21.01.2013

Kuvaukset

Tutkimushankkeen jäsenet

Professori Ari Huhta

FM, FL, FT (Jyväskylä), kielitaidon arvioinnin professori Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa, on johtanut DIALUKI-hanketta elokuusta 2012 lähtien. Huhta on erikoistunut kielitaidon arviointiin ja on osallistunut useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, kuten IEA Language Education Study (1994–96), Yleiset kielitutkinnot (vuodesta 2003 alkaen) ja DIALANG-hanke (1996–2004). Hänen tutkimuksellisiin kiinnostuksiinsa kuuluvat itsearviointi ja palaute, diagnostinen arviointi, toisen kielen oppimisen arviointimenetelmien kehittäminen sekä kielellisten piirteiden tutkimus eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla. Huhta on julkaissut yli 30 referee-arvosteltua artikkelia tai kirjan lukua.

Email: ari.huhta(at)jyu.fi  (Henkilökohtaisille verkkosivuille >>)

FT Lea Nieminen

FM, FT (Jyväskylä), työskentelee DIALUKI-hankkeessa tutkijatohtorina erikoistuen suomen oppimiseen toisena kielenä. Nieminen on osallistunut tutkimushankkeisiin kuten Early Language Development and Dyslexia (1997–1999) ja Dialogues of Appropriation (2008). Hän sai vuonna 2007 valmiiksi väitöskirjansa A Complex Case: A Morphosyntactic Approach to Complexity in Early Child Language. Hän on siitä lähtien työskennellyt vanhempana tutkijana (suomalainen viittomakieli 2007–2008 ja suomen kieli 2009) ja lehtorina kielten laitoksella. Hänen tutkimuksellisiin kiinnostuksiinsa kuuluvat ensikielen oppiminen, morfosyntaktinen kompleksisuus, vuorovaikutuksen ja kielenoppimisen välinen suhde sekä suomen ja suomalaisen viittomakielen kaksikielinen oppiminen. Hän on julkaissut useita referee-arvosteltuja artikkeleita sekä kansallisissa että kansainvälisissä julkaisuissa. Vuodesta 2010 alkaen hän toimii myös Puhe ja kieli -lehden toimituskunnan jäsenenä.

Email: lea.s.m.nieminen(at)jyu.fi  (Henkilökohtaisille verkkosivuille >>)

FT Riikka Ullakonoja

HuK, FM, FL, FT (Jyväskylä), tutkijatohtorina DIALUKI-hankkeessa erikoistuen englannin oppimiseen toisena kielenä. Ullakonojan väitöskirja "Da. Eto vopros! Prosodic development of Finnish students' read-aloud Russian during study in Russia" käsitteli venäjä vieraana kielenä oppimista. Hän on osallistunut tutkimushankkeisiin "Spontaneous Speech of Typologically Unrelated Languages (Russian, Finnish and Dutch)" ja "Russian and Finnish Prosody and its Effect on Segments". Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. venäjän kielen ja kulttuurin lehtorina kielten laitoksella. Hänen tutkimuksellisiin kiinnostuksenkohteisiinsa kuuluu toisen ja vieraan kielen oppiminen ja fonetiikka (erityisesti prosodia).

Email: riikka.ullakonoja(at)jyu.fi  (Henkilökohtaisille verkkosivuille >>)

FM Sanna Olkkonen

FM (Turku), tutkijakoulutettava Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa. Hän valmistelee väitöskirjaansa DIALUKI-hankkeessa erikoistuen kognitiivisiin prosesseihin vieraan kielen oppimisessa. Hän on keskittynyt sanantunnistuksen ja nopean nimeämisen näkymiseen vieraan kielen taitojen automaattistumisessa. Hänen pro gradunsa käsitteli äidinkielen vaikutusta kognitiivisten prosessien toiminnan tehokkuuteen ja siihen, miten tämä näkyy vieraan kielen oppimisessa. Hän on julkaissut aiheesta referee-arvostellun katsauksen Virittäjä-lehdessä. Hän työskentelee tällä hetkellä myös suomi toisena kielenä -opettajana.

Email: sanna.olkkonen(at)jyu.fi

FM Eeva-Leena Haapakangas

FM (Jyväskylä), Restonomi (amk, Vaasa), tutkimusavustaja Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa. Aikaisemmin hän on työskennellyt tutkimusavustajana Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikön Venäjä Suomen mediassa 2009-2011 -projektissa sekä Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Venäjään liittyvissä logistiikka-alan tutkimushankkeissa Kotkassa.

Email: eeva-leena.haapakangas(at)jyu.fi

Professori emeritus J. Charles Alderson

MA (Oxford), PhD (Edinburgh), kielitieteen ja englannin kielen opetuksen professori Lancasterin yliopiston kielitieteen ja englannin kielen laitoksella, johti DIALUKI-hanketta eläkkeelle siirtymiseensä asti (elokuu 2012). Sen jälkeen hän on toiminut hankkeen tieteellisenä neuvonantajana. Professori Alderson on asiantuntija soveltavan kielentutkimuksen alalla ja on erikoistunut kielitaidon arviointiin toisessa ja vieraassa kielessä, kielitaitotestien validaatioon, toisen ja vieraan kielen lukutaidon tutkimukseen, kielikoulutusohjelmien arviointiin sekä eurooppalaisen viitekehyksen hyödyntämiseen.

Professori Alderson on 1980-luvulta saakka johtanut merkittäviä kansainvälisiä kielitaidon arviointiin keskittyneitä hankkeita, joista viimeisimpiä ovat EU-rahoitteinen DIALANG sekä useat eurooppalaisen viitekehyksen kelpoisuutta selvittäneet hankkeet. Hän on kirjoittanut tai toimittanut yhteensä 18 kirjaa ja julkaissut yli 90 referee-arvosteltua artikkelia tai kirjan lukua. Hän on aiemmin toiminut tunnetun tieteellisen Language Testing -aikakauslehden toimituskunnan jäsenenä ja kuuluu tällä hetkellä Cambridge University Press:n julkaiseman Cambridge Language Assessment Series -kirjasarjan toimituskuntaan. Professori Alderson kuuluu vuoden 2009 PISA-tutkimuksen lukutaidon asiantuntijoiden ryhmään. Hänen vuonna 2005 julkaistua teostaan Diagnosing Foreign Language Proficiency: The Interface between Learning and Assessment voidaan pitää virstanpylväänä kielitaidon diagnostisen testauksen tieteenalan kehityksessä.

Email: c.alderson(at)lancaster.ac.uk (Henkilökohtaisille verkkosivuille >>)

 

<< edellinen

Neuvoa-antavan lautakunnan jäsenet

Professori Maisa Martin

FT, suomen kielen professori Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella. Professori Martin on suomi toisena ja vieraana kielenä -alan asiantuntija. Hän on Topling-hankkeen (2010–2013) vastuullinen johtaja. Hän on suomi toisena kielenä -tutkimuksen ja -arvioinnin pioneeri ja hänen tutkimuksellisiin kiinnostuksiinsa kuuluu suomen kielen rakenteellisen oppimisen järjestys.

Email: maisa.martin(at)jyu.fi  (Henkilökohtaisille verkkosivuille >>)

Professori Tarja Nikula

FT, Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen (SOLKI) johtaja. Professori Nikulan tutkimuksellisiin kiinnostuksiin kuuluvat kielen oppimisen ja opettamisen pragmatiikka, luokkahuoneessa tapahtuva vuorovaikutus CLIL- ja EFL-luokissa, englanti–suomi-kielikontaktin ilmiöt sekä kielikoulutuspolitiikka.

Email: tarja.nikula(at)campus.jyu.fi  (Henkilökohtaisille verkkosivuille >>)

FT Ulla Richardson

FT, dosentti Jyväskylän yliopiston Agora Centerissä. Richardson on lingvisti, jonka erityisosaamiseen kuuluvat phonologinen ja ortografinen prosessointi dysleksiassa, auditorinen/puheen havaitseminen, fonologinen tietoisuus ja ennaltaehkäisy sekä interventiot dysleksiassa kautta kielten.

Email: ulla.a.richardson(at)jyu.fi  (Henkilökohtaisille verkkosivuille >>)

Professori Heikki Lyytinen

FT, kehityksellisen neuropsykologian professori Jyväskylän yliopisto psykologian laitoksella. Professori Lyytisen tutkimushankkeita ovat esimerkiksi Psychophysiology of arousal, attention, anticipation and auditory cognition; Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia (JLD); Learning disorders as barriers of human development (EU-COST A8) sekä Oppiminen ja motivaatio. Hänen tutkimuksellisiin kiinnostuksiinsa kuuluvat dysleksia, kehityksellinen neuropsykologia, oppimishäiriöt ja psykofysiologia.

Email: heikki.lyytinen(at)psyka.jyu.fi  (Henkilökohtaisille verkkosivuille >>)

PhD Scott Jarvis

PhD, kielitieteen apulaisprofessori Ohion yliopistossa. Jarvis keskittyy tutkimuksessaan kieltenvälisiin vaikutuksiin oppijoiden tuottaman kielen leksikaalisissa ja morfologisissa rakenteissa. Hän tarkastelee erityisesti suomen- ja ruotsinkielisten englannin kielen käyttöä.

Email: scott.jarvis(at)jyu.fi  (Henkilökohtaisille verkkosivuille >>)

PhD Judit Kormos

PhD, lehtori Lancasterin yliopiston kielitieteen ja englannin kielen opetuksen laitoksella. Kormosin tutkimuksellisia kiinnostuksia ovat puheen tuottaminen toisessa kielessä, toisen kielen oppimisen psykologiset prosessit sekä kognitiivisten tekijöiden ja motivaation rooli vieraiden kielten oppimisessa.

Email: j.kormos(at)lancaster.ac.uk  (Henkilökohtaisille verkkosivuille >>)

Professori John H.A.L. de Jong

PhD, testien kehityksen varapääjohtaja Pearson Assessment -yrityksessä ja kielitestauksen professori Amsterdamin vapaassa yliopistossa. Professori de Jong on erikoistunut empiiriseen skaalaukseen ja kansainvälisesti normitettujen kielitaidon mittareiden kehittämiseen.

Email: john.dejong(at)pearson.com  (Henkilökohtaisille verkkosivuille >>)

Professori emeritus Sauli Takala

PhD., tutkimusprofessori (emeritus, Jyväskylän yliopisto). Takala on erikoistunut arviointitutkimukseen sekä kielitaidon testaamisen tutkimiseen ja kehittämiseen useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa hankkeissa. Tämä toiminta on viime aikoina liittynyt läheisesti eurooppalaiseen viitekehykseen ja metodologian kehittämiseen, jonka avulla tutkinnot ja kokeet voidaan luotettavasti linkittää viitekehyksen taitotasoille. Hän on julkaissut laajasti näistä ja kielenoppimista ja -opettamista koskevista teemoista.

Email: sjtakala(at)hotmail.com

Professori Riikka Alanen

Email: riikka.a.alanen(at)jyu.fi  (Henkilökohtaisille verkkosivuille >>)

YTM Kenneth Eklund

YTM, tutkija Jyväskylän yliopiston Oppiminen ja motivaatio -huippututkimusyksikössä. Eklund on toiminut professori Heikki Lyytisen johtaman pitkittäistutkimuksen, Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia (JLD), aineistonkeruun ja datahallinnan koordinaattorina. Erityisosaaminen kohdistuu lukemisen ja siihen läheisesti liittyvien kognitiivisten taitojen mittaamiseen sekä kehityksen seurantaan.

Email: kenneth.m.eklund(at)jyu.fi

PsT Paavo Leppänen

PsT, psykologian professori, jonka erikoisalana dysleksia, Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Leppänen toimii sekä tutkijana että ohjaajana kehityksellisen neurokognitiotutkimuksen alalla. Hänen keskeisiä tutkimusaiheitaan ovat dysleksia ja kielelliset häiriöt riskitekijöineen sekä niiden kuntoutukseen soveltuvat menetelmät, oppimisvaikeudet toisessa tai vieraassa kielessä sekä lukemisen neurokognitiiviset prosessit. Hänellä on pitkäaikainen kokemus aivotutkimuksesta ERP- (event-related potential) ja behavioraalisilla menetelmillä mm. Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia -hankkeessa (JLD) Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella kahdessa huippututkimusyksikössä. Kansainvälistä kokemusta Leppäselle on kertynyt mm. post doc -tutkijana Infancy Studies Laboratoryssa CMBN-aivotutkimuskeskuksessa Rutgersin yliopistossa USA:ssa sekä monikielisen ERP-projektin ohjaajana ja koordinoijana laajassa eurooppalaisessa NEURODYS-hankkeessa Dyslexia genes and neurobiological pathways. Leppänen toimii myös kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa, joissa verrataan aivo- ja käyttäytymismittausten tuloksia geneettiseen ja magneettikuvausaineistoon.

Email: paavo.ht.leppanen(at)jyu.fi

PsT Kate Cain

Psykologian tohtori, apulaisprofessori Lancasterin yliopiston psykologian laitoksella. Tutkimuksissaan hän on keskittynyt  kehitykseltään sekä normaalien että poikkeavien tai viivästyneiden väestöryhmien kognitiivisiin ja kieleen liittyviin taitoihin, jotka tukevat luetun- ja kuullunymmärtämisen kehitystä.

Email: k.cain(at)lancaster.ac.uk

PhD John Field

Email: jcf1000(at)dircon.co.uk

<< edellinen