06.11.2017

Saksa lingua francana akateemisissa ja talouden konteksteissa Suomessa (FinGer)

Vastuullinen tutkija: Sabine Ylönen

Kyselytutkimushankkeen pro gradu -opiskelijat: Virpi Vainio, Mari Kivelä, Hanna Kantanen, Mari Hurskainen, Emmi Heimonen

Korpushankkeen yhteistyökumppanit: Christian Fandrych (Universität Leipzig, Herder-Institut) partnereineen Iso-Britanniassa (Prof. Reershemius, Aston Universtity), Puolassa (University of Wroclaw, Prof. Cirko), ja Bulgariassa (Univerität Sofia, Prof. Dencheva)

Hankkeen kesto: 2007-jatkuu

Rahoitus: Jyväskylän yliopisto. Hankkeelle etsitään ulkopuolista rahoitusta.

Kuvaus

Kansainvälistymisen seurauksena muita vieraita kieliä kuin englanti on opittu yhä vähemmän. Tämä on ristiriidassa EU:n monikielisyystavoitteiden ja työelämän kielitaitotarpeiden kanssa. FinGer-tutkimus kohdistuu saksan kielen nykyiseen rooliin Suomessa akateemisena ja talouden kielenä. Projekti jakautuu kahteen pääasialliseen alahankkeiseen: 1. Kyselytutkimukset ja 2. Korpushanke. Kyselytutkimusten avulla kerättiin nk. off-site aineisto eri kielten käytöstä ja vastaajien asenteista eri kieliä ja erityisesti saksan kieltä kohtaan. Korpushankkeessa kerätään empiiristä aineistoa (nk. on-site aineisto) puhutun saksan roolista Suomessa, jonka avulla voidaan tutkia, mihin vastaajien asenteet saksan kieltä kohtaan mahdollisesti perustuvat, ja se tarjoaa tutkimuskäytön lisäksi arvokkaan resurssin monenlaisiin sovelluksiin kuten kulttuurienväliseen opetukseen, kielen oppimiseen, opettamiseen ja kielitaidon testaukseen. Projektin tulokset tukevat myös kielikoulutuspoliittisen verkoston työtä sekä kieliasiantuntijuuden kehittämistä.

1. Kyselytutkimukset

Kyselytutkimuksissa selvitettiin eri kielten roolia korkeakouluopinnoissa ja –työssä sekä talouselämässä. Kyselyt tehtiin vuonna 2008 yliopisto-opiskelijoille (n. 3500 vastausta), 2009 korkeakoulujen henkilökunnalle (n. 3600 vastausta) ja 2010 suomalaisten yritysten kesken (n. 600 vastausta). Päätuloksena oli, että saksa on edelleen toiseksi tärkein vieras kieli akateemisissa ja talouselämän konteksteissa Suomessa, mutta sen käyttö on vähäistä verrattuna englannin kieleen, joka ohittaa myös toisen kotimaisen kielen (ruotsin). Puhutun saksan kielen taitonsa vastaajat arvioivat olevan melko heikon, erityisesti vuorovaikutustaitojen kohdalla. Aiheesta on tähän mennessä ilmestynyt neljä pro-gradu työtä ja eri artikkeleita.

2. Korpushanke

Korpushankkeen tarkoituksena on kerätä empiiristä aineistoa puhutun saksan roolista Suomessa verrattuna suomen kielen käyttöön. Korpus on tällä hetkellä suunnitteilla puhutun akateemisen diskurssin osalta ja alustavasti on kerätty saksankielistä aineistoa. Suomessa kerätty aineisto on tarkoitus liittää Herder-Institutin monikieliseen GeWiss-korpukseen.

Tällä hetkellä GeWiss-korpus koostuu saksankielisestä aineistosta, joka on kerätty Saksassa, Iso-Britanniassa, Puolassa ja Bulgariassa sekä englannin-, puolan- ja bulgariankielisistä rinnakkaiskorpuksista. Tämän monikielisen ja monimodaalisen korpuksen on tarkoitus olla vapaasti käytettävissä verkossa tutkimus- sekä opetus- ja oppimistarkoituksiin. Sen avulla tavoitellaan tutkimukseen perustuvaa tietoa erilaisista puhutun akateemisen saksan diskurssikäytänteistä eri maissa verrattuna muunkielisten (ja erityisesti suomenkielisten) vastaaviin käytänteisiin. Erityisen arvokas korpus tulee olemaan aineistolähtöiselle oppimiselle (Data-driven learning).

Julkaisut

Ylönen, S. (painossa). Oral discourse in scientific research. In: Budin, Gerhard; Christer Laurén & John Humbley (Eds.). Language for Special Purposes. An International Handbook. Berlin - New York: Walter de Gruyter.

Ylönen, S. & Heimonen, E. 2017. Universitäten zwischen Mehrsprachigkeit und „international English“ – Sprachideologien und Einstellungen des Personals finnischer Universitäten zu Mehrsprachigkeit und Deutsch. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 22/2. 9-29.

Heimonen, E. & Ylönen, S. 2017. Monikielisyys vai "English only"? Yliopistojen henkilökunnan asenteet eri kielten käyttöä kohtaan akateemisessa ympäristössä. AFinLA Yearbook 2017. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja n:o 75. Jyväskylä. 72-91.

Hurskainen, M. & Ylönen, S. 2015. Vieraiden kielten oppimismotivaatio: esimerkkinä saksa yliopisto-opiskelijoiden keskuudessaAFinLA Yearbook 2015. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja n:o 73. Jyväskylä. 73-90.

