26.09.2018

Crossing Borders - Artistic Practices in Performing and Narrating Belonging/ Rajojen yli – Kuulumisen performansseja ja narratiiveja taiteen keinoin

Hankkeen johtaja: Professori Sari Pöyhönen (SOLKI)

Hankkeessa mukana: Saara Jäntti (SOLKI), Antti Vallius (SOLKI), Tuija Saresma (MUTKU), Kaisa Hiltunen (MUTKU), Nina Sääskilahti (MUTKU), Eeva-Leena Haapakangas (SOLKI)

Aika ja rahoitus: 2017–2021, Suomen Akatemia

SOLKIn ja MUTKUn (Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos) tutkijoista koostuvassa konsortiohankkeessa tutkitaan taiteen keinoin vasta maahan muuttaneiden ja pitkään tai aina maassa asuneiden ihmisten kuulumista fyysisiin, sosiaalisiin ja virtuaalisiin paikkoihin ja sitä, miten kuulumisen performanssit, representaatiot ja kertomukset liittyvät laajempiin kulttuurisiin ja poliittisiin konteksteihin ja yhteiskuntarakenteisiin.

Kuulumisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tilannetta, jossa henkilö identifioituu ja tunnistetaan ryhmän jäseneksi, yhteisön kuulumisen tunnetta sekä paikkaan kiinnittymistä materiaalisesti, virtuaalisesti, symbolisesti tai kuvitteellisesti. Kuuluminen voi tarkoittaa myös harkittua päätöstä pysyä ryhmän ulkopuolella.

Konsortio koostuu kahdesta alahankkeesta, jotka ovat tavoitteeltaan, toiminnaltaan ja aineistoiltaan limittäiset. Jyväskylän taidemuseossa ja Monikulttuurikeskus Gloriassa kerättävä tutkimusaineisto koostuu kenttähavainnoista, osallistujien haastatteluista, valokuvista, videoista, teatteriesityksistä, omaelämäkerrallisista kertomuksista, esineistä, mediateksteistä ja internetkeskusteluista. Aineisto kerätään etnografian, osallistavan taideperustaisen tutkimuksen sekä reseptiotutkimuksen avulla.

Osallistujia valtauttavan tutkimuksen tavoitteena on luoda uudenlaisia, rajoja ylittäviä tietoteoreettisia ja metodologisia avauksia kuulumisen tutkimukseen sekä avata vaihtoehtoisia tapoja puhua maahanmuutosta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muun muassa kotouttamispolitiikan käytänteitä kehitettäessä.

Hankkeen kotisivut