02.12.2010

YKIn julkaisuja

Tarnanen, M. , Härmälä, M. & R. Neittaanmäki 2010. Aikuisten kielitaito ja Yleiset kielitutkinnot. Teoksessa M. Garant & M. Kinnunen (toim.) AFINLA-E: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia nro 2, 2010.

Toivola, S. 2010. Testitehtävien laadinta osana opettajien työtä. Teoksessa Garant, M. & Kinnunen, M. (toim.) Ammatillinen viestintä, koulutus ja kulttuuri – Professional Communication, Education and Culture. AFinLAn vuosikirja 2010/n:o 68, Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylä 2010. 105-122.

Tarnanen, M. 2007. Testiaineistosta kielenoppijakorpukseksi. Teoksessa O-P. Salo, T. Nikula & P. Kalaja (toim.) Kieli oppimisessa-Language in learning. Afinlan vuosikirja 2007/65. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 197−213.

Tarnanen, M. & K. Mäntylä 2006. Toisen ja vieraan kielenoppijat Yleisissä kielitutkinnoissa. Teoksessa P. Pietilä, P. Lintunen & H-M. Järvinen (toim.) Kielenoppija tänään. Language learners of today. AFinLAn vuosikirja n:o 64. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 105─123.

Tarnanen, M. 2004. Venäjänkieliset suomen kielen testissä - keitä he ovat ja miten he pärjäävät? Teoksessa S. Laihiala-Kankainen, O. Milovidova & T. Rynkänen (toim.) Dialogeja: kieli, yksilö ja yhteisö. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 126−143.

Kaftandjieva, F. & S. Takala 2003. Development and validation of scales of language proficiency. Teoksessa W. Vagle (toim.) Vurdering av språkferdighet. Trondheim: Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, 31–38.

Härkönen, R., A. Kärkkäinen, H. Immonen, K. Kärkkäinen &  S. Takala 2000. Yleisten kielitutkintojen satoa - tietoa ja tilastoja suorituksista ja suorittajista 1994−2000. Helsinki: Opetushallitus.

Tarnanen, M. & A. Halvari, 1997. Qualitative Procedures for Comparability - Experiences from a multi-language, multi-level testing system. Teoksessa Huhta, A., Kohonen, V., Kurki-Suonio, L., & S. Luoma (toim.) Current developments and alternatives in language assessment. Proceedings of LTRC 96. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 127–136.

Huhta, A. Määttä, A., Takala S. & M. Tarnanen (toim.), 1997. Yleiset kielitutkinnot ja kielenopetus. Helsinki: Opetushallitus.