Ylönen, S. 2015. Deutsch als Wissenschaftssprache in Finnland: Disziplinen im Vergleich. In: Szurawitzki, Michael; Busch-Lauer, Ines; Rössler, Paul & Krapp, Reinhard.Deutsch als Wissenschaftssprache - international, interdisziplinär, interkulturell. Tübingen: Narr Francke Attempo, 123-136.

Ylönen, Sabine 2015. The position of Finnish and Swedish as well as other languages at universities in Finland. In: Vila i Moreno, F. Xavier & Brexta, Vanessa (Ed.): Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-sized Languages. Bristol: Multilingual Matters, 64-102.

Ylönen, Sabine 2014. Sprachenpolitik finnischer Universitäten im Zeitalter strategischer Internationalisierung. Demokratie, VAKKI-Symposium XXXIV: Nr. 3 (2014), 209-222.

Ylönen, Sabine 2012. Qualitative und quantitative Methoden datengeleiteten Lernens. In: Ylönen, S. & Reuter, Ewald (Hrsg.). German as a foreign language 2012/2-3. http://www.gfl-journal.de, 75-113.

Ylönen, S. 2012. Internationalisierung der Hochschulen und die Rolle des Deutschen und anderer Fremdsprachen aus finnischer Perspektive. In: Bonner, Withold; Liimatainen, Annikki; Salminen, Olli & Schopp, Jürgen F. (Hrsg.). Deutsch im Gespräch. Berlin: Saxa Verlag, 81-97.

Ylönen, Sabine 2011. Monipuolinen kielitaito on eduksi niin pienten yritysten arkipäivässä kuin akateemisella uralla etenemisessäkin. Kieli, Koulutus ja yhteiskunta. Marras-joulukuu 2011.

Ylönen, Sabine & Kivelä, Mari 2011. The Role of Languages at Finnish Universities. Apples - Journal of Applied Language Studies, Vol. 5, 3, 2011, 33-61. http://apples.jyu.fi/ArticleFile/download/195

Ylönen, Sabine & Kivelä, Mari 2011. Mehrsprachigkeit und Rolle des Deutschen an Universitäten und Hochschulen in Finnland. Teoksessa: Korhonen, Jarmo & Prinz, Michael (toim.). Deutsch als Wissenschaftssprache im Ostseeraum - Geschichte und Gegenwart. Akten zum Humboldt-Kolleg an der Universität Helsinki, 27. bis 29. Mai 2010. Reihe "Finnische Beiträge zur Germanistik". Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 303-318.

Ylönen, S. 2011. Deutsch als akademische Verkehrssprache. Ergebnisse aus Umfragen unter Studierenden und Universitätspersonal in Finnland. In: Busch-Lauer, Ines & Fiedler, Sabine (toim.). Sprachraum Europa - Alles Englisch oder ...? Berlin: Frank & Timme, 37-57.

Ylönen, Sabine & Vainio, Virpi 2010. Mehrsprachigkeit und Rolle des Deutschen im Studium aus der Sicht finnischer Studierender. Apples - Journal of Applied Language Studies 4/1 2010, 29-49. http://apples.jyu.fi/article_files/Articles_2010_Ylonen_Vainio.pdf

Schneider, Britta & Ylönen, Sabine 2010. The Need for Corpora of spoken German in Academic and Business Settings. In: Franz-Josef Deiters, Axel Fliethmann and Christiane Weller. St. Ingbert (toim.): Passagen. 50 Jahre Germanistik an der Monash Universität/Passages. 50 Years of German Studies at Monash University. (=Transpositionen/Transpositions – Australische Studien zur deutschen Literatur, Philosophie und Kultur/Australian Studies in German Literature, Philosophy and Culture 1) Röhrig Universitätsverlag. 789-807.

Ylönen, Sabine & Vainio, Virpi 2009. Akateemisen saksan kielen rooli suomalaisopiskelijoiden näkökulmasta. In: Kalliokoski, J., T. Nikko, S. Pyhäniemi & S. Shore (toim.) Puheen ja kirjoituksen moninaisuus - Variationsrikedom i tal och skrift - The Diversity of Speech and Writing. AFinLA Yearbook 2009. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja n:o 67. Jyväskylä. 209-227.

Schneider, Britta & Ylönen, Sabine 2008. Plädoyer für ein Korpus zur gesprochenen deutschen WissenschaftsspracheDeutsch als Fremdsprache 3/2008: 139-150.

Pro-graduja

Heimonen, Emmi 2017. ”KAI SITÄ NYT JOTAIN SIVISTYKSEN PUOLIKASTA TÄSSÄKIN LAFKASSA VOISI ESITTÄÄ…”: Spracheinstellungen des Universitätspersonals in Finnland unter besonderer Berücksichtigung der Rolle des Deutschen. Pro gradu -työ. 
Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201708303610

Hurskainen, Mari 2014. Motivation zum Deutschlernen - „ainakaan se ei ole hukkaruotsi, vaan edes jotenkin mahdollisesti järkevää". Pro gradu -työ. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201502111296

Kantanen, Hanna 2011. Sprachen in der Wirtschaft: Eine Umfrage unter finnischen Unternehmen mit besonderer Berücksichtigung der Rolle des Deutschen. Pro gradu -työ. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011041010614

Kivelä, Mari 2010. Zur Rolle von Sprachen an finnischen Hochschulen. Eine Umfrage unter dem Hochschulpersonal. Pro gradu -työ. Jyväskylän yliopisto.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201012143164

Vainio, Virpi 2008. Zur Rolle des Deutschen im Studium aus der Sicht von Studierenden in Finnland. Eine Umfrage unter den Studierenden der Universitäten Jyväskylä und Tampere. Pro gradu -työ. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200901081005