09.03.2010

Kielikoulutuspolitiikka, kielisuunnittelu ja kielikoulutuksen vaikuttavuus

Axelsson, M., Lennartson-Hokkanen, I. & M. Sellgren 2002. Den röda tråden. Utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning – målområde språkutveckling och skolresultat. Stockholm: Språkforskningsinstitutet i Rinkeby.

González, J. & R. Wagenaar (toim.) 2003. Tuning Educational Structures in Europe. Final Report. Pilot Project – Phase 1. University of Deusto, University of Groningen.

Huhta, A. 1996. Profile of language education in Finland. Teoksessa P. Dickson & A. Cumming (toim.) Profiles of language education in 25 countries. Slough: National Foundation for Educational Research, 30–35.

Huhta, M. 2010. Language and Communication for Professional Purposes – Needs Analysis Methods in Industry and Business and their Yield to Stakeholders. Helsinki: Teknillinen korkeakoulu.

Humanistisen alan tutkintotyöryhmän loppuraportti 17.12.2004.
http://www.hum.utu.fi/opiskelu/perustutkinnot/Loppuraportti.pdf

Karjalainen, A., Alha, K. & S. Jutila 2003. Anna aikaa ajatella – Suomalaisten yliopisto-opintojen mitoitusjärjestelmä. Oulun yliopisto: Opetuksen kehittämisyksikkö.

Kirjavainen, T. 2009. Essays on the Efficiency of Schools and Student Achievement. Publications 53. Helsinki: Government Institute for Economic Research. http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/j53.pdf

Leino, J. 2006. Kieliaineiden tohtoritarveselvitys. Joensuun yliopisto: Valtakunnallinen kielentutkimuksen tutkijakoulu Langnet.

Nevalainen, P. 2006. Oikeus opiskeluun – koulutuksellisen tasa-arvon turvaaminen. Nappi 5, 3.

Nikki, M.-L. 1989. Suomalaisen koulutusjärjestelmän kielikoulutus ja sen relevanssi 1. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A:33. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos.

Nikki, M.-L. 1992a. Suomalaisen koulutusjärjestelmän kielikoulutus ja sen relevanssi 2. Jyväskylä. Studies in Education, Psychology and Social Research 86. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Nikki, M.-L. 1992b. The implementation of the Finnish national plan for foreign language teaching. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 87. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Nikki, M.-L. 1993a. Johdatus tulosajatteluun ja koulutuksen tuloksellisuuden arviointiin. Jyväskylä: Keski-Suomen lääninhallitus.

Nikki, M.-L. 1993b. Suomalaisen koulutusjärjestelmän kielikoulutus ja sen relevanssi 3. Jyväskylä: Keski-Suomen lääninhallitus.

Nikki, M.-L. 1994. Suomalaisen koulutusjärjestelmän kielikoulutus ja sen relevanssi 4. Jyväskylä: Keski-Suomen lääninhallitus.

Nikki, M.-L. 1998. Kielikoulutuspolitiikan toimeenpano. Teoksessa S. Takala & K. Sajavaara (toim.) Kielikoulutus Suomessa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 23−45.

Numminen, J. & R. Piri 1998. Kieliohjelman suunnittelu Suomessa. Teoksessa S. Takala & K. Sajavaara (toim.) Kielikoulutus Suomessa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 7−21.

Piri, R. 2001. Suomen kieliohjelmapolitiikka. Kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. http://www.solki.jyu.fi/julkaisee/suomenkieliohjelmapolitiikka.pdf

Pohjala, K. 2004. Opetushallituksen tehtävät ja toiminta kielenopetuksen kehittämisessä. Teoksessa K. Sajavaara & S. Takala (toim.) Kielikoulutus tienhaarassa. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 257−268.

Sajavaara, P. 2000. Kielenohjailu. Teoksessa K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh (toim.) Kieli, diskurssi ja yhteisö. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä 2. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 67−106.

Sajavaara, K. 2006. Kielivalinnat ja kielten opiskelu. Teoksessa R. Alanen, H. Dufva & K. Mäntylä (toim.) Kielen päällä. Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 223−254.

Sajavaara, K., Luukka, M.-R. & S. Pöyhönen 2007. Kielikoulutuspolitiikka Suomessa: lähtökohtia, ongelmia ja tulevaisuuden haasteita. Teoksessa S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 13−42.

Sajavaara, K. & S. Takala 2000. Kielikoulutuksen vaikutus ja tulokset Suomessa. Teoksessa K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh (toim.) Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä 3. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 155–230.

Sajavaara, K. & S. Takala (toim.) 2004. Kielikoulutus tienhaarassa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Sajavaara, K., Huhta, A., Kärkkäinen, K., Sinkkonen, M. & S. Takala 1997. Näkökulmia kielikoulutuksen vaikuttavuuden tutkimukseen. Teoksessa R. Raivola, P. Valtonen & M. Vuorensyrjä (toim.) Koulutus, yhteiskunta, menestys. Suomen Akatemian vaikuttavuusohjelman tutkimuksia. Suomen Akatemian julkaisuja 7/97. Helsinki: Suomen Akatemia, 190–214.

Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry. 2005. Suomen kolmas raportti alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanosta, kuulemistilaisuus 17.11.2005.

Takala, S. 1979. Kielisuunnittelun kysymyksiä. Selosteita ja tiedotteita 129. Jyväskylän yliopisto: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos.

Takala, S. 1998. Language teaching policy effects − a case study of Finland. Studia Anglica Posnaniensia XXXXIII, 421−430.

Takala, S. 2005. Reflections on the development and impact of language education in Finland. Teoksessa J. Smeds, K. Sarmavuori, E. Laakkonen & R. de Chillia (toim.) Multicultural Communities, Multilingual Practice. Turku: Annales Universitatis Turkuensis, 285−296.

Takala, S. 2006. National Syllabuses for Foreing Languages in Finland: Tradition and Reform. Teoksessa M. Bendsten, M. Björklund, C. Fant & L. Forsman (toim.) Språk, lärande och utbildning i sikte. Åbo: Åbo Akademi.

Takala, S. & K. Sajavaara (toim.) 1998. Kielikoulutus Suomessa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Takala, S. & K. Sajavaara 1998. Kielikoulutuksen tuloksellisuuskeskustelun vaiheita. Teoksessa S. Takala & K. Sajavaara (toim.) Kielikoulutus Suomessa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 187–193.

Takala, S., Sajavaara, A. & K. Sajavaara 2000. Kielikoulutuksen vaikutus ja tulokset Suomessa. Teoksessa R. Raivola (toim.) Vaikuttavuutta koulutukseen. Suomen Akatemian koulutuksen vaikuttavuusohjelman tutkimuksia. Suomen Akatemian julkaisuja 2/00. Helsinki: Suomen Akatemia, 195–230.

Takala, S. Sajavaara, K. & P. Sajavaara 2000. Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu. Teoksessa K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh (toim.) Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä 3. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 231–271.

Tiberg, T., Krafft, G., Lindgren, M. & P. Lundgren. 2006. Skola 2021. Framtidens kunskap, skola och lärande. En sammanfattning. Kairos Future.
http://www.kairosfuture.com/sv/system/files/Skola%202021%20Sammanfattning_0.pdf

Ullakonoja, R. & S. Mäkikangas 2007. Selvitys kielten valintayhteistyömahdollisuuksista – yhteenveto muihin yliopistoihin lähetettyyn kyselyyn tulleista vastauksista (JY:n kielten oppiaineet eivät mukana). Jyväskylän yliopisto: Humanistinen tiedekunta.
http://www.jyu.fi/hum/yhteistyo/yhteenveto_valintayhteistyomahdollisuudet