11.03.2010

Alkuperäiskansojen sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen kielikoulutus

Ahonen, O. 2007. Viittomakielisten äidinkielen opetuksen vaiheita ja nykypäivää. Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos.

Alanne, K. 2007. Viittomakieliset ja viittomakielet. Teoksessa S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 293–316.

Bakker, P. & Y. Matras 1997. Introduction. Teoksessa Y. Matras, P. Bakker & H. Kyuchukov (toim.) The typology and dialectology of Romani. Current issues in linguistic theory 156. Amsterdam: Benjamins, 1–22.

Granqvist, K. 2006. Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Vähemmistökielten selvityksiä.
http://www.kotus.fi/files/729/romaniselvitys-1.pdf

Granqvist, K. 2006. (Un)wanted institutionalization: The case of Finnish Romani. Romani studies. Continuing Journal of the Gypsy Lore Society.Vol: 16 (2006) Issue: 1)

http://romanistudies.lupjournals.org/article.aspx?issueid=158&articleid=294

Hedrén, J., Hoyer, K., Londen, M., Wenman, L., Westerholm, H. & J.-O. Östman 2005. Finlandssvenska teckenspråkiga i dag. Utlåtande till delegationen för språkärenden vid justitieministeriet. Teoksessa J.-O. Östman (toim.) FinSSL – Finlandssvenskt teckenspråk. Helsingfors universitet: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Nordica Helsingiensia 4 / Teckenspråksstudier 1, 113–122.

Hoyer, K. 2000a. Variation i teckenspråk – En studie av släktskapsterminologi i teckenspråket hos finlandssvenska döva. Publikation L4/2000. Helsingfors: Finlands Dövas Förbund rf.

Hoyer, K. 2000b. Vähemmistö vähemmistössä: suomenruotsalaiset kuurot ja heidän viittomakielensä. Teoksessa A. Malm (toim.) Viittomakieliset Suomessa. Helsinki: Finn Lectura, 205–215.

Hoyer, K. 2004. Det finlandssvenska teckenspråket av i dag. Teoksessa A.-L. Østern ja R. Heilä-Ylikallio (toim.) Språk som kultur – brytningar i tid och rum. Åbo Akademi, Vasa: Pedagogiska fakulteten. Rapport nr 11 (1), 163–175.

Hoyer, K., Londen, M. & K.-O. Östman. 2006. Teckenspråk: Sociala och historiska perspektiv. Helsingfors universitet: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Nordica Helsingiensia 6 / Teckenspråksstudier 2.

Jantunen, T. 2003. Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen. Tampere: Finn Lectura.

Jokinen, M. 2000a. Kuurojen oma maailma – kuurous kielenä ja kulttuurina. Teoksessa A. Malm (toim.) Viittomakieliset Suomessa. Helsinki: Finn Lectura, 79–101.

Keski-Levijoki, J. (toim.) Opettajankoulutus yhteisön luovana voimana: näkökulmia suomalaisesta viittomakielestä ja viittomakielisten koulutuksesta: viittomakielisen luokanopettajakoulutuksen 10-vuotisjuhlakirja 17.10.2008. Tutkiva opettaja 6/2008. Jyväskylä: TUOPE.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Viittomakielen huolto.
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=98

Kotimaisen kielentutkimuksen keskus. 2009. Romanikielen kielipoliittinen ohjelma. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk10/romanikielen_kielipoliittinen_ohjelma.pdf

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Saamenkielen huolto.

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=96

Kuurojen Liitto ry & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (tulossa). Viittomakielisiä koskeva kielipoliittinen ohjelma.

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2064

Kuurojen Liitto ry. DeafVoc. Viittomakielet ja eurooppalaiset kirjoitetut kielet virtuaalisessa kuurojen ammatillisessa koulutuksessa.
http://www.deafvoc.fi

Kuurojen Liitto ry. Viivi – viittomakielisen opetuksen portti. Kuurojen liitto ry.
http://www.viivi.fi 

Londen, M. 2004. Communicational and Educational Choices for Minorities within Minorities. The Case of the Finland-Swedish Deaf. Helsinki: University of Helsinki.

Majaniemi, P. & E. Lillberg 2000. Romanikielinen opettajankoulutustarve Suomessa. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 6. Helsinki: Opetushallitus.
http://snor.joensuu.fi/oph/opepro6.pdf

Malm, A. (toim.) 2000. Viittomakieliset Suomessa. Helsinki: Finn Lectura.

Mäki, A.-M. 2007. Romanit ja romanikieli  heikko asema perustuslaista huolimatta. Teoksessa S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 275–291.

Näkkäläjärvi, E. & R. Rahko 2007. Saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen asema ja merkitys. Teoksessa S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 253–274. 

Näkkäläjärvi, K. 2008. Saamen kielilain toteutuminen vuosina 2004–2006. Saamen kielineuvoston kertomus Saamelaiskäräjille saamen kielilain toteutumisesta. Inari: Saamelaiskäräjät.
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=74&Itemid=127

Romanikielen lautakunta. 2006. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=211

Romanilasten perusopetuksen tila. Selvitys lukuvuodelta 2001–2002. Moniste 11/2004. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/julkaisut/romanilasten_001-060.pdf

Salmi, E. & M. Laakso 2005. Maahan lämpimään – Suomen viittomakielisten historia. Helsinki: Kuurojen Liitto ry.

Se vårt språk! Näe kielemme! 2002. Helsinki: Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Finlands Dövas Förbund rf:s publikationer 21/Kuurojen Liitto ry:n julkaisuja 21. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 122.

Suomen romanit. Finitiko romaseele. 2004. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:2. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2004/06/mk1087365183308/passthru.pdf

The Situation of Roma in an Enlarged European Union. 2004. Employment and Social Affairs. Fundamental rights and anti-discrimination. European Commission.

http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2119

Viittomakielinen kirjasto. Työryhmän ehdotus toimintamalliksi 2007. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:9. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr9.pdf?lang=fi

Vivolin-Karén, R. 2009. Kentauri-projekti 2006–2008 – Kuurot tietoyhteiskuntaan. Loppuraportti. Kuurojen Liitto ry:n julkaisuja 51. Helsinki: Kuurojen Liitto ry.
http://www.kl-deaf.fi/File/a171ebf5-a5be-41ba-be95-3dd739087a25/Kentauri_loppuraportti.pdf

Vivolin-Karén, R. & K. Alanne 2004. Viittomakieli 1 – Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille. Helsinki: Kuurojen Liitto ry.

Vivolin-Karén, R. & A. Lehtonen 2005. Viittomakieli 2 – Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille. Helsinki: Kuurojen Liitto ry.

Vivolin-Karén, R. & A. Lehtonen 2006a. Viittomakieli 3 – Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille. Helsinki: Kuurojen Liitto ry.

Vivolin-Karén, R. & A. Lehtonen 2006b. Viittomakieli 4 – Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille. Helsinki: Kuurojen Liitto ry.

Widberg-Palo, M. & V. Thurén 2009. Tulkkauspalvelut viittomakielisen asiakkaan näkökulmasta. Viittomakieliyksikkö. 6.11.2009. Helsinki: Kuurojen Liitto ry. http://www.kl-deaf.fi/File/3bc072d2-e896-4368-82ef-a43eca3e70c0/Tulkkauspalvelut%20viittomakielisten%20asiakkaiden%20n%c3%a4k%c3%b6kulmasta%202009.pdf

Wikman, M. 2000. Jos kaikki kuulevat osaisivat viittoa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvaliitto ry.

Östman, J.-O. (toim.) 2005. FinSSL – Finlandssvenskt teckenspråk. Helsingfors universitet: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Nordica Helsingiensia 4 / Teckenspråksstudier 1.