14.08.2018

Peruskoulun päättövaiheessa olevien maahanmuuttajaoppilaiden S2-kielen arviointi opettajan arviointityön näkökulmasta

Tutkija: Helena Vesaranta

Kesto: 2014–

Kuvaus

Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on kuvata Suomi toisena kielenä -opettajien (jatkossa S2) arviointityöprosessia heidän arvioidessaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suomen kielen taitoa peruskoulun päättövaiheessa. S2 -oppilaan opetuksen aikainen arviointi sekä päättöarviointi perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2004,2014). Kun puhutaan kielitaidon arvioinnista, otamme väistämättä kantaa kielitaitoon ja kielen oppimiseen. Siksi täytyy olla perusteltu käsitys siitä, mitä ollaan arvioimassa ja miten arviointi käytännössä toteutetaan. Tieto S2 -opettajan tekemästä arviointiprosessista on merkittävä. Se tuo uutta tietoa paitsi opetuksen kehittämiseen, opetussuunnitelma työhön, päättöarvosanan antamisen periaatteista sekä arvosanojen vertailukelpoisuudesta. Arviointitutkimuksen pohjalta päästään syvemmälle siihen prosessiin mitä opettajat tekevät tehdessään arvioita kielitaidosta. Tärkeää on tehdä näkyväksi mm. se, miten kielitaidon eri osa-alueiden hallinta näkyy arvioinneissa ja miten opettajat hyödyntävät päättöarvioinnin kriteerejä? Missä määrin opettajat painottavat oppilaiden aktiivisuutta, luokkatyöskentelyä tai kirjallisia tuotoksia? Mikä saa opettajan mahdollisesti muuttamaan arviointipäätöstään? Keskustelevatko opettajat kollegoidensa kanssa antamistaan arvosanoista? Mikä kokemus opettajilla on koko arviointiprosessista henkilökohtaisesti sekä työyhteisön näkökulmasta ja ovatko heidän käsityksensä muuttuneet ajan myötä? Tieto S2 -opettajan tekemästä arviointiprosessista on merkittävä. Se tuo uutta tietoa paitsi opetuksen kehittämiseen ja opetussuunnitelmatyöhön, myös päättöarvosanan antamisen periaatteista sekä arvosanojen vertailukelpoisuudesta.