20.05.2014

Tilanteinen kielellinen tietoisuus ja vieraan kielen oppiminen

Vastuullinen tutkija: Riikka Alanen

Tutkimusryhmä: Riikka Alanen, Mari Aro, Hannele Dufva, Helena Miettinen, Katja Mäntylä, Kari Sajavaara

Rahoittaja:  Suomen Akatemia 2001-2004

Kesto: 2001-2006

Kuvaus

Hankkeessa tarkasteltiin yhtäältä kielenoppijoiden kielellistä tietoisuutta, toisaalta englannin kielen kehittymistä kouluympäristössä. Kielellinen tietoisuus ymmärretään tilanteisena ilmiönä, jonka näyttämönä on luokkahuone.  Tutkimuksen lähtökohtana oli oletus siitä, että erilaiset käsitykset ja diskurssit englannin ja suomen kielestä välittävät kielenoppimista ja kielenoppijoiden kykyä säädellä itse omaa oppimistaan. Hankkeessa pyrittiin myös valottamaan kielten välistä vaikutusta tarkastelemalla nuorten kielten oppijoiden metakielellistä tietoisuutta ja tietoa suomen ja englannin kielestä sosiokulttuurisesta ja dialogisesta näkökulmasta.

Tutkimus oli luonteeltaan pitkittäinen tapaustutkimus, jonka kohteena oli joukko alakouluikäisiä suomenkielisiä englannin oppijoita. Se rakentui sille työlle, jota oli tehty vuodesta 1998 Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa käynnissä olleen tutkimusprojektin Metalinguistic awareness and foreign language learning yhteydessä. Aineiston analyysissä ja tulkinnassa käytettiin diskurssianalyysin ja etnografian tarjoamia välineitä.

Hankkeen tuloksia on julkaistu Riikka Alasen, Hannelen Dufvan ja Katja Mäntylän toimittamassa kirjassa  Kielen päällä: näkökulmia kieleen ja kielen käyttöön (2006, Soveltavan kielentutkimuksen keskus) ja lukuisissa artikkeleissa.

Julkaisuja

Alanen, R. & Dufva, H. (2009). Tilanteinen kielellinen tietoisuus ja vieraan kielen oppimien luokkahuoneessa. In R. Engeström & J. Virkkunen (Eds.), Kulttuurinen välittyneisyys toiminnassa ja oppimisessa. Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikön tutkimusraportit (11). Helsinki: Helsingin yliopisto. 225-244.

Alanen, R.,  Dufva, H.  & Mäntylä, K.  (toim.). (2006). Kielen päällä: Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön. JKL: Solki.

Alanen, R. (2006). Toimiva kielitietoisuus: kieli tilanteessa, kieli mielessä. In R. Alanen, H. Dufva & K. Mäntylä (Eds.), Kielen päällä. Näkökulmia kieleen ja kielen käyttöön. Jyväskylä: Solki. 9-34.

Alanen, R. (2006). ”Birds in the sky”: tilanteinen kielellinen tietoisuus ja vieraan kielen oppiminen. In R. Alanen, H. Dufva & K. Mäntylä (Eds.), Kielen päällä. Näkökulmia kieleen ja kielen käyttöön. Jyväskylä: Solki. 185-222.

Alanen, R., Hinkkanen, H., Säde, A. & Mäntylä, K. (2006). Puhutaanko kielestä vai kielellä? Tapaustutkimus englannin tunnilla käytetyn kielen kohteista. In R. Alanen, H. Dufva & K. Mäntylä (Eds.), Kielen päällä: Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön. JKL: Solki. 121-150.

Alanen, R. (2003). A sociocultural approach to young language learners' beliefs about language learning. In P. Kalaja & B. Maria (Eds.), Beliefs about SLA: New Research Approaches. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 55-85.

Aro, M. 2009. Speakers and doers. Polyphony and agency in children’s beliefs about language learning. Jyväskylä Studies in Humanities 116. University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3532-0

Aro, M. 2006a. Anteeksi, kuka puhuu? Lasten kielikäsitysten moniäänisyydestä. In R. Alanen, H. Dufva & K. Mäntylä (eds.), Kielen päällä. Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön. Jyväskylä: Centre for Applied Language Studies, 53–76.

Aro, M. 2006b. Kannattaa lukea paljon, että oppii puhumaan: viidesluokkalaisten käsityksiä englannin kielen osaamisesta ja opettamisesta. In P. Pietilä, P. Lintunen & H.-M. Järvinen (eds.), Kielenoppija tänään – Language Learners of Today. AFinLA Yearbook 64. Jyväskylä: The Finnish Association of Applied Linguistics, 87–103.

Aro, M. 2004. Voice and agency in children’s beliefs about the English language and language learning. In M. Nenonen (ed.), Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics, Joensuu, May 15–16, 2003. University of Joensuu, 8–14.

Aro, M. 2003. Lasten käsityksiä englannin kielestä: käsitykset kielenoppimisesta dialogisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta. In M. Koskela & N. Pilke (eds.), Kieli ja asiantuntijuus. AFinLA Yearbook 61. Jyväskylä: The Finnish Association of Applied Linguistics, 277–294.

Dufva, H. & Alanen, R. (2005). Metalinguistic awareness in dialogue: Bakhtinian considerations. In J. Hall, G. Vitanova & L. Marchenkova (Eds.), Dialogue with Bakhtin on second and foreign language learning. Mahwah, New Jersey & London: Lawrence Erlbaum Associates. 99 - 118.

Dufva, H. & Alanen, R. (2001). Tutkija ja tutkittava: Bahtin, Vygotski ja kokeellinen tutkimusasetelma. In H. Sulkala & L. Nissilä (Eds.), XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19. - 20. 5. 2000. Acta Universitatis Ouluensis (B 41). Oulu: Oulun yliopisto. 25 - 34.

Dufva, H., Mäntylä, K. & Alanen, R. (2001). Ei kissa ole mikään sana: lasten näkökulmia kieleen. In H. Sulkala & L. Nissilä (Eds.), XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19. - 20.5. 2000. Acta Universitatis Ouluensis (B 41). Oulu: Oulun yliopisto. 35 - 45.

Alanen, R., Pääkkönen, M., Mäntylä, K., Saarela, S., Sajavaara, K. & Dufva, H. (1999). Children's metalinguistic awareness in L1 and L2: a sociolinguistic perspective. In O. Salo & P. Pietilä (Eds.), Multiple languages - multiple perspectives: Texts on language teaching and linguistic research. AFinLA Series (57). Jyväskylä: AFinLA. 218-227.

Suomela, S., Alanen, R. & Mäntylä, K. (2006). Elekieltä - opettajan eleet, ilmeet ja katse englanninkielisessä opetuskeskustelussa. In R. Alanen, H. Dufva & K. Mäntylä (Eds.), Kielen päällä: Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön. JKL: Solki. 99-119.