Kiepo

Kiepo

Jyväskylän yliopistossa toteutettiin vuosina 2005–2007 valtakunnallinen kielikoulutuspoliittinen projekti, jonka tavoitteena oli selvittää Suomen kielikoulutuspolitiikan perusteita ja tavoitteita monikielisyyden ja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Projektissa otettiin huomioon yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja kielikoulutuksen tavoitteenasettelussa kansainvälisesti ja erityisesti Euroopan unionissa tapahtunut kehitys. Työelämän asettamat vaatimukset otettiin myös huomioon.

KIEPO-projektia rahoitti opetusministeriö, ja sitä koordinoi Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Projektia varten koottiin työryhmä, jossa oli mukana kielikoulutuksen asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia. 

Työnsä lopuksi projekti esitti opetusministeriölle ja muille kielikoulutuksen asiantuntijoille suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia siitä, miten maamme kielikoulutusta tulisi uudistaa vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita ja tavoitteita. Projekti tuotti myös muuta aineistoa kielikoulutuksen suunnittelun tueksi.

Projektin jälkeen Soveltavan kielentutkimuksen keskus sai tehtäväksi koordinoida Kielikoulutuspolitiikan verkostoa, jonka tavoitteista ja toiminnasta on lisätietoa näillä sivuilla.

 

Projektin satoa: