II Tutkimus

YLEISKUVAUS


Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) on erikoistunut kielenopetuksen ja -oppimisen sekä kielikoulutuksen tutkimukseen ja on maassamme ainoa alan tutkimuslaitos. Tutkimuksen painopistealueita ovat kielitaidon arviointi, monimediaiset, monikieliset ja monikulttuuriset oppimisympäristöt sekä kielikoulutuspolitiikka. Tutkimusta yhdistää käsitys kielestä sosiaalisena ja vuorovaikutuksellisena, identiteettejä ja kulttuuria rakentavana ilmiönä. Tutkimustoiminta on monitieteistä ja monitahoisesti verkottunutta. Nyky-yhteiskunnan muutokset ja murrokset heijastuvat monin tavoin kielen oppimisen, opettamisen ja kielikoulutuksen kysymyksiin ja keskuksen tavoitteena on olla aktiivinen toimija alueella sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Tutkimusta tehdään pääosin tutkimus- ja kehittämisprojekteissa, joille on tyypillistä monitieteinen ja soveltava tutkimusote. 

 SUUNNITTELU

Tavoitteet ja vastuut

Tavoitteena on, että tutkimus on kansainvälisesti arvostettua ja korkeatasoista ja että keskus kasvattaa vaikuttavuutta kansainvälisissä tiedeyhteisöissä sekä lisää näkyvyyttä alan kansainvälisissä julkaisuissa.

Tutkimuksen lähtökohtana on Solkin tutkimusstrategia. Tutkimuksen yleisestä linjauksesta vastaavat keskuksen professorit yhdessä tutkijapoolin kanssa. Suunnittelusta vastaa kunkin hankkeen käynnistäjä yhteistyössä laitoksen johtajan ja mahdollisten muiden tahojen kanssa. 

Rahoitus

Keskuksen tutkijoita kannustetaan hakemaan ulkopuolista rahoitusta. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden pääasiallisina ulkopuolisen rahoituksen lähteinä ovat Suomen Akatemia, eri ministeriöt, Opetushallitus, Tekes, EU ja eri säätiöiden tutkimusrahastot.

TOTEUTUS


Tutkimusta toteutetaan pääosin projekteissa, joissa voi olla mukana myös erilaisia johto- ja ohjausryhmiä. Uudet tutkijat ja jatkokoulutettavat pyritään kiinnittämään jo käynnissä oleviin projekteihin, mutta myös keskuksen tutkimusstrategian mukaiset yksittäiset tutkimushankkeet ovat mahdollisia. Vastuut määritellään kunkin projektin osalta erikseen. Projekteissa hyödynnetään laajasti erilaisia tukiorganisaatioita ja yhteistyöverkostoja.

Projektin hallintaprosessi vaihtelee riippuen tutkimuksen rahoituslähteestä, kestosta ja tutkimusryhmän koosta. Lisäksi siihen vaikuttaa mm. se, onko kyse kansallisesta vai kansainvälisestä hankkeesta ja miten tutkimus ja kehittämistoiminta siinä painottuvat.

Tutkimustulosten julkaiseminen ja muu viestintä on määritelty keskuksen tutkimusstrategiassa. Lisäksi kukin hanke tekee oman julkaisu- ja viestintäsuunnitelmansa. Tutkimustuloksia pyritään raportoimaan ensisijaisesti kansainvälisissä ja kansallisissa vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. Koska Solki on Suomen ainoa soveltavaan kielentutkimukseen keskittyvä laitos, jolla on virallinen valtakunnallinen asema alan kansallisena kehittäjänä, tutkimustulosten julkaiseminen myös yleistajuisissa julkaisuissa ja aloitteellisuus keskustelun käynnistäjänä on olennainen osa keskuksen viestintästrategiaa. Lisäksi tutkimushankkeista ja -tuloksista raportoidaan konferensseissa, seminaareissa ja opettajien täydennyskoulutustilaisuuksissa.

Julkaisutoiminnan uutena avauksena Solki alkaa toimia julkaisijana soveltavan kielentutkimuksen alan kansainväliselle verkkolehdelle Apples, joka tulee olemaan arviointikäytäntein toimiva tieteellinen aikakauslehti.

ARVIOINTI


Tutkimuksen arvioinnista ja raportoinnista määritellään Solkin tutkimusstrategiassa. Lisäksi kukin projekti tekee oman arviointi- ja raportointisuunnitelmansa, jonka muodot saattavat vaihdella hankkeen tyypin mukaan. Projektien arvioinnista Solkissa vastaa johtaja yhdessä vastuullisen tutkijan / tutkimusryhmän kanssa; joissakin tapauksissa projektilla voi olla myös ulkopuolinen arvioija tai arviointiryhmä.

Tutkimuksen tuloksellisuutta arvioidaan vuosittain keskuksen toimintakertomuksessa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Yksittäisten tutkijoiden työtä arvioidaan myös kehittämiskeskustelujen yhteydessä. Arviointi suoritetaan suhteessa kunkin projektin tavoitteisiin ja se kohdistuu sekä hankkeen kulkuun (prosessiin) että sen tuloksiin. Jatkuvan arvioinnin periaate toteutuu vertaisarvioinneissa sekä projektien sisäisissä palautekeskusteluissa, joiden tarkoituksena on tutkimustoiminnan kehittäminen ja hankkeista oppiminen.

KEHITTÄMINEN


Toiminnan kehittämisen päälinjat määritellään keskuksen tutkimusstrategiassa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Kehittämisestä on vastuussa laitoksen johtaja yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Päätavoitteita ovat tutkimuksen laadun kehittäminen keskuksen määritellyillä painopistealueilla ja julkaisustrategian laatiminen tutkimustulosten raportoinnin tehostamiseksi. Lisäksi pyritään varmistamaan tuleva tutkimusrahoitus luomalla tutkijoille edellytyksiä ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen, koska laitoksen tutkimustoiminta on pitkälti sen varassa.