21.05.2014

Koululaisten kielelliset käytänteet ja kieliasenteet

Hankkeen johtaja: Marja-Leena Sorjonen, Helsingin yliopisto

Solkista mukana: Mia Halonen

Rahoitus ja kesto: Suomen Akatemia 2009–2012

Hankkeessa tutkittiin helsinkiläisten kuudesluokkalaisten koululaisten kielellisiä, erityisesti kirjoittamisen käytänteitä ja kielellisiä asenteita. Tutkimuksen aineisto koostui kahdesta kielitaitotehtäväaineistosta, jotka kerättiin neljässä alakoulussa 2006 ja 2009.  Tutkimuksella oli useita fokuksia ja se kytkeytyikin kysymyksillään useille tutkimusalueille ja -hankkeisiin.

Tutkimuksen kotipesä oli hanke Helsingin suomea: monimuotoisuus, sosiaalinen identiteetti ja kielelliset asenteet kaupunkiympäristössä (2009–2011). Tässä kehyksessä tutkimuksen kohteena olivat muun muassa koululaisten kielelliset asenteet ja erilaiset kategorisoinnin keinot. Kielellisen ja sosiaalisen identiteetin ja kategorisoinnin osalta tutkimus kiinnittyi 3M – Identities in Motion -tutkimusverkostoon. Kirjallisten, erityisesti kirjoittamisen käytänteiden osalta tutkimus oli osa pohjoismaista hanketta Nordic Literacies.

Tutkimuksen kehyksenä oli kielitaito ja kielenoppiminen, niin äidinkielen kuin toisen kielen osalta. Näiltä osin tutkimus liittyi osaksi Topling-hanketta, jossa pohdittiin oppimisen kysymyksiä.  Koulututkimuksena tutkimus on myös osa kielikoulutuspolitiikkaamme ja kiinnittyy vielä yleisemmällä tasolla kielellisten ideologioiden tutkimukseen. Näiltä osin tutkimus on verkottunut myös Kielikoulutuspolitiikan ja Diskurssintutkimuksen tutkimusyhteisöihin.