27.08.2018

Perustaidot haltuun -koulutus

Perustaidot haltuun -koulutus koostuu kuudesta moduulista. Opintomoduulien laajuus on 2–3 opintopistettä ja koko koulutuksen laajuus siten 15 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta.

Moduulit suoritetaan pääasiassa monimuotoisesti Peda.net-verkko-oppimisympäristössä. Lisäksi koulutukseen sisältyy kaksi Jyväskylässä järjestettävää kontaktipäivää ja asiantuntijoiden ohjaustapaamisia osallistujien lähialueilla. Koulutus on alkanut 4.10.2017, ja koulutuksen toinen kontaktipäivä ajoittuu toukokuulle 2019.

Kukin moduuli arvioidaan erikseen asteikolla hyväksytty–hylätty. Suoritetusta koulutuksesta tai moduuleista saa todistuksen.

Koulutus on maksuton.

 

 

Opintomoduulit:

Moduuli 1. Aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen opettamisen lähtökohdat (3 op)

Moduuli 2. Aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen opettamisen pedagogiset käytänteet (2 op)

Moduuli 3. Monilukutaidon perusteet (3 op)

Moduuli 4. Oppiminen ja arviointi monikielisessä ryhmässä I (3 op)

Moduuli 5. Oppiminen ja arviointi monikielisessä ryhmässä II (2 op)

Moduuli 6. Perustaitojen vahvistaminen työelämässä (2 op)

 

 

Moduuli 1. Aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen opettamisen lähtökohdat (3 op)

Sisältö:

Tässä moduulissa käsitellään maahanmuuttajataustaisten aikuisten opiskelijoiden opettamisen lähtökohtia sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön että heidän opiskelijoidensa tarpeiden näkökulmasta. Moduulissa pohditaan, miten ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja teemat, kuten globalisaatio, teknologian kehittyminen ja kieli- ja maahanmuuttopolitiikka, kietoutuvat oppimiseen ja opettamiseen. Moduulissa keskitytään erityisesti monikielisyyskysymyksiin, kieli-, oppimis- ja kielitaitokäsityksiin sekä kulttuuriin liittyviin teemoihin aikuisten oppijoiden näkökulmasta.

Tavoitteet:

Moduulin lopussa opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat osallistujat tuntevat ja osaavat tarkastella kriittisesti oppimiseen vaikuttavia tekijöitä sekä osaavat jäsentää käsityksiään monikielisyydestä, kielestä ja oppimisesta. Lisäksi he tunnistavat aikuisen oppijan oppimiseen ja osallisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä. Opettajien ja ohjaajien opiskelijat puolestaan tunnistavat monikielisyyden ja kulttuuriset taustansa voimavaraksi omassa opiskelussaan ja arkielämässään sekä tuntevat itselleen parhaiten sopivia oppimisen tapoja.

Moduuli 2. Aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen opettamisen pedagogiset käytänteet (2 op)

Sisältö:

Tässä moduulissa opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat osallistujat saavat pedagogisia työkaluja aikuisten maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettamiseen. Moduulissa perehdytään erityisesti kollaboratiivisen oppimisen, kielitietoisuuden ja opetuksen eriyttämisen teemoihin sekä vaihtelevien oppimisympäristöjen ja erilaisten oppimateriaalien hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi pohditaan yhteisopettajuuden merkitystä ja toteutustapoja.

Tavoitteet:

Moduulin lopussa opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat osallistujat osaavat hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä toimiessaan opiskelijoidensa kanssa. Lisäksi he saavat valmiuksia tarkastella kriittisesti ja soveltaa monikielisiä, yhteistoiminnallisia ja vaihtelevia työtapoja ja materiaaleja omissa opetusryhmissään. Opettajat ja ohjaajat opiskelijoineen osaavat tunnistaa ja käyttää hyödyksi kielellisiä, kulttuurisia ja yksilöllisiä resursseja, joita he yhdessä tuovat oppimisympäristöihin. Lisäksi opettajilla ja ohjaajilla on valmiuksia toteuttaa yhteisopettajuutta työyhteisöissään.

Moduuli 3. Monilukutaidon perusteet (3 op)

Sisältö:

Tässä moduulissa opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat osallistujat saavat perustietoa monilukutaidosta sekä käytännön työkaluja sellaisten maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamiseen ja opettamiseen, joilla on länsimaiseen yhteiskuntaan riittämätön luku- ja kirjoitustaito ja mahdollisesti vähäinen koulutustausta. Lisäksi pohditaan monilukutaitoa korkeakoulutettujen, eri aloja edustavien opiskelijoiden näkökulmasta. Monilukutaidolla tarkoitetaan paitsi kirjoitetun kielen myös esimerkiksi kuvallisesti tai numeerisesti esitetyn informaation tulkintaa ja tuottamista. Myös tiedon hankkimisen ja ongelmanratkaisun taidot ovat osa monilukutaitoa.

Tavoitteet:

Moduuliin osallistuvan opetus- ja ohjaushenkilöstön tavoitteena on kehittää osaamistaan yhdessä asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa opiskelijaryhmälle sopivien opiskelumateriaalien ja työvälineiden valinnassa sekä opiskelijoiden tekstitietoisuuden ja monilukutaidon kehittymisen tukemisessa. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa sellaisten opetustekniikoiden ja -strategioiden analysointi- ja soveltamistaitoja, joilla monilukutaidon kehittymisen tukeminen yhdistetään erilaisiin temaattisiin kokonaisuuksiin.

Vähän koulutettujen opiskelijoiden tavoitteena on teknisen, ymmärtävän ja arjen hallintaa tukevan lukutaidon, kirjoitustaidon ja monilukutaidon vahvistaminen ja sujuvoittaminen. Korkeakoulutettujen opiskelijoiden osalta tavoitteena on ohjata heidät tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään omalla alallaan tarvittavia tekstitaitoja.

Moduuli 4. Oppiminen ja arviointi monikielisessä ryhmässä I (3 op)

Sisältö:

Tässä moduulissa opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat osallistujat saavat tietoa ja työvälineitä siihen, miten perustaitojen opetusta voi integroida opittavaan asiasisältöön ja kieleen sekä millaisia arviointikäytänteitä se edellyttää. Osallistujat perehtyvät kielitietoisen opetuksen käytänteisiin ja saavat työkaluja materiaalien suunnitteluun ja laadintaan, opetuksen eriyttämiseen ja oppimista edistävien ympäristöjen luomiseen. Lisäksi he saavat tietoa ja välineitä opiskelijoiden lähtötason arviointiin, aiemman osaamisen ja suoritettujen tai keskeytyneiden opintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, opetuksen aikaiseen arviointiin, vertaisarviointiin ja itsearviointiin. Moduuli tarjoaa työkaluja oppimisprosessien tukemiseen oppijalähtöisesti.

Tavoitteet:

Moduuliin osallistuvan opetus- ja ohjaushenkilöstön tavoitteena on kehittää osaamistaan yhdessä asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa siten, että moduulin lopussa osallistujat pystyvät suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään kielitietoista perustaitojen opetusta. He ymmärtävät, että monipuolinen arviointi on osa opetus- ja oppimisprosessia. He pystyvät suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään arviointia osana opetustaan ja koulutettavien oppimisprosessia.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tavoitteena on hahmottaa kielenoppiminen vuorovaikutuksellisena ja käytön myötä kehittyvänä prosessina. Näin ollen tavoitteena on oppia havaitsemaan ja hyödyntämään ympäristön resursseja oppimisen tukena, vahvistaa itse- ja vertaisarvioinnin taitoja sekä oppia hyödyntämään palautetta ja arviointia oman kielitaidon edelleen kehittämisessä. Tavoitteena on myös oppia ottamaan vastuuta omasta oppimisesta ja asettamaan itse oppimistavoitteita.

Moduuli 5. Oppiminen ja arviointi monikielisessä ryhmässä II (2 op)

Tässä moduulissa syvennetään edellisen moduulin teemojen käsittelyä. Tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvien osallistujien pedagogista osaamista ja tukea maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden perustaitojen oppimista ja kielikäsityksen vahvistumista.

Moduuli 6. Perustaitojen vahvistaminen työelämässä (2 op)

Sisältö:

Tässä moduulissa tarkastellaan työyhteisöä ja työpaikkaa monikielisenä toimintaympäristönä. Moduulissa perehdytään siihen, miten yleinen ja ammatillinen kielitaito suhteutuvat toisiinsa ja miten aiempaa osaamista ja toimintaympäristön tuttuutta käytetään työssä resurssina. Lisäksi pohditaan eri osallistujien näkökulmasta ohjauskäytänteiden ja pedagogisten työkalujen toimivuutta, kun tavoitteena on tukea ammatillisen kielitaidon kehittymistä.

Tavoitteet:

Opetus- ja ohjaushenkilöstö osaa hyödyntää erilaisia ohjauskäytänteitä ja pedagogisia työkaluja opiskelijoidensa ammatillisen kielitaidon kehittymisen tukemisessa esimerkiksi työharjoitteluissa. He saavat myös keinoja siihen, miten muita työyhteisön jäseniä kannustetaan ja ohjataan osallistamaan opiskelijoita työssä sekä siihen, miten valmentaa ja ohjata perustaitojen vahvistumista työelämässä. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden strategiset taidot hyödyntää työympäristöä oppimisympäristönä kehittyvät.