioijina toimivien käsitykset kielestä kohtaavat?
  Ahvenainen, Tarmo Language-related face issues in L2 interaction
  Ali, Rukhsana After the Taliban : The new role and scope of the Language / Linguistic Association in Pakistani Language Policy
  Alila, Jaana Mielipiteen ilmaiseminen suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä[Opinions in texts written by Finnish L2 learners]
B    
  Bergroth-Koskinen, Ulla-Maija Kollaboratiivinen oppiminen asiantuntijaksi kehittymisessä[Collaborative learning in growing to become an expert]
C    
  Cooke, Sheryl English as a Lingua Franca: Towards an evidence-based, technology-enabled approach to the assessment of pronunciation
E    
  Eloranta, Johanna  
  Etedali, Mohammad Attitudes, perceptions and perspectives towards using computer assisted language learning (CALL) at Iranian colleges: Recommendations for effective Practice
I    
  Imppola, Leila Saksansuomalaisten Suomi-koulua käyneiden nuorten käsityksiä suomalaisuudesta ja suomen kielestä
J    
  Johnson, Esko Narrative and metaphor in discourses of interculturality: Cases studies from study abroad contexts
K    
  Kangasvieri, Teija Perusasteen yläkoulun oppilaiden vieraan kielen oppimismotivaatio[L2 motivation of students in the upper level of comprehensive school]
  Kastari, Mervi Kaunokirjallisuuden lukuharrastuksen vaikutuksia suomen oppimiseen toisena kielenä
  Kaye, John Policy and Planning for Second Language Learning and Integration in Finnish Universities: Critical Perspectives on Integration Measures for Foreign Degree Students in English-medium Degree Programmes
[Kotouttaminen ja toisen kielen oppiminen kielipolitiikan ja -suunnittelun kautta suomalaisissa korkeakouluissa : kriittisiä näkökulmia ulkomaalaisten opiskelijoiden kotouttamistoimenpiteisiin englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa]
  Khushik, Ghulam Writing in English across the Common European Framework of Reference levels - An analysis of the linguistic characteristics of writing by Finnish and Pakistani learners
  Korkeamäki, Aira Suomi toisena kielenä -opetus insinöörikoulutuksessa
  Kotikoski, Tuula Kielten rooli Suomen ammattikorkeakouluissa[The Role of Languages at Finnish Universities of Applied Sciences]
  Kuitunen, Heidi Translanguaging-käytänteet historian alan akateemisissa tekstitaidoissa[Translanguaging practices as the part of academic literacies in the discipline of history ]
  Kulju, Jonna Maahanmuuttajien oppimisprosesseja kotoutumiskoulutuksessa ja ammatillisissa opinnoissa
L    
  Laakkonen, Ilona Oppijakeskeinen näkökulma kielenoppimiseen[Learner-centred view on language learning]
  Laakso, Saara Aikuisten suomenoppijoiden puheen ymmärtämisen ongelmat arkipäivän viestintätilanteissa
  Leivo, Foroogh Faith as a cultural and linguistic practice of Muslim immigrant families in Finland
M    
  Malessa, Eva Exploring technology-enhanced initial literacy training and teaching of low-literate and non-literate adults learning to read for the first time as adults in their L2 Finnish
  Mansouri, Behzad Cognitive Diagnostic Assessment of L2 reading Comprehension Ability: Applying Fusion Model in Assessing Reading Sub Skills
  Markkanen, Marjo Monimediaisen pedagogiikan vaikutuksia oppimisprosessiin B2-kielen saksan opiskelijoilla[Impacts of multimodal pedagogy on the learning process in a B2-language German group]
  Martikainen, Minna  
  Miller, Roxanne Feedback in Writing Assessment
  Modinos, Tuija Music videos and audiences
N    
  Norrbom, Björn Creating Arabic Profile CEFR for Arabic: A leaner corpus approach to relating Arabic vocabulary, grammar, and functions to CEFR levels A1-B1
  Nousiainen, Elisa Kielityön vaikutukset sereere-siin-kielen puhujien identiteettiin
O    
  Ohranen, Sari Suullisen kielitaidon arvioinnin kehittäminen arviointikriteerien käyttöä tarkastelemalla
P    
  Popelka, Jan Do Item Writers Adhere to Specifications? – Qualitative and Quantitative Analysis of Reading and Listening Items Written According to NCA’s New Specifications
Q    
  Qin, Paiwei  
R    
  Raimi, Johanna Monikielinen pedagogiikka lavarunouden mallin pohjalta - Oman äidinkielen opetuksen pedagogisten käytänteiden kehittäminen [Spoken word -based teaching methods in heritage language education - An action research on multilingual pedagogy]
  Rancken, Ulrika Työelämän kielitaitovaatimukset ammattikorkeakoulussa - suomi toisena kotimaisena kielenä [Work-related language requirements at universities of applied sciences – Finnish as the second national language]
  Rasskazova, Tatiana Dynamic assessment as a way of enhancing listening abilities in EFL for intermediate adult learners
  Ronai, Kara Perceptions of plagiarism as a culturally-based concept in tertiary education: Academic English writing
S    
  Sahradyan, Sonya Migrant NGO practitioners in Finland: Discourses on language, integration and employment (working title)
[Kansalaisjärjestöissä työskentelevät maahanmuuttajat Suomessa: kielen, integroitumisen ja työllistymisen diskurssit (työnimi)]
  Salomaa, Pirjo Hoitotyön palvelutilanne kielenkäytön näkökulmasta. Ikkunoita sosiaali- ja terveysalan työvoimakoulutuksiin kriittisen diskurssianalyysin keinoin
  Scotson, Mia Korkeakoulutetut maahanmuuttajat suomen kielen käyttäjinä
  Seppälä, Riina Learner agency on EAP courses
  Seppälä, Tanja Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen päättövaiheen suomen kielen taitotaso ja siihen vaikuttavat taustatekijät
  Sivunen, Nina Kuurojen maahanmuuttajien kokemukset suomalaisen viittomakielen taidon merkityksestä kotoutumisessa
T    
  Tanskanen, Ilona Suomalaisten lastensuojelulakien ja -asetusten kielenkäyttö[Language use in the Finnish acts and statutes on child welfare]
  Tarvainen, Essi Peruskoulun S1- ja S2-oppilaiden kielenkäyttötaidot eri kirjoitustyypeissä[Language use skills of comprehensive school pupils with Finnish as the first or second language in different forms of writing]
  Timofeeva, Ekaterina Learning multiple languages in early childhood
  Toth, Gaborne Computer mediated associative language learning
V    
  Vaiss, Natalia The attitudes towards partial schooling through a non-native language in Estonian Russian language school
  Vauhkonen, Tanja Palvelualojen vuorovaikutustilanteet maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen kuuluvan suomen kielen opetuksen näkökulmasta
  Vesaranta, Helena Peruskoulun päättövaiheessa olevien maahanmuuttajaoppilaiden S2-kielen arviointi opettajan arviointityön näkökulmasta[Teachers of Finnish as a second language (S2) as evaluators: The evaluation of language skills at the end of basic education from a S2 -teacher's point of view]
  Välimaa Jari-Pekka  
Z    
  Zansen, Anna von  Kuvan ja videon merkitys vieraan kielen sähköisessä kuullunymmärtämiskokeessa
[Impact of pictures and video in assessing foreign language listening comprehension]
[Vilken roll spelar bild och video i hörförståelseproven i främmande språk]