20.05.2014

Pohjoinen monikielisyys: kielellisen monimuotoisuuden diskurssit, käytänteet ja kokemukset Pohjoiskalotissa

Tutkimushankkeen johtaja: prof. Sari Pietikäinen, Kielten laitos

Vastuullinen tutkija: erikoistutkija Sirkka Laihiala-Kankainen, Solki (vastuualueena koltansaamea, kildininsaamea ja venäjää koskevien tutkimusaineistojen koonti ja analysointi)

Hankkeen kesto: 2008 - 2011

Rahoitus: Suomen Akatemia

Kuvaus

Hankkeen tarkoituksena oli tutkia monikielisyyttä Pohjoiskalotin alueella. Neljän valtion rajat ylittävää aluetta tarkasteltiin kontaktivyöhykkeenä, jossa erilaiset kulttuurit ja kielet kohtaavat, törmäävät toisiinsa ja kamppailevat keskenään erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Hanke nivoutui aikaisempaan, monikielisyyttä, kielten välisiä suhteita sekä kielen ja globalisaation välistä jännitettä käsittelevään tutkimukseen. Siinä tutkittiin monikielisyyden diskursseja, käytänteitä ja kokemuksia kahdeksalla paikkakunnalla neljän eri valtion alueella.  Tutkimusaineistoa analysoitiin diskurssianalyysin, etnografian ja sosiolingvistiikan menetelmin tavoitteena kehittää uudenlaisia lähestymistapoja monikielisyyden käsitteellistämiseen.

 

Julkaisuja

(joissa SOLKI on mukana)

Laihiala-Kankainen, S. & Potinkara, N. 2009. Kuolan saamelaiset Venäjän murroksessa. Idäntutkimus 2, 38-52.

Laihiala-Kankainen, S. & Pietikäinen, S. 2010. Contexts and consequences of language ideologies: the case of indigenous Sámi languages in Inari and Lovozero. Teoksessa M. Lähteenmäki & M. Vanhala-Aniszewski (toim.) Language ideologies in transition. Multilingualism in Russia and Finland. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 57-78.

Pietikäinen, S., Huss, L. Laihiala-Kankainen, S., Aikio-Puoskari, U. & Lane, P. 2010. Regulating multilingualism in the Noth Calotte: the case of Kven, Meänkieli and Sàmi languages. Acta Borealia 27 (1), 1-23.

Pietikäinen, S., Lane, P., Salo, H. & Laihiala-Kankainen, S. 2011. Frozen actions in Arctic linguistic landscape: A nexus analysis of language processes in visual space. International Journal of Multilingualism 8 (4), 277-298.

Valokuvanäyttelyt

Potinkara, N. & Laihiala-Kankainen, S. (toim.) Pohjoisen juhla Lovozerossa. Inarin kirjasto 2008, Jyväskylän kaupunginkirjasto 2009.

Pietikäinen, S. & Laihiala-Kankainen, S. (toim.) Saamelaislasten valokuvanäyttely. Lovozeron kirjasto 2010, Murmanskin aluemuseo.