24.09.2015

Monimediaisen pedagogiikan vaikutuksia oppimisprosessiin B2-kielen saksan opiskelijoilla

Tutkija: Marjo Markkanen

Ohjaaja: FT Peppi Taalas

Tutkimuskuvaus

Yksi nykypäivän kielenopetuksen haasteista on lisätä lasten ja nuorten motivaatiota kielten opiskeluun. Jotta opetuksella luotaisiin pohjaa elinikäiselle kieltenoppimiselle, sen tulisi tukea erityisesti oppilaiden itseohjautuvuutta ja tavoitteiden asettamista. Haasteeksi on muodostunut myös tietotekniikan rooli kieltenopetuksessa. Vaikka teknologiaa on jo kauan hyödynnetty, sen asema ei kuitenkaan ole vakiintunut. Lisäksi opetus on usein opettajalähtöistä eikä tue oppijaa ottamaan aktiivista tiedon käsittelijän ja tuottajan roolia.

Tutkimuksessani pohditaan ratkaisuja näihin haasteisiin. Siinä tutkitaan, miten oppilaat saadaan tuntemaan olevansa aktiivisia toimijoita kielenopiskeluprosessissa ja onko oppilaiden kiinnostusta ja omistajuutta kieleen mahdollista herättää uudenlaisia työtapoja hyödyntäen. Kiinnostuksen kohteena on myös se, miten oppilaat saadaan motivoitumaan kielenopiskeluun niin, että he käyttäisivät kieltä myös koulun ulkopuolella, ja miten oppilaiden arjessa luontaisena osana olevaa monimediaisuutta voisi hyödyntää koulussa tapahtuvassa oppimisessa. Tutkimus on toimintatutkimus, jossa seurataan oppimisprosessia kokonaisvaltaisesti. Tutkimusaineisto kerätään yhdestä B2-saksan ryhmästä siten, että tutkimus aloitetaan 8. luokan alussa ja lopetetaan 9. luokan päättyessä. Kyseessä on pitkittäistutkimus, sillä siinä seurataan monimediaista pedagogiikkaa hyödyntävää oppimisprosessia ja erityisesti oppilaiden kieliminän, motivaation ja omistajuuden kokemuksen kehittymistä pitkäkestoisesti. Aineistonkeruumenetelminä käytetään kyselyjä, yksilöhaastatteluja, oppilaiden itsearviointia ja havainnointia.