11.01.2012

Taustakysely

Sekä oppilas että oppilaan vanhemmat täyttivät taustatietokyselyt, joissa kysyttiin perustietojen (ikä, sukupuoli, äidinkieli/äidinkielet, opiskeltavat kielet) lisäksi myös oppilaan luku- ja kirjoitustottumuksista ja siitä, onko oppilaalla (tai hänen lähisukulaisillaan) ollut vaikeuksia lukemaan ja/tai kirjoittamaan oppimisessa.

Mahdollisia tutkimusaiheita:

  • Eri taustatietojen yhteys eri tehtävissä suoriutumiseen (ks. edellä)?
  • Onko oppilaiden vapaa-ajan lukemisella tai kirjoittamisella yhteys äidinkielen tai vieraan kielen lukemis- tai kirjoitustaitoon? Onko mahdollinen yhteys samanlainen eri ikäryhmillä?
  • Onko vanhempien ominaisuuksilla (koulutus, tulot, lukemisen ja kirjoittamisen harrastus, englannin kielen taito) yhteyttä heidän lastensa äidin- tai vieraan kielen lukemis- tai kirjoitustaitoon?
  • Eroavatko tyttöjen ja poikien suoritukset erilaisissa kielellisissä, kognitiivisissa tai motivaatiotehtävissä toisissaan? Eroavatko heidän vapaa-ajan lukemis- ja kirjoittamismieltymyksensä?

 

Oppilaiden lukumäärät näet opinnäytetyöosion pääsivulta.