Jatko-opiskelijat ja opinnäytteet

Alta löydät listauksen Solkin jatko-opiskelijoista ja voit lukea kuvauksia heidän tutkimuksistaan. Voit myös tutustua valmiisiin filosofian lisensiaatin tutkintoihin ja soveltavan kielitieteen väitöskirjoihin. Below, you can find a list of postgraduate students at the CALS and read about their research. You can also take a look at completed licentiate theses and doctoral theses in Applied Linguistics. [Back to post-graduate studies in English]
A    
  Aarnikoivu, Melina
  Ahlberg, Aija Katriina
  Ahola, Sari Miten Yleisten kielitutkintojen kielitaitokäsitys ja testijärjestelmässä kielitaidon arvioijina toimivien käsitykset kielestä kohtaavat?
  Ahvenainen, Tarmo Language-related face issues in L2 interaction
B    
  Bergroth-Koskinen, Ulla-Maija
E    
  Eloranta, Johanna  
  Etedali, Mohammad Attitudes, perceptions and perspectives towards using computer assisted language learning (CALL) at Iranian colleges: Recommendations for effective Practice
H    
  Haapasalo, Jaana
  Haratian, Forough Religion as a cultural and linguistic practice of Middle Eastern families in Finland
  Hämäläinen, Mirja Nursing students' professional oral English language communication skills in simulated data
I    
  Ilola, Maarit
[Conceptions of ninth graders about oral proficiency in English]
  Imppola, Leila Saksansuomalaisten Suomi-koulua käyneiden nuorten käsityksiä suomalaisuudesta ja suomen kielestä
J    
  Johnson, Esko Kertomus, metafora ja interkulttuurinen kokemus
  Jäntti, Piia  
K    
  Kangasvieri, Teija
[L2 motivation of students in the upper level of comprehensive school]
  Kantonen, Virpi Toimijuus ja sen muutokset lukion A-englannin opiskelijoilla
  Kastari, Mervi Kaunokirjallisuuden lukuharrastuksen vaikutuksia suomen oppimiseen toisena kielenä
  Kaye, John

Policy and Planning for Second Language Learning and Integration in Finnish Universities: Critical Perspectives on Integration Measures for Foreign Degree Students in English-medium Degree Programmes
[Kotouttaminen ja toisen kielen oppiminen kielipolitiikan ja -suunnittelun kautta suomalaisissa korkeakouluissa : kriittisiä näkökulmia ulkomaalaisten opiskelijoiden kotouttamistoimenpiteisiin englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa]

  Khushik, Ghulam Writing in English across the Common European Framework of Reference levels - An analysis of the linguistic characteristics of writing by Finnish and Pakistani learners
  Konttinen, Miia Language Proficiency and Academic Performance: Insights into International Master’s Degree Programmes (IMDPs)
  Korkeamäki, Aira Suomi toisena kielenä -opetus insinöörikoulutuksessa
  Kotikoski, Tuula
Kielten rooli Suomen ammattikorkeakouluissa
[The Role of Languages at Finnish Universities of Applied Sciences]
  Kulju, Jonna Maahanmuuttajien oppimisprosesseja kotoutumiskoulutuksessa ja ammatillisissa opinnoissa
L    
  Laakkonen, Ilona
Oppijakeskeinen näkökulma kielenoppimiseen
[Learner-centred view on language learning]
  Laakso, Saara Aikuisten suomenoppijoiden puheen ymmärtämisen ongelmat arkipäivän viestintätilanteissa
M    
  Mansouri, Behzad Cognitive Diagnostic Assessment of L2 reading Comprehension Ability: Applying Fusion Model in Assessing Reading Sub Skills
  Markkanen, Marjo
  Miller, Roxanne
Feedback in Writing Assessment
  Modinos, Tuija Music videos and audiences
N    
  Norrbom, Björn Creating Arabic Profile CEFR for Arabic: A leaner corpus approach to relating Arabic vocabulary, grammar, and functions to CEFR levels A1-B1
  Nousiainen, Elisa Kielityön vaikutukset sereere-siin-kielen puhujien identiteettiin
O    
  Ohranen, Sari Suullisen kielitaidon arvioinnin kehittäminen arviointikriteerien käyttöä tarkastelemalla
P    
  Popelka, Jan

Do Item Writers Adhere to Specifications? – Qualitative and Quantitative Analysis of Reading and Listening Items Written According to NCA’s New Specifications

R    
  Rancken, Ulrika
Työelämän kielitaitovaatimukset ammattikorkeakoulussa - suomi toisena kotimaisena kielenä
[Work-related language requirements at universities of applied sciences – Finnish as the second national language]
  Ronai, Kara
S    
  Sahradyan, Sonya

Migrant NGO practitioners in Finland: Discourses on language, integration and employment (working title)
[Kansalaisjärjestöissä työskentelevät maahanmuuttajat Suomessa: kielen, integroitumisen ja työllistymisen diskurssit (työnimi)]

  Salomaa, Pirjo
  Scotson, Mia Korkeasti koulutettujen S2-opiskelijoiden oppimismotivaatio identiteetin näkökulmasta
  Seppälä, Riina Learning paths on EAP courses: course affordances and elements of learner agency
  Siekkinen, Hellä
Tradenomiksi opiskelevien englannin opiskelu ensimmäisenä vuotena amk:ssa
[English studies of the first year students of business administration at universities of applied sciences]
  Sivunen, Nina Kuurojen maahanmuuttajien kokemukset suomalaisen viittomakielen taidon merkityksestä kotoutumisessa
T    
  Tanskanen, Ilona
Suomalaisten lastensuojelulakien ja -asetusten kielenkäyttö
[Language use in the Finnish acts and statutes on child welfare]
  Tariq, Rukhsana
  Tarvainen, Essi
Peruskoulun S1- ja S2-oppilaiden kielenkäyttötaidot eri kirjoitustyypeissä
[Language use skills of comprehensive school pupils with Finnish as the first or second language in different forms of writing]
  Timofeeva, Ekaterina Learning multiple languages in early childhood
  Toth, Gaborne Computer mediated associative language learning
V    
  Vaiss, Natalia The attitudes towards partial schooling through a non-native language in Estonian Russian language school
  Vauhkonen, Tanja Palvelualojen vuorovaikutustilanteet maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen kuuluvan suomen kielen opetuksen näkökulmasta
  Vesaranta, Helena

Peruskoulun päättövaiheessa olevien maahanmuuttajaoppilaiden S2-kielen arviointi opettajan arviointityön näkökulmasta

Z    
  Zansen, Anna von 

Kuvan ja videon merkitys vieraan kielen sähköisessä kuullunymmärtämiskokeessa
[Impact of pictures and video in assessing foreign language listening comprehension]
[Vilken roll spelar bild och video i hörförståelseproven i främmande språk]