Käytänteet

Tämän tutkimusalueen hankkeissa tartutaan sellaisiin ajankohtaisiin kielen oppimisen ja opettamisen käytänteitä koskeviin kysymyksiin kuten monikielisyys, monikulttuurisuus ja yhteiskunnan teknologisen kehityksen mukanaan tuomat haasteet.

Kielen oppimisen ja opettamisen käytänteitä koskeva tutkimus kohdistuu monikielisiin, monikulttuurisiin ja monimediaisiin oppimisympäristöihin, vieraalla kielellä opettamiseen, kielitaidon kehittymiseen ja kielenopetuksen materiaaleihin, joita tarkastellaan sosiaalisina ja kulttuurisina käytänteinä ja toimintoina, jotka tapahtuvat ja kehittyvät erilaisissa tilanteissa ja eri koulutusasteilla. Tällä alueella on tehty tutkimusta myös pedagogisten kulttuurien muuttumisesta Suomessa ja sen lähialueilla kuten Venäjällä ja Baltian maissa.

Kielen oppimisen ja opettamisen käytänteiden tutkimus kohdistuu erityisalojen kielten tutkimukseen kuten käytänteisiin akateemisissa, liike-elämän ja muissa ammatillisissa ympäristöissä tai luokkahuonevuorovaikutuksessa, mukaan lukien kirjoittamisen, suullisen kielitaidon ja multimoodaaliset käytänteet. Tällä alueella tehtävä tutkimus liittyy kysymykseen siitä, millaisia lukemisen ja kirjoittamisen taitoja tarvitaan 2000-luvun alkupuolella ja mihin modernin kielenopetuksen ja -oppimisen tulisi fokusoitua.

Kielen oppimiseen ja opettamisen käytänteisiin kohdistuva tutkimus liittyy läheisesti muihin Solkin keskeisiin tutkimusalueisiin kuten kielitaidon arvioinnin ja kielipolitiikan tutkimukseen.

 

 

Katso lista kaikista Solkin hankkeista