III Jatkokoulutus

 

YLEISKUVAUS

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen koulutustoiminta keskittyy jatkokoulutukseen ja siitä on kerrottu tarkemmin keskuksen www-sivuilla: http://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/opiskelu.

Vastuut

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen jatkokoulutuksesta vastaa laitoksen oppiaineen pääedustaja. Oppiaineen pääedustajan tukena on ohjaajapooli. Ohjaajapooliin kuuluvat laitoksen professorit, väitelleet tutkijat, opintovastaava sekä jatko-opiskelijoiden edustaja. Ohjaajapoolin keskeiset tehtävät ovat: jatkokoulutuksen suunnittelu ja toteutus, jatkokoulutuksen arviointi ja kehittäminen sekä ohjauskäytänteiden koordinointi. Ohjaajapooli kokoontuu säännöllisesti. Ohjaajapooli kutsuu koolle kaikki ohjaajat kerran vuodessa.

 

SUUNNITTELU

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta ja jatkokoulutuksen linjaukset suunnitellaan keskuksen koulutusstrategian, tutkimusstrategian sekä toiminta- ja taloussuunnitelman linjausten mukaisesti. Jatko-opiskelijoiksi valitaan tutkimussuunnitelman laadukkuuden perusteella sekä vastavalmistuneita että jo työelämässä olevia tutkimuksen tekijöitä.

Opetussuunnitelma

Tiedekunnan jatkokoulutuksen koulutustarjontaa täydentää soveltavan kielitieteen jatkokoulutuksen sisältö ja rakenne –dokumentti, jossa kuvataan opintojen tavoitteita, sisältöjä ja toteutustapoja. Suunnittelusta vastaavat laitoksen professorit työnjakonsa mukaisesti yhdessä ohjaajapoolin kanssa.

 

TOTEUTUS

Opiskelijavalinta

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Hakemukset käsittelee ohjaajapooli. Ohjeet jatko-opiskelijaksi hakemiseen löytyvät tiedekunnan jatko-opiskelijan oppaasta ja Solkin www-sivuilta: http://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/opiskelu/.

Opetussuunnitelma

Solki järjestää jatko-opiskelijoille suunnattuja tutkimusseminaareja (ks. soveltavan kielitieteen jatkokoulutuksen sisältö ja rakenne). Opiskelijoita ohjataan myös tiedekunnan ja yliopiston yhteisille jatkokoulutuskursseille. Muiden yliopistojen tarjoamasta jatkokoulutuksesta neuvotellaan erikseen ja se voidaan hyväksyä tutkintoon soveltuvin osin.

Jatko-opintojen ohjaus

Ohjaajien valinnassa otetaan huomioon sisällöllinen asiantuntijuus ja ohjaustehtävien jakautuminen keskuksen sisällä. Periaatteena on se, että opiskelijan pääohjaaja on työsuhteessa laitokseen.

Solki on täsmentänyt tiedekunnan jatkokoulutusta koskevaa toimintaohjeistusta. Täsmennykset koskevat jatko-opiskelijaksi hakemista, opiskelijavalintaa, opintojen käynnistämistä, opintojen edistämistä ja toteuttamista. Käytännön ohjeita opiskelusta antavat ohjaajat ja opintovastaava. 

Tohtorin tutkinto ja väitöskirjan tarkastaminen

Tiedekunnan jatkokoulutusta koskevien toimintaohjeistusten lisäksi keskuksen www-sivuilta löytyy tietoa väitöskirjan tarkastusprosessista. Yliopistolla on yhteiset väitöstilaisuuden ohjeet

Lisensiaatintutkinto

Tiedekunnan hyväksymien väitöskirjan arviointikriteerien lisäksi Solkissa on laadittu tarkentavat kriteerit lisensiaatintöiden arviointiin. 

 

ARVIOINTI

Jatkokoulutuksen tuloksellisuutta arvioidaan vuosittain keskuksen toimintakertomuksessa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa koulutusstrategian linjausten mukaisesti.

Ohjaajapooli arvioi Solkin jatko-opintojen toimivuutta opiskelijapalautteen pohjalta. Ohjaajapooli arvioi toimintaansa säännöllisesti.

Ohjaajapooli kerää palautetta valmistuneilta jatko-opiskelijoilta säännöllisesti. Tämän pohjalta ohjaajapooli arvioi jatkokoulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, esimerkiksi sitä, miten jatko-opiskelijoiden tekemä tutkimus on edistänyt kielikoulutusta ja kieltenopetusta eri oppilaitoksissa.

 

KEHITTÄMINEN

Solki kehittää resurssien mukaan jatko-opiskelijoiden (ml. kansainväliset ja maahanmuuttajataustaiset) rekrytointia ja opiskelumahdollisuuksia. Jatkokoulutusta kehitetään keskuksen koulutus- ja tutkimusstrategian linjausten mukaisesti.

Ohjaajapooli kehittää jatkokoulutusta ja ohjauskäytänteitä muun muassa opiskelijapalautteen pohjalta.

Solki kehittää alueen teemaseminaareja sekä kevät- ja kesäkouluja yhteistyössä Kielten laitoksen ja Kielikeskuksen kanssa.

Ohjaajapooli kehittää Optiman käyttöä jatko-opintojen dokumentoinnissa.