14.09.2015

Yleisiin kielitutkintoihin liittyvä tutkimus

Yleiset kielitutkinnot (YKI) on suomalainen aikuisille tarkoitettu kielitutkinto, jonka voi suorittaa yhdeksässä kielessä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä) ja kolmella tutkintotasolla: perustaso (taitotasot 1–2), keskitaso (taitotasot 3–4) ja ylin taso (taitotasot 5–6). Kaikissa tutkinnoissa on puhumisen, puheen ymmärtämisen, kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen koe. Suoritukset arvioidaan kriteeriviitteisesti, ja osallistuja saa todistuksen, jossa on kunkin neljän taidon taitotasoarviot asteikolla 1–6.

Yleisten kielitutkintojen kaltaisessa high stakes -testissä tutkinnon kehittäminen on jatkuva haaste, joten sen toiminnassa tutkimus ja kehittämistoiminta integroituvat. Testin luotettavuuden ja eettisyyden varmistamiseksi tutkimus ja kehittämistoiminta keskittyvät seuraaviin ydinalueisiin:

Validius: miten luotettavasti tutkinnon suorittajan saamat tasoarviot kuvaavat hänen kielitaitoaan puhumisessa, puheen ymmärtämisessä, kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä.

Reliaabelius: miten luotettavasti tutkinnon suorittajan saamat tasoarviot kuvaavat hänen kielitaitoaan puhumisessa, puheen ymmärtämisessä, kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä.

Vaikuttavuus: miten tutkinnon suorittajat ja muut todistusta tulkitsevat tahot, kuten viranomaiset ja työnantajat, suhtautuvat testin tuloksiin ja millaisena he pitävät niitä.

Käytännöllisyys: miten toimivina, eettisinä ja tuloksellisina tekstikäytänteitä voidaan pitää suhteessa tutkinnon edellyttämiin resursseihin.

Hankkeet

Julkaisuja

Ahola, S. & H. Tossavainen 2013. Tilannetehtävät Yleisten kielitutkintojen suomen keskitason tutkinnon puhumisen osakokeessa. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia nro 5, 2010.

Ahola, S., Lammervo T., Neittaanmäki R., Ohranen S. & H. Tossavainen 2013. Comparing speaking situations in three different language tests. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, No 9, 2013.

Ahola, S. & T. Lammervo 2013. Venäjää äidinkielenään puhuvien maahanmuuttajien suomen kielen taito yleisten kielitutkintojen valossa. Siirtolaisuus–Migration 1/2013.

Nissilä L., Vivolin-Karén R., Ahola S., Alanne K., Heinola T., Raino P., Taalas P., Takkinen R. & P. Selin-Grönlund 2012. Selvitys viittomakielen sisällyttämisestä yleisiin kielitutkintoihin. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2012:9.

Ahola S., 2012. Yleisten kielitutkintojen laatijoiden käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta. Lisensiaatintyö, Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Toivola S. & H. Tossavainen 2011. Opiskelijoiden käsityksiä yleisten kielitutkintojen korpuksen käyttömahdollisuuksista. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia nro 3, 2011.

Tarnanen, M. , Härmälä, M. & R. Neittaanmäki 2010. Aikuisten kielitaito ja Yleiset kielitutkinnot. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia nro 2, 2010.

Toivola, S. 2010. Testitehtävien laadinta osana opettajien työtä. Teoksessa Garant, M. & Kinnunen, M. (toim.) Ammatillinen viestintä, koulutus ja kulttuuri – Professional Communication, Education and Culture. AFinLAn vuosikirja 2010/n:o 68, Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylä 2010. 105-122.

Tarnanen, M. 2007. Testiaineistosta kielenoppijakorpukseksi. Teoksessa O-P. Salo, T. Nikula & P. Kalaja (toim.) Kieli oppimisessa-Language in learning. Afinlan vuosikirja 2007/65. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 197−213.

Tarnanen, M. & K. Mäntylä 2006. Toisen ja vieraan kielenoppijat Yleisissä kielitutkinnoissa. Teoksessa P. Pietilä, P. Lintunen & H-M. Järvinen (toim.) Kielenoppija tänään. Language learners of today. AFinLAn vuosikirja n:o 64. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 105─123.

Tarnanen, M. 2004. Venäjänkieliset suomen kielen testissä - keitä he ovat ja miten he pärjäävät? Teoksessa S. Laihiala-Kankainen, O. Milovidova & T. Rynkänen (toim.) Dialogeja: kieli, yksilö ja yhteisö. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 126−143.

Kaftandjieva, F. & S. Takala 2003. Development and validation of scales of language proficiency. Teoksessa W. Vagle (toim.) Vurdering av språkferdighet. Trondheim: Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, 31–38.

Härkönen, R., A. Kärkkäinen, H. Immonen, K. Kärkkäinen &  S. Takala 2000. Yleisten kielitutkintojen satoa - tietoa ja tilastoja suorituksista ja suorittajista 1994−2000. Helsinki: Opetushallitus.

Tarnanen, M. & A. Halvari, 1997. Qualitative Procedures for Comparability - Experiences from a multi-language, multi-level testing system. Teoksessa Huhta, A., Kohonen, V., Kurki-Suonio, L., & S. Luoma (toim.) Current developments and alternatives in language assessment. Proceedings of LTRC 96. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 127–136.

Huhta, A. Määttä, A., Takala S. & M. Tarnanen (toim.), 1997. Yleiset kielitutkinnot ja kielenopetus. Helsinki: Opetushallitus